Fiskeregler - obligatoriske

TIDSRUM

Fiskesæsonen er fra 16. april til og med 15. oktober.

Fiskeri på Statens fiskevand ved Skjern Å, Skjern Ådalens fiskevand og Borris Fiskeriforenings fiskevand er kun tilladt i perioden fra 1,5 time før solopgang til 1,5 time efter solnedgang (Solopgang: 04:56 | Solenedgang: 22:06).

FISKEKORT

Skjern Å Kontingent, fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes.
Skjern Å Kontingent skal kun løses af personer på 18 år og derover.
Obligatorisk statslig fisketegn skal kun løses af personer mellem 18 og 66 år (begge inkl.).

KROGE

Der må højst være én krog på linen. Krogen må være enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt nedklemte modhager. Dobbeltkroge og trekroge må maksimalt have et kroggab på 7 mm. Enkeltkroge må maksimalt have et kroggab på 10 mm.

Ved agn-fiskeri må der kun anvende enkelt-krog uden modhage.

Dog må der ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof anvendes enkeltkrog med modhager i krogstørrelse 12 hvor afstanden mellem krogspids og krogskaft skal være 6 mm eller mindre.

Fiskeri med rejer og rogn er i følge bekendtgørelsen for Skjern Å-systemet forbudt.

Enkeltkrog til Skjern Å
Dobbeltkrog til Skjern Å
Trekrog til Skjern Å
PERSONLIG KVOTE

Der må hjemtages/aflives 1 laks pr. person pr. år, så længe kvoten inden for de 2 størrelsesgrupper ikke er opbrugt.

Når en lystfisker har fanget 1 laks eller 1 havørred, hjemtaget eller genudsat, (nedgænger undtaget), må denne person ikke praktisere fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof resten af sæsonen.

 • Der må maksimalt landes 2 laks pr. fiskedøgn.
 • Der må maksimalt landes 15 laks pr. sæson/år.
 • Havørreden er totalfredet.
ÅENS KVOTE
Kvoten deles i 3 størrelsesgrupper

16.04

Der må opfiskes 49 laks større end 73 cm.

Herefter må der yderligere opfiskes 5 laks i Skjern Å opstrøms Tarp Bro, 5 laks i Vorgod Å opstrøms jernbanen og 5 laks i Omme Å opstrøms Vester Ringvej, når de 49 laks er opfisket.

16.06

Der må opfiskes 49 laks større end 73 cm.

16.08

Der må opfiskes 48 laks større end 73 cm.

16.04 – 15.10

Der må opfiskes 215 laks på 73 cm og derunder.

16.04 – 31.10

Der må opfiskes 5 laks uanset størrelse på B kvoten.

B kvote vand er vand som ligger udenfor de områder der normalt forventes at være laksevand. Se bekendtgørelsen om særlige fiskeregler for Skjern Å vandsystem herunder.

Se Primær Laksevand | Se B-Vand/Øvrigt vand

FANGSTRAPPORTERING

Alle laks og havørreder der fanges SKAL registreres online på skjernaasam.dk eller pr. registreringskonvolut senest kl. 23.59 samme dag som fisken er fanget.

ANDRE REGLER

Det er ikke tilladt at fiske når vandtemperaturen er over 18 grader.
Bemærk at fiskeriet først åbner igen når temperaturen har været under 16,5 gr. såfremt det har været lukket ved temperaturer over 18 gr. (Temperatur i Skjern Å: 15,30 °C).

Fredningen af stallingen er forlænget indtil videre.
Mindstemålet for laks er 40 cm og for gedder 60 cm.

For øvrige mindstemål henvises til fiskeriloven: https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/mindstemaal-og-fredningstider.

Det er ikke tilladt at anvende “FishFinders” eller ekkolod i åen.
Der må kun fiskes med 1 fiskestang pr. person.

UDØV KUN BEVÆGELIGT FISKERI I STRØMMENS RETNING

Der må kun fiskes i strømmens retning. Det er tilladt at kaste opstrøms. Tag nogle skridt mellem hvert kast, således du bevæger i et jævnt tempo nedstrøms. Start altid fiskeriet opstrøms andre der allerede er i gang med at fiske. Og hold god afstand – min. ca. 50 meter.

Bestyrelsen for Skjern Å Sammenslutningen

ANBEFALINGER FRA DTU OG/ELLER SÅS VED CATCH & RELEASE-FISKERI
 • Klip linen tæt ved krogen hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.
 • Medbring krogløsertang, krogfjerner og saks.
 • Hold fisken i vandet hele tiden.
 • Det er ikke tilladt at løfte fisk som skal genudsættes ud af vandet! (Regel!)
 • Anvend tilstrækkelig kraftigt grej til at håndtere store fisk og undgå lang fight-tid.
 • Brug ikke gaf ved landing af fisk der skal genudsættes.
 • Brug ikke handsker ved landing af fisk der skal genudsættes.
 • Håndter fisken som skal genudsættes hurtigt og hensynsfuldt.
 • Anbring målemærker på din fiskestang, så du nemt og hurtigt kan måle fiskens længde i vandet.
 • Det er tilladt blot at vurderer fiskens længde ved genudsætning.
 • Lad tvivlen kommer fiske til gode, hvis du er usikker på fiskens længde, når kvoten af store laks er opbrugt.
 • Brug kun fangstnet med finmasket knudefri pose, maks. 10 mm. gerne finere.
 • Overvej at droppe fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof ved Catch and Release fiskeri.
 • Overvej at skifte til enkeltkrog ved Catch and Release fiskeri.
ETISKE FISKEREGLER FOR SKJERN Å-SYSTEMET
Nogle gode råd

Det er vigtigt, at man som lystfisker overholder nogle få skrevne og uskrevne regler for fiskeri og færdsel i den danske natur. Det er med til at bevare de gode fiskebestande, og det sikrer et godt forhold mellem lystfiskere, andre brugere af naturen, og dem der bor i området – også for kommende generationer af lystfiskere. Fisk kun med tilladelse (Fisketegn, Skjern å kontingent samt dag-, uge- eller årskort).

Fredning og mindstemål

Sæt dig godt ind i reglerne om fredningstider, fredningsbælter og mindstemål. Vær opmærksom på evt. særregler, gældende for foreningsvandene. Vær opmærksom på private eller fredede strækninger, følg skiltningen. Respekter reglerne nøje.

Vis hensyn ved færdsel i naturen

Træd ikke i afgrøder, men gå på markveje, stier og evt. i markskel. Undgå unødig støj – og husk – det er forbudt at kaste affald, flasker og andet. Efterlad heller ikke fiskeaffald ved åen.

Vis hensyn ved parkering

Benyt kun de P-pladser som er anvist på kortene eller er anvist ved skiltning. Kørsel i området er kun tilladt på offentlige veje, og på vejene til/fra de anviste P-pladser.

SANKTIONER VED OVERTRÆDELSE AF FISKEREGLER

Skjern Å Sammenslutningen, SÅS, er optaget af at alle fiskeregler overholdes. Reglerne er opsat for at sikre ordnede forhold for lystfiskerne, samt at sikre et bæredygtigt fiskeri. ”Bekendtgørelsen for Fiskeri i Skjern Å” gengivet nedenfor, er den overordnede lovgivning, der blandt andet beskriver fredningstider, kvoter og ens fiskeregler.

SÅS har derudover indført enkelte regler, som kun gælder for Skjern Å-systemet. Dette for at sikre de specielle forhold som er gældende i Skjern Å systemet, eksempelvis fangstbegrænsning for havørred. Til at sikre at de gældende regler overholdes, har SÅS ca. 25 kontrollører som færdes langs åen dagligt. Samtidigt er fiskerikontrollen jævnligt at finde langs åen. SÅS opfordre desuden alle medlemmer til at råde og vejlede medfiskere om gældende regler. Overholdelse af reglerne er et fælles ansvar. Overtrædelser vil blive behandlet af kontroludvalget, som sanktionerer i henhold til nedenstående retningslinjer.

Fiskeri uden gyldigt fisketegn anmeldes til fiskerikontrollen og medfører en afgift på kr. 856,00. (4x prisen på årskort).

Overtrædelse af bekendtgørelsen giver bøde på kr. 2.500,00 pr. forseelse.

Hjemtagelse af laks uden for gældende kvote, medfører udelukkelse for fiskeri resten af fiskesæsonen samt det følgende år, samt anmeldelse til fiskerikontrollen. Dette gælder for alt vand under SÅS. Bevidst snyd kan medfører skærpede sanktioner. I gentagelses tilfælde vil udelukkelsen blive udvidet til minimum 5 år.

Hjemtagelse af havørred, medfører udelukkelse for fiskeri i Skjern Å systemet.

Fiskeri med modhager på fiskekroge medfører udelukkelse for fiskeri i Skjern Å systemet 1 år fra overtrædelsesdato og anmeldelse til fiskerikontrollen.

Øvrige overtrædelser vurderes af kontroludvalget.

BEKENDTGØRELSE OM SÆRLIGE FISKERIREGLER FOR SKJERN Å VANDSYSTEM

I medfør af § 10 d, § 30, § 31, § 32, stk. 1, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 205 af 1. marts 2023, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på fiskeri i Skjern Å vandsystem.

§ 2. I Skjern Å vandsystem er fiskeri ikke tilladt i perioden fra den 16. september til og med den 31. maj. Fiskeri i søer, som er en del af vandsystemet, er dog tilladt hele året.

Stk. 2. Fiskeri med stang og snøre er tilladt

1) fra den 16. april til og med den 15. oktober i de dele af Skjern Å vandsystem, som efter biologisk rådgivning årligt er defineret som primært laksevand, og senest den 1. januar er oplyst på Fiskeristyrelsens hjemmeside, og

2) fra den 1. marts til og med den 31. oktober i den øvrige del af Skjern Å vandsystem. (Se primær laksevand), (Se B-vand/Øvrige).

Stk. 3. Fra den 16. september til og med den 15. oktober er det tilladt at anvende ruser, hvis fangståbning og arme vender mod strømmen som nævnt i bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand.

§ 3. I Skjern Å vandsystem er laks (Salmo salar) fredet hele året.

Stk. 2. Fangede laks skal straks genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand.

§ 4. Fiskeristyrelsen kan på baggrund af ansøgning meddele tilladelse til et begrænset fiskeri og landing af laks (Salmo salar) i overensstemmelse med fiskerilovens § 30, stk. 2.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan meddele tilladelse til fiskeri og landing af et bestemt antal laks i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober i de dele af Skjern Å vandsystem, som er oplistet i § 2, stk. 2, nr. 1, og i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober i de dele af Skjern Å vandsystem, som er oplistet i § 2, stk. 2, nr. 2.

Stk. 3. Fiskeristyrelsen fastsætter antallet af laks til fiskeri og landing, jf. stk. 1 og 2, og særlige vilkår for tilladelser efter stk. 1 på baggrund af rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, samt under hensyn til forvaltning af målsætningerne for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. fiskerilovens § 10 d.

Stk. 4. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1 skal hvert år indsendes til Fiskeristyrelsen senest den 15. januar.

§ 5. Fiskeri med rejer og rogn som agn er ikke tilladt.

Stk. 2. Fiskeri er kun tilladt med anvendelse af én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog.

Stk. 3. Fiskeri med anvendelse af modhager på krogen er ikke tilladt, jf. dog stk. 4, 2. pkt.

Stk. 4. Ved anvendelse af naturligt agn og agn med duftstoffer skal der benyttes enkeltkrog. Det er tilladt at benytte krogtyper med modhager, når fiskeriet foregår med en enkeltkrog, hvor kroggabet højst må være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.

Stk. 5. Stk. 2-4 gælder ikke i søer, som er en del af vandsystemet.

Straf og ikrafttræden

§ 6. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde §§ 2-5.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2024.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1422 af 12. december 2013 om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem ophæves.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 28. februar 2024

Jacob Jensen

PRIMÆR LAKSEVAND

Oversigt over de strækninger i vandløbene som i henhold til gældende bekendtgørelser er defineret som primær laksevand og øvrige laksevand.

 • Skjern Å fra afløbet fra MES Sø, fra Dørslundvej, og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Sdr. Omme Å, fra opstemningen ved Juellingsholm Dambrug og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Brande Å, fra Brandlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Karstoft Å, fra Sdr Ommevej (Rute 411) og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Simmel Bæk, fra sammenløb med Hårkær Bæk og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Påbøl Bæk, fra Påbølvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Gundesbøl Å, fra Vindingevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Vorgod Å, fra Trehøjevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Rind Å, fra sammenløb med Fjederholt Å og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Egeris Mølleå, fra Skovbyvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Fjederholt Å, fra Toftlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Holtum Å, fra afløbet fra Ejstrup Sø og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Tarm Bybæk, fra Storegade og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
B-VAND / ØVRIGE

B-vand er de strækninger der ligger opstrøms nedenstående strækninger!

 • Skjern Å fra afløbet fra MES Sø, fra Dørslundvej, og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Sdr. Omme Å, fra opstemningen ved Juellingsholm Dambrug og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Brande Å, fra Brandlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Karstoft Å, fra Sdr Ommevej (Rute 411) og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Simmel Bæk, fra sammenløb med Hårkær Bæk og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Påbøl Bæk, fra Påbølvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Gundesbøl Å, fra Vindingevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Vorgod Å, fra Trehøjevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Rind Å, fra sammenløb med Fjederholt Å og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Egeris Mølleå, fra Skovbyvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Fjederholt Å, fra Toftlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Holtum Å, fra afløbet fra Ejstrup Sø og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
 • Tarm Bybæk, fra Storegade og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.