Vedtægter

Vedtægter for Skjern Å Sammenslutningen

Skjern Å Sammenslutningen arbejder for ophjælpning af fiskebestanden i Skjern Å Vandsystemet.

§1 – Sammenslutningens formål er at medvirke til:

 • at ophjælpe fiskebestande i Skjern å vandsystem i det følgende kaldet åen.
 • at sikre vandløbskvaliteten samt yngleforholdene for fiskebestandene.
 • at arbejde for selvreproducerende fiskebestande.
 • at udsætte fisk baseret på vandsystemets egne fiskestammer i henhold til godkendte udsætningsplaner.
 • at styrke samarbejdet med bredejere, fiskeriforeninger og myndigheder.
 • at sikre optimale miljøforhold for flora og fauna.
 • at forebygge ulovligt fiskeri.
 • at administrere Laksekvoten ved åen.

§1a Foreningens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand!

§2 – Som medlemmer kan kun optages: fiskeriforeninger, konsortier, bredejere og lejere af fiskevand ved åen. Endvidere kan optages enkeltmedlemmer, der ikke har stemmeret.
De tilsluttede foreninger, bredejere og lejere er suveræne i egne anliggender.

§3 – Indmeldelse i Sammenslutningen for at være valgbar og stemmeberettiget skal ske inden 1. september. Udmeldelse af Sammenslutningen kan kun finde sted med mindst 3 måneders skriftlig varsel til formanden forud for et regnskabsårs afslutning. Et medlem der udtræder af Sammenslutningen, har ikke krav på nogen andel af Sammenslutningens aktiver.

§4 – Medlemmer der optræder illoyalt eller på anden måde overtræder vedtægterne, kan bestyrelsen ekskludere.
F.eks. hvis medlemmet ikke vil håndhæve regler for kvoter, modarbejder bestyrelsens beslutninger eller på anden måde misbruger Sammenslutningens navn.
Enhver eksklusion kan af den ekskluderede indbringes for repræsentantskabet ved første ordinære møde.

§5 – Sammenslutningens medlemmer udøver deres indflydelse gennem et repræsentantskabsmøde. Hver forening/konsortium og hvert enkeltmedlem bredejer/lejer har ret til en repræsentant ved dette møde. Repræsentantskabet er sammenslutningens højeste myndighed.

Den daglige ledelse af Sammenslutningen forestås af en bestyrelse på 12 medlemmer. 8 medlemmer skal vælges af og blandt lejere af fiskevand ved åen og 4 skal vælges blandt og af bred-ejere. Lejere af fiskevand har 1 stemme i bestyrelsen, lodsejere 2 stemmer.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på det årlige repræsentantskabsmøde for en periode på 2 år og afgår med henholdsvis 6 medlemmer hvert år, 4 lystfiskervalgte og 2 bredejervalgte. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det nødvendigt eller når 4 bestyrelsesmedlemmer begærer det.

Referat af møder indføres i foreningens protokol. Indkaldelse sker med 8 dages skriftlig varsel ved udsendelse af dagsorden eller sendt pr. mail. Hastemøde kan indkaldes med kortere varsel, hvis et beslutningsdygtigt flertal godkender dette. Mødet er beslutningsdygtigt når 7 medlemmer er til stede, heraf 2 lodsejere. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Eksklusion kræver dog 9 stemmer for.

§5.1 – Tegningsret og hæftelse
§5.2. – Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og kassereren i forening jfr. dog punkt 5.3.

§5.3. – Kassereren står for den daglige varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingenter samt betaling af regninger m.v. Til brug for kassererens varetagelse af foreningens formue kan den samlede bestyrelse meddele kassereren skriftlig fuldmagt til at disponere over foreningens konti, herunder via NetBank og/eller MobilBank. Fuldmagt skal oprettes på pengeinstituttets fuldmagtsformularer.

§5.4. – Køb, pantsætning eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån eller kredit i pengeinstitutter kræver dog samtykke og underskrift af den samlede bestyrelse.

§5.5. – Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§6 – Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år første lørdag i november måned (første gang 2010) med mindst følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning for det forløbne år
 • Orientering fra bredejerudvalget
 • Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år
 • Beretning fra nedsatte udvalg
 • Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse.
 • Forslag til det kommende års budget og kontingent
 • Valg til bestyrelsen
 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, en valgt af og blandt lystfiskere og en valgt af og blandt bredejere
 • Valg af regnskabskyndig revisor
 • Indkomne forslag (formanden skriftligt i hænde senest 1. oktober)
 • Eventuelt

Mødet indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel pr. brev eller mail. Der vedlægges et kort uddrag af formandens beretning med årets vigtigste hændelser. Regnskabet udleveres ved repræsentantskabsmødet samt forslag til handlingsplan og budget.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til formanden med opgivelse af forhandlingsemner. Formanden indkalder til ekstraordinært repræsentantskabsmøde på sædvanlig måde og med normalt varsel senest 14 dage efter modtaget begæring.

Alle afstemninger på repræsentantskabsmøder sker ved stemmeflerhed, idet repræsentanter for foreninger/konsortier har stemmer fordelt efter kontingentstørrelse. Hver forening har en stemme plus en stemme for hver kr. 1000,- der betales i kontingent. Bredejere, der er personligt medlem, har 1 stemme. Passive medlemmer har ikke stemmeret og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Repræsentantskabsmøder refereres i foreningens protokol, den underskrives af dirigenten og den valgte bestyrelse.

§7 – Det årlige repræsentantskabsmøde fastsætter det kommende års kontingent jvf. dagsordenens pkt. 6. Enkeltmedlemmer (bredejere, lejere og passive) betaler et medlemskontingent. Foreninger/konsortier betaler et kontingent der er sammensat af 3 elementer: et grundkontingent, et bidrag pr. lbm. fiskevand, samt et bidrag beregnet efter antal medlemmer/antal årskort i foreningen/konsortiet. Har foreninger/konsortier fiskevand udenfor Skjern å systemet, multipliceres medlemstallet med en brøk, hvis tæller er længden af fiskevand ved Skjern å systemet, og hvis nævner er den totale længde af medlemsforeningens fiskevand.

Foreninger/konsortier der sælger årskort, dagkort, ugekort mm. omregner indtægten ved dette kortsalg til medlemmer, ved at dividere kortsalgsindtægten med prisen på medlemskortet. I Skjern å hovedløb fra Rind å´s udløb til Kong Hans’ Bro betales 100%. For fiskevand beliggende ovenfor Rind å´s udløb samt nedstrøms Kong Hans’ bro i Skjern å hovedløb, nedstrøms Nr. Vium Kirke i Vorgod å til udløb i Skjern å samt nedstrøms Ørbæk i Omme å til udløb i Skjern å reduceres fiskevandsbidraget med 25%. Øvrigt medlemsvand i Skjern å systemet reduceres med 50%.

Kontingentet skal indbetales senest 1. april. Beregningsskemaet udsendes til alle medlemmer ved årsskifte. Skemaet skal returneres i udfyldt stand, skriftlig eller pr. mail til kassereren samtidig med indbetaling af kontingentet.

Endvidere må sammenslutningen ikke optage lån.

§8 – Ændringer og tilføjelser til lovene kræver 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

§9 – Regnskabsåret er fra 1.oktober til 30. september. Første år i 2010 er det et periodisk regnskab. Regnskabet afleveres til revisoren senest 15. oktober.

§10 – Opløsning af sammenslutningen kræver at 3/4 af alle stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Sammenslutningens aktiver skal ved opløsning anvendes til at ophjælpe fiskebestanden i Skjern å systemet.

Således vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 26. februar 2000 på Hotel Inger Marie i Arnborg.

Ændret d.23.februar 2008 Bundgaards Hotel i Borris
Ændret d. 11. september 2010 på DCV i Skjern
Ændret d. 3. november 2018 i Skjern
Ændret d. 5. november 2022 DCV i Skjern