Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,64 °C

Velkommen til sæsonen 2022

Skjern Å Sammenslutningen ønsker alle lystfiskere en god 2022 sæson. Vi håber der er mange fisk derude, selvom vi må erkende at der mange udfordringer for fiskebestandene i Skjern Å systemet. Det er fortsat skarven som giver anledning til størst bekymring. En række jægere har gjort en særlig indsats for at holde skarven væk fra åen, og uden denne indsats havde der nok ikke været meget tilbage. Tak til alle der har brugt timerne tidligt og sent. Alligevel ses mange skarv dagligt fiske i åen. Vi opfordrer endnu en gang alle underskrive kampagnen for færre skarv i Danmark. https://www.sportsfiskeren.dk/f%C3%A6rreskarver 

I løbet af vinteren er der gjort en stor indsats for at fange havørred moderfisk til ørredprojektet. Det er lykkedes til vis grad og der er nu ca. 100.000 ørreder på vej. Derudover er der fokus på en række andre problemstilliger. Kommunerne har nedsat en ERFA gruppe som har fokus på ørreden. Senest har det resulteret i en henvendelse til Sluseudvalget i Hvide Sande, med en anmodning om at holde slusen åben mindst 4 gange i døgnet, således at fisk får bedre mulighed for at passere denne flaskehals. Husk venligst at havørred fortsat er total fredet i Skjern Å systemet og skal genudsættes skånsomt.

Årets laksekvote er på 400 laks fordelt med 175 store > 73 cm og 225 laks < = 73 cm. I lighed med tidligere deles den store laksekvote, i to. Første del af kvoten, 78 laks, frigives fra den 16.4. Når denne kvote er opfisket, frigives en særkvote kvote på 6 laks opstrøms Tarp Bro i Skjern Å, 6 laks i Vorgod Å opstrøms Jernbanen, og 6 laks i Omme Å opstrøms Vester Ringvej. Den 16.6 frigives anden del af den store kvote, ligeledes 78 laks.

 

Årets Laksekovote

Så er årets laksekvote på plads. Skjern Å er blevet tildelt en kvote på 400 laks, fordelt med 175 store over 73 cm og 225 små på 73 cm og derunder. Det er nedgang på 65 laks i forhold til de seneste par år, og desværre et udtryk for at laksebestanden er svagt faldende i øjeblikket. Herunder kan læses om tildeling og betingelser fra Fiskeristyrelsen.

 

Vedr. Tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks i Skjern Å vandsystem 2022.

Med henvisning til ansøgning af 8. januar 2022 fra Skjern Å Sammenslutningen om tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks, meddeler Fiskeristyrelsen hermed tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks (Salmo salar) i Skjern Å vandsystem.

En tilladelse kan meddeles til fiskeri og hjemtagning af et bestemt antal laks (laksekvote) i de i § 1, nr. 1-13 i bekendtgørelse nr. 1422 af 12. december 2013 om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober og i de i bekendtgørelsens § 1, nr. 14 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.

Tilladelsen gives i medfør af bekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 2 Endvidere henvises til § 30, stk. 2 i fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019 af lov om fiskeri og fiskeopdræt.

Længdegrænsen mellem grilse og storlaks (MSV) ændres fra 75 cm til 73 cm.

 Når kvoter for laks i vestjyske vandløb fastsættes, så skelner man mellem grilse (mindre laks) og storlaks (MSW) baseret på laksens længde. Nye undersøgelser viser, at længdegrænsen bør ændres fra 75 cm til 73 cm, så grilse fremover defineres som laks på maksimalt 73 cm.

 Tilladelsen gives på følgende vilkår:

 • Tilladelsen gælder for Skjern Å vandsystem.
 • Tilladelsen meddeles til Skjern Å Sammenslutningen. Sammenslutningen skal være en åben sammenslutning af fiskeriberettigede. Det betyder, at også fiskeriberettigede, der ikke er direkte medlem af sammenslutningen, kan tilslutte sig sammenslutningen med henblik på at kunne deltage i laksefiskeriet på de vilkår for laksefiskeriet, der er fastlagt af Fiskeristyrelsen, og de vilkår for laksefiskeriet, der fastlægges i sammenslutningen.

 

 • Laksekvote: Der må maksimalt hjemtages 400 stk. laks delt i 2 grupper: 220 stk. på 73 cm eller derunder og 175 stk. over 73 cm i de i bekendtgørelsens § 1, nr. 1-13 nævnte områder (laksevand A).

 

 • Endvidere må der maksimalt hjemtages 5 stk. laks i de i bekendtgørelsens § 1, nr. 14 nævnte områder (laksevand B). Der er ikke regler for størrelse på de laks, der bliver tildelt i Laksevand B-område, andet end, at de skal overholde mindstemålet.

 

 • Der må højst hjemtages én laks pr. person inden for kvoten i Skjern Å vandsystem i hele sæsonen.

 

 • Senest kl 24:00 samme dag som laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Skjern Å Sammenslutningen i hænde. Herefter skal oplysninger om fangstdato og antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på en hjemmeside på internettet. I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

 

 • Fiskeristyrelsen skal til enhver tid for hver enkelt hjemtaget laks have mulighed for at få oplysninger om fiskerens for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed.

 

 • Skjern Å Sammenslutningen er ansvarlig for at indberetningspligten bliver overholdt.

 

 • Der indføres stop for fangst af laks, når Skjern Å Sammenslutningen har modtaget oplysning om, at der er hjemtaget 170 stk. laks over 73 cm og 215 stk. laks på 73 cm og derunder. For de 5 laks, der er tildelt den øvrige del af Skjern Å vandsystem indføres der stop, når der er fanget 5 laks. Dette stop meddeler Skjern Å Sammenslutningen bl.a. til medlemmer, ikke-medlemmer, dagkortsalgssteder, DTU Aqua samt Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, afdelingen i Nymindegab.

 

 • Tilladelsen er betinget af, at Sammenslutningen inden for 14 dage fra modtagelsen af tilladelsen over for Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, afdelingen i Nymindegab beskriver, hvordan denne informationsforpligtelse vil blive gennemført.

 

 • Under hensyn til en effektiv og forsvarlig forvaltning af denne tilladelse, skal der være tilknyttet opsynsmænd, som er godkendt af Fiskeristyrelsen i henhold til § 129 i fiskeriloven.

 

 • I forbindelse med hjemtagning af laks fra Skjern Å-systemet skal der udtages en vævs- og skælprøve fra de hjemtagne laks >= 100 cm. Metode og retningslinjer for prøvetagningen er beskrevet på

Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside. http://skjernaasam.dk/fiskeriet/skael-ogvaevsproever.

 • Som forudsætning for kvotetildelingen indgår i den biologiske vurdering, om sammenslutningen bidrager til den lokale fiskepleje.

 

Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, afdelingen i Nymindegab og fiskeriopsynsmænd, som er godkendt af Fiskeristyrelsen i henhold til § 129 i fiskeriloven, fører tilsyn med overholdelse af de fastsatte regler og vilkår for tilladelsen.

 

Fiskeristyrelsen kan oplyse, at ovennævnte laksekvote er fastsat på baggrund af rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua, samt under hensyn til målsætningerne for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. § 10 d i fiskeriloven. Fødevareministeriet, departementet, har udarbejdet væsentlighedsvurdering (screening) i henhold til habitatdirektivets artikel 6.

 

Hvis forudsætningerne for denne tilladelse ændres, kan Fiskeristyrelsen til enhver tid ændre eller tilbagekalde tilladelsen.

 

Hvis vilkårene i denne tilladelse ikke overholdes, kan tilladelsen uden varsel tilbagekaldes.

Det kan endvidere oplyses, at hvis den enkelte fiskeriberettigede overtræder regler fastsat i ovennævnte bekendtgørelse samt de særlige vilkår i denne tilladelse, kan den pågældende straffes med bøde jf. § 6 i bekendtgørelsen.

 

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse. Klagen skal være skriftlig og angive, hvorfor og på hvilke punkter du er uenig i afgørelsen. Du sender klagen til inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk Vi skal have modtaget klagen inden 4 uger fra den dag, du modtog dette brev. Vi sender klagen sammen med vores kommentarer videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse i sagen. Modtager vi klagen for sent, vil Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt afvise klagen.

 

Med venlig hilsen

Henning Juul Petersen

Overfiskerikontrollør