Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,64 °C

Præmieren på filmen “Folkets Å”

Skjern Å Sammenslutningen har modtaget følgende fra Tobias Park og Sarah Rønholt, som lørdag havde præmiere på deres film “Folkets Å”

Igår, lørdag den 25.3, red. havde vi præmiere på vores film “Folkets Å” Arrangementet var med 160 deltagere udsolgt. Sammen rejste vi omkring 60.000 kr. til et solcelleanlæg på DCV i Skjern. Tilslutningen og støtten var overvældende. Vi ved ikke helt hvad vi forventede, men alt oversteg forventningerne. Tak til alle som deltog, det blev en uforglemmelig dag. Tak til Korsholm for værtsrollen, og tak for 10 % af dagens omsætning til Fundraisingen. Tak til alle fiskeforeninger og konsortier som var med til at bidrage til hoved præmien, et fiskekort der gælder til hele Skjern Å. (Næsten). Tillykke til den heldige vinder Claus Skeldal. Og tak til alle sponsorerne, @looptackle, @patagoniaEurope, @artMerk, @thomasweirgang, @marcskovby, @clausskeldal, @zpeylodge, @Michael Grimm

Du kan se fra eventet her

 

 

Yesterday we had the premiere of our film “Folkets Å” (The People’s River). 

The event was sold out. Each and everybody who showed up contributed to this evening. Together we raised arund 60.000kr for the Danish Center for wild salmon in Skjern. The support and love was almost overwhelming. Not sure how we expected This to turn out, but to say that This day exceeded any expectations, is an understatement. Thank you so much to everybody who participated, yesterday was unforgettable. Thank you to @Korsholm for hosting the event and contributing 10 procent of the day’s profit for the fund raising. Thank you to all the fishing clubs and private clubs along the Skjern River who got together and created a super license that allows the lucky winner @Claus Skeldal to fish the entirety of Skjern river for a full season! Congratulations!!

Artists and brands who supported the fundraising for the Danish Center for Wild Salmon in Skjern, a special Thank you to; @looptackle @patagoniaEurope @artMerk @thomasweirgang @markskovby @clausskeldal @zpeylodge @Michael Grimm 

Sarah og Tobias

Kæmpe sejr for Skjern Å

Opstemningen ved MES Sø

 

Mandag den 20.3.2023 vedtog Ikast-Brande byråd at nedlægge MES Sø ved Brande. Dermed kommer Skjern Å tilbage til sit oprindelige forløb, efter at være spærret i mere end 100 år. Beslutningen blev taget med 18 stemmer for og 4 imod, mens en ikke var i stand til at stemme grundet sygdom.

Vedtagelsen er en kæmpe sejr for naturen og Skjern Å systemet. Dermed bliver der fri passage fra udspring til udløb, selvom Rind Å Forvirringen dog fortsat ligger som en ”sten i skoen”.  Vandindtaget til Skjern Å Nørre kanal giver en reduceret vandføring på en ca. 1 km lang strækning ved Arnborg, og kan virke begrænsende for fiskenes vandrelyst. I gydetiden vandrer en del laks og ørreder dog alligevel opstrøms, og vil helt sikkert tage de ”nye” gamle gydepladser i brug. Skjern Å omkring Brande ligger med et helt unikt fald efter danske forhold. Oprindeligt har nogle de vigtigste gydepladser for laks, ørred og stalling formentlig ligget her. Samtidigt bliver det spændende at følge, hvor langt op i Skjern Å systemet laksen vil brede sig. Tidligere har Vejle Kommune nedlagt opstemningen ved Hastrup Vandmølle og udlagt sten og gydegrus.

Der har tidligere været to elværksøer i Skjern Å. I november 2013 forsvandt Brande Elværkssø, da dæmningen kollapsede og sendte store mængder vand, sand og slam ned gennem åen. Trods omfattende fiskedød og forureningen blev åen genskabt i sit gamle løb, hvor søen tidligere havde ligget. Gamle gydepladser kom til live igen, og laks og ørreder indfandt sig i de følgende år. Desværre har undersøgelser vist, at produktionen af yngel har været svingende, formentlig grundet høje sommer temperaturer, fra opvarmningen i MES Sø.

Denne gang kommer tømningen af søen til at foregå kontrolleret, så sand om slam ikke sendes nedstrøms. Det endelige projekt er endnu ikke på plads, og beslutningen skal sendes i høring, hvor alle har mulighed for at tilkendegive deres synspunkter vedrørende beslutningen.

Skjern Å Sammenslutningen har sammen med lokale lodsejere og Danmarks Sportsfiskerforbund presset på, for at finde en løsning på passageproblemet ved MES Sø. Gennem de seneste 10 år har SÅS og DSF afholdt en række møder med lodsejere, som rigtig gerne ville have åen tilbage, og med Midtjysk Elektricitets Selskab, som gerne ville bevare søen. Med implementeringen af EU´s vandrammedirektiv, blev det imidlertid klart at der skulle findes en løsning. En teknisk rapport fremlagde 4 løsningsforslag, og her valgte Ikast-Brande kommune forslag 3, som er en tømning af søen og genskabelse af åens oprindelige forløb. Dette forslag er både den rigtige set med naturmæssige øjne, og samtidig også den billigste løsning.

Skjern Å Sammenslutningen anerkender at nogen kan være kede af at miste søen, som selvfølgelig også udgør smuk natur. Men som med Skjern Å projektet, er vi sikre på at de fleste med tiden bliver rigtig glade for en fri Skjern Å. SÅS vil gerne takke alle som har arbejdet på projektet og politikkerne for denne rigtige og modige beslutning.

Læs også https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2023/03/skjern-a-bliver-sat-fri

Tv Midtvest https://www.tvmidtvest.dk/nyhedsudsendelser?clip=268820ce-6f30-4f0b-83bf-466addbc396a

En dag med fokus på laksefiskeri i Skjern Å

Laksefeber? – Glæd dig til et spændende arrangement med fokus på laksefiskeri i Skjern Å, arrangeret af Lystfiskerforeningen af 1926.

Den 25/3 klokken 10 kan du møde den kendte fluefisker, Laura Lykke Mathiasen og Bo Bengtsson fra Fairpoint Fly Fishing. Her er Laura Lykke Mathiasen underviser og ambassadør og Bo Bengtsson produktspecialist.

Bo Bengtsson og Laura Lykke Mathiasen vil fortælle om fluefiskeri efter laks og give tips og tricks til grejsammensætning.

Der vil være fokus på valg af forskellige grejsammensætninger, alt efter hvor du fisker i Skjern Å-systemet.

Du får at vide, hvilke flueliner og hvilke stænger, der er bedst egnede til de forskellige strækninger og årstider.

Under hele arrangementet kan du se de sidste grejnyheder fra Sage og Rio, prøve forskellige Sage-stænger og få vejledning og hjælp til dit fluekast.

Undervejs hygger vi og griller pølser. Af hensyn til indkøb af pølser og tilbehør, så send dog gerne en mail til Jesper Ottosen, der er tovholder på arrangementet: jesper@laksestien6.

Arrangementet, der foregår på shelterpladsen ved Skarrild Bro, 6933 Kibæk, er åbent for alle uanset medlemskab. Deltagelse er gratis og der er ingen krav om tilmelding.

Vil du opleve mere omkring laksefiskeri ved Skjern Å, er der samme dag premiere på en ny laksefilm om Skjern Å, Folkets Å. Filmen vises klokken 15 hos Korsholm på Jægervej 5 i Skjern og billetter til filmen kan købes for 100 kr. gennem Korsholm: https://korsholm.dk/produkt/bio-billet-folkets-aa

Film præmiere – Folkets Å

Sarah Rønholt og Tobias Park har filmet en sæson ved Skjern å. Inspireret af den fine natur og fiskeriet, samt historien, og ildsjælene som har kæmpet en sej kamp for at bringe laksen tilbage, ser vi frem til at dele den 40 minutter lange film FOLKETS Å med jer.

Filmen har præmiere i Korsholm Bio d 25 marts. Billetter kan købes hos Korsholm og koster 100 kr. Beløbet går ubeskåret til DCV Skjern. Der vil derudover være paneldebat samt lotteri med flotte præmier, hvor hele overskuddet også dér går ubeskåret til DCV Skjern.

Se her for en lille teaser:

https://youtu.be/gwZKoEPq4o0

Laksekvoten 2023

Skjern Å Sammenslutningen, SÅS, har modtaget årets laksekvote som lyder på 500 laks. Det er den hidtil største kvote, der har været tildelt Skjern Å systemet. Den relativ store kvote, skal blandt andet ses på baggrund af den store opgang i 2022, hvor både lystfiskerfangster og opgangsundersøgelsen viste en rigtig fin bestand. Den flotte udvikling er et resultat af det store restaureringsarbejde der kontinuerligt pågår, både fra SÅS, foreningerne og i høj grad også fra kommunerne. Dertil kommer udsætningerne, som ligeledes bidrager væsentligt til den samlede bestand. Ud over de udsætningerne af ½ års laksene i udsætningsplanen, blev der ekstraordinært udsat 25.000 laksesmolt i foråret 2023. De første af disse skulle gerne være tilbage som grilse i august-september.

Kvoten er fordelt med 220 “store” laks over 73 cm og 275 laks på 73 cm og derunder. Skjern Å Sammenslutningen har som tidligere beskrevet, vedtaget at dele den store kvote i tre grupper. 67 laks frigives den 16.4, 66 laks den 16.6 og endeligt 66 laks den 16.8. 21 laks er reserveret til de øvre dele af Skjern Å, Vorgod Å og Omme Å. Disse frigives efter udløbet af første delkvote.  Endeligt er der 5 laks som kan opfiskes på B-kvoten. Kvoten for laks på 73 cm eller derunder, er ikke delt, da den erfaringsmæssig holder for hele systemet.

Herunder kan du se tildelingen af kvoten samt betingelserne herfor:

 

Vedr. Tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks i Skjern Å vandsystem 2023.

Med henvisning til ansøgning af 25. januar 2023 fra Skjern Å Sammenslutningen om tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks, meddeler Fiskeristyrelsen hermed tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks (Salmo salar) i Skjern Å vandsystem.

 

En tilladelse kan meddeles til fiskeri og hjemtagning af et bestemt antal laks (laksekvote) i de i § 1, nr. 1-13 i bekendtgørelse nr. 1422 af 12. december 2013 om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober og i de i bekendtgørelsens § 1, nr. 14 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.

 

Tilladelsen gives i medfør af bekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 2 Endvidere henvises til § 30, stk. 2 i fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019 af lov om fiskeri og fiskeopdræt.

 

 

 

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

 

 • Tilladelsen gælder for Skjern Å vandsystem.

 

 • Tilladelsen meddeles til Skjern Å Sammenslutningen. Sammenslutningen skal være en åben sammenslutning af fiskeriberettigede. Det betyder, at også fiskeriberettigede, der ikke er direkte medlem af sammenslutningen, kan tilslutte sig sammenslutningen med henblik på at kunne deltage i laksefiskeriet på de vilkår for laksefiskeriet, der er fastlagt af Fiskeristyrelsen, og de vilkår for laksefiskeriet, der fastlægges i sammenslutningen.

 

 • Laksekvote: Der må maksimalt hjemtages 500 stk. laks delt i 2 grupper: 275 stk. på 73 cm eller derunder og 220 stk. over 73 cm i de i bekendtgørelsens § 1, nr. 1-13 nævnte områder (laksevand A).

 

 • I størrelsesgruppen for laks større end 73 cm skal denne delkvote underopdeles i mindst to halvdele. En halvdel, som bliver frigivet den 16. april og en halvdel som frigives den 16. juni. Der kan foretages yderligere underopdeling af kvoten på laks større end 73 cm, hvor hver del er ens i antal (så vidt muligt, dvs. at puljerne højest må afvige 1 laks i antal). Der skal altid gælde, at første og anden delkvote bliver frigivet hhv. den 16. april og 16. juni.
 • Endvidere må der maksimalt hjemtages 5 stk. laks i de i bekendtgørelsens § 1, nr. 14 nævnte områder (laksevand B). Der er ikke regler for størrelse på de laks, der bliver tildelt i Laksevand B-område, andet end, at de skal overholde mindstemålet.

 

 • Der må højst hjemtages én laks pr. person inden for kvoten i Skjern Å vandsystem i hele sæsonen.

 

 • Håndtering af laks til genudsætning skal foregå så skånsomt for fisken som muligt. På den baggrund skal laks der genudsættes, og som ønskes fotograferet, foregå således, at laksen altid er i kontakt med vandet.

 

 • Senest kl 24:00 samme dag som laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Skjern Å Sammenslutningen i hænde. Herefter skal oplysninger om fangstdato og antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på en hjemmeside på internettet. I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

 

 • Fiskeristyrelsen skal til enhver tid for hver enkelt hjemtaget laks have mulighed for at få oplysninger om fiskerens for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed.

 

 • Skjern Å Sammenslutningen og den enkelte lystfisker er ansvarlig for, at indberetningspligten bliver overholdt.

 

 • Der indføres stop for fangst af laks, når Skjern Å Sammenslutningen har modtaget oplysning om, at der er hjemtaget 215 stk. laks over 73 cm og 270 stk. laks på 73 cm og derunder. For de 5 laks, der er tildelt den øvrige del af Skjern Å vandsystem indføres der stop, når der er fanget 5 laks. Dette stop meddeler Skjern Å Sammenslutningen bl.a. til medlemmer, ikke-medlemmer, dagkortsalgssteder, DTU Aqua samt Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, afdelingen i Nymindegab.

 

 • Tilladelsen er betinget af, at Sammenslutningen inden for 14 dage fra modtagelsen af tilladelsen over for Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, afdelingen i Nymindegab beskriver, hvordan denne informationsforpligtelse vil blive gennemført.

 

 • Under hensyn til en effektiv og forsvarlig forvaltning af denne tilladelse, skal der være tilknyttet opsynsmænd, som er godkendt af Fiskeristyrelsen i henhold til § 129 i fiskeriloven.

 

 • Som forudsætning for kvotetildelingen indgår i den biologiske vurdering, om sammenslutningen bidrager til den lokale fiskepleje.

 

Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, afdelingen i Nymindegab og fiskeriopsynsmænd, som er godkendt af Fiskeristyrelsen i henhold til § 129 i fiskeriloven, fører tilsyn med overholdelse af de fastsatte regler og vilkår for tilladelsen.

 

Fiskeristyrelsen kan oplyse, at ovennævnte laksekvote er fastsat på baggrund af rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua, samt under hensyn til målsætningerne for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. § 10 d i fiskeriloven. Fødevareministeriet, departementet, har udarbejdet væsentlighedsvurdering (screening) i henhold til habitatdirektivets artikel 6.

 

Hvis forudsætningerne for denne tilladelse ændres, kan Fiskeristyrelsen til enhver tid ændre eller tilbagekalde tilladelsen.

 

Hvis vilkårene i denne tilladelse ikke overholdes, kan tilladelsen uden varsel tilbagekaldes.

Det kan endvidere oplyses, at hvis den enkelte fiskeriberettigede overtræder regler fastsat i ovennævnte bekendtgørelse samt de særlige vilkår i denne tilladelse, kan den pågældende straffes med bøde jf. § 6 i bekendtgørelsen.

 

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via deres klageportal.[1]

 

Du klager via klageportalen, som du finder på borger.dk, virk.dk eller via kpo.naevneneshus.dk.

Du logger på klageportalen med Nem-ID eller MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fiskeristyrelsen via klageportalen. Klageportalen er et sagsbehandlingssystem mellem dig som klager, Fiskeristyrelsen og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du kan læse mere i Vejledning til klageportalen eller på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/.

 

Efter du har oprettet din klage i klageportalen, sendes din klage automatisk først til Fiskeristyrelsen.

Hvis Fiskeristyrelsen fastholder afgørelsen, sender Fiskeristyrelsen klagen videre til behandling hos Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen i den mail, som du har angivet i klageportalen. Det er vigtigt, at du anvender den nye klageportal, hvis du vil klage. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser som udgangspunkt din klage, hvis du ikke anvender klageportalen.

 

Fritagelse fra klageportalen
Du kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for at bruge klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende din begrundede anmodning om fritagelse for brug af klageportalen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis du er fritaget for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se de nærmere betingelser for at blive fritaget på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

 

Ønsker du at en anden person skal klage på dine vegne?

Hvis du ønsker, at en anden person skal klage på dine vegne i en klagesag, skal klagen oprettes i klageportalen med en stillingsfuldmagt eller med et skriftligt samtykke fra dig. Efter oprettelse af klagen modtager du en mail om, at du på klageportalen skal bekræfte, at du lader dig repræsentere. Se mere om repræsentantskab på www.naevneneshus.dk.

 

Klagefrist

Klagen skal indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller en helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.[2]

 

Opsættende virkning

En klage over denne afgørelse har som udgangspunkt ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller i tvivl om, hvordan du skal klage, er du velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på telefonnummer 72 18 56 00 eller på mail@fiskeristyrelsen.dk. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du anvender klageportalen, skal du rette henvendelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet på klageportalen@naevneneshus.dk

 

Med venlig hilsen

Henning Juul Petersen

Overfiskerikontrollør

 

[1] Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnets § 21

[2] Bekendtgørelse nr. 131 af 30. januar 2017 om forretningsorden for Miljø- og Fødevareklagenævnets § 7, stk. 1.