Skjern Å Kontingent

Prisen for Skjern Å Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet for Skjern Å Sammenslutningen under det årlige møde. Prisen for 2024 er fastsat til kr. 250,00.

Indtægterne fra Skjern Å Kontingentet bruges til at forbedre fiskeriet og vandmiljøet i Skjern Å-systemet. Pengene fordeles i øjeblikket med godt 1/3 del til lakseudsætninger, 1/3 del til ørredprojektet og 1/3 del til vandløbsrestaurering.

Enhver, der fisker i vand under Skjern Å Sammenslutningen, skal købe Skjern Å Kontingentet, medmindre fiskevandet ligger opstrøms Rind Å’s sammenløb med Skjern Å, opstrøms Nr. Vium Kirke i Vorgod Å, opstrøms Juellingsholm i Omme Å og Tarm Bæk-systemet.

Skjern Å kontingentet er afgørende for det store arbejde, der udføres for at forbedre fiskebestandene i systemet. Tidligere blev kontingentet kaldt “Laksekontingentet”, men navnet blev ændret til Skjern Å kontingentet i 2021 på grund af det bredere fokus på flere arter og fauna.

Køb Skjern Å Kontingent her.