Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   15,30 °C

Laksekvoten 2020

Fiskeridirektoratet har nu udmeldt årets laksekvote, som for Skjern Å´s vedkommende, er identisk med kvoten fra 2019. DTU skriver følgende om baggrunden for tildeling af kvoten. Der kan læses mere om laksekvoterne i Danmark på dette link.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2020/04/laksekvoter-2020?id=e2f75569-d19c-4cfa-9723-e87a9d3ea8b0&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2020_04_02_Nyhedsbrev

Skjern Å

Undersøgelsen af lakseopgangen i 2019 viste den, i nyere tid, største registrerede opgang i Skjern Å. Der var imidlertid en meget lav andel af grilse i 2019. En lav andel af grilse sandsynliggør en mindre opgang af mellemlaks i sæsonen 2020. Samtidig har undersøgelser i både 2016 og 2017 vist et lavt smoltudtræk og et stort smolttab, da skarver i Ringkøbing Fjord æder en forholdsvis høj andel (ca. 40 %), af de udtrækkende laksesmolt. Bestanden er således udfordret af en række ikke fiskerimæssige faktorer, der begrænser smolt-produktionen og overlevelsen.

Der er stadig et stort uudnyttet produktionspotentiale i Skjern Å-systemet. Vurderingen er, at bestanden er stabil. Det er derfor vigtigt at sikre, at en stor andel af opgangen bidrager til gydebestanden. Omkring halvdelen af de laks, der vandrer ind for at gyde i Skjern Å-systemet, stammer fra udsætninger.

Ud fra en samlet biologisk vurdering kan kvoten for 2020 fastsættes på samme niveau som i 2019, dvs. i alt 465 laks. Samlet vurderes det, at en kvote på samme niveau som i 2019 på 465 laks, ikke hindrer den fremgang i bestanden, som er i gang.

 

SKJERN Å – 2020 – Laksekvoten i Skjern Å vandsystem er på 465 laks.
Information om laksekvoten og regler for fiskeri

 

 • Der må maksimalt hjemtages 260 laks på 75 cm eller derunder og 200 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, i de i nr. 1-13 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober.
 • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Skjern Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 14 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.
 • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Skjern Å vandsystem.
 • Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på www.skjernaasam.dk
 • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.´
 • I forbindelse med hjemtagning af laks fra Skjern Å-systemet skal der udtages en vævs- og skælprøve fra de hjemtagne laks. Metode og retningslinjer for prøvetagningen er beskrevet her.Prøverne indgår i en videnskabelig undersøgelse.

Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i “Lovbestemte regler for fiskeri i Skjern Å”.

Vær opmærksom på, at man lokalt har regler for hvornår og hvor mange laks, der kan landes på de enkelte strækninger.

Update omkring premiere fiskeriet.

Der er lige nu en del diskussioner omkring premieren 2020, og vi modtager rigtig mange henvendelser om, hvorvidt der er risiko for en udsættelse. Desværre er det eneste vi kan sige for nuværende, er at vi følger situationen tæt, og at vi kommunikerer med de øvrige Sammenslutninger. Der er en fælles forståelse for, at vi agere ens, således at der ikke er lukket det ene sted, og åbent et andet. Der er rettet henvendelse til Fiskeridirektoratet og Sundhedstyrelsen, således at vi får de bedste vejledninger, og vi håber selvfølgelig at en afgørelse kan træffes på et højere sted.

Laksen Hus er i lighed med Naturstyrelsen Naturcentre lukket ned, og det er tvivlsomt om det når at åbne til premieren.

Vi håber naturligvis at situationen bedre sig snarest, og vil forsøge at holde Jer opdateret her på siden.

Pas godt på hinanden !

Bestyrelsen

Det regner !

Det regner i Danmark. Overalt svømmer åerne over og giver lige nu flotte og skræmmende nye landskaber. Ringkøbing Airfoto har lagt denne lille video op få Facebook. Klik på linket og få en fornemmelse af vandmasserne i engene ved Skjern Å

https://m.facebook.com/157012268013232/videos/191079862113475/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fpermalink.php&_rdr

 

Rekordstor opgang af laks i Skjern Å i 2019

Opgangen af laks i Skjern Å i 2019 blev estimeret til 5897 laks. Det er det hidtil største opgang indtil videre, men meget tæt på niveauet for 2017 og 2018. Opgangen er dog markant forbedret i forhold til begydelsen forrige årti, hvor antallet var omkring det halve.

Fremgangen skyldes blandt andet fjernelse af spærringer, vandløbsrestaurering og et godt forvaltnings arbejde i fiskeriet. Antallet af udsatte fisk udgør dog forsat omkring 50 % af bestanden, så her er der plads til forbedring.

Der er behov for at få fjernet de sidste spærringer og at få øget antallet af gyde og opvækstområder. Prædationen på yngel og smolt er forsat meget højt, således viser talrige undersøgelser at ca. halvdelen af alle smolt forsvinder under udtrækket.

Målet for laksebestanden i Skjern Å er en årlig opgang på 8.000 til 12.000 stk. vilde laks. Der er således et stykke vej endnu, inden man i mål med denne vision. Heldigvis ved man i dag rigtig meget om hvor udfordringerne ligger, dermed er mulighederne for at løse problemerne bedre end tidligere.

Undersøgelsen er lavet DTU Aqua i tæt samarbejde med DCV og Skjern Å Sammenslutning. Du kan læse mere om undersøgelse på nedestående link.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id={A186AB22-C369-4A4D-93F1-41E20B26B148}

 

 

Skarvregulering, SÅS nu på Facebook

Skjern Å Sammenslutningen har afholdt to møder omkring skarvreguleringen i løbet vinteren. Det her resulteret i en række tiltag som forhåbentlig kan forbedre resultaterne af reguleringen.

Fra 1.2 til 31.3 er det muligt at opnå tilladelse til at regulere på Naturstyrelsens arealer i Skjern Enge i område Midt og Øst. Tilladelserne får man ved at henvende sig til skarv@skjernaasam.dk . Naturstyrelsen stiller også lokkefugle til rådighed. Disse kan lånes ved henvendelse til DCV på mail, sl@vildlaks.dk eller tlf. 24406921.

Der er ligeledes oprettet en Facebook side, således regulerings jægerne kan holde hinanden opdateret om hvad der sker. Det er en lukket gruppe som man skal anmode om at blive medlem af. Dette sker ved at søge på Skarvregulering, SÅS og anmode om medlemskab af gruppen. Det er tanken at der vil komme nogle fælles tiltag, i form af fælles indsatser og mini kurser i regulerings tekniker. Det er Mogens Pedersen der indvilliget i at administrerer siden. Tak for det 🙂

 

Status for Nationalpark Skjern Å – arbejdet

Status for Nationalpark Skjern Å-arbejdet

Netmediet Zetland bragte den 2. januar en lang artikel om Nationalpark Skjern Å-planerne med interview med flere af de centrale aktører.

Artiklen er lagt op på Danmarks Naturfrednings forenings hjemmeside, og vi har fået tilladelse til at linke til historien. Artiklen giver et godt overblik over National Park planernes og kan enten læses eller høres.

Tak til DN og Zetland for adgang til artiklen.

 

Læs artiklen her….

 

Husk at søge ny skarv regulerings tilladelse!

Skjern Å Sammenslutningen gør opmærksom på, at der skal søges nye tilladelser til regulering af skarv som gælder i perioden 1.1.2020 til 31.3.2020. Det er nye EU-regler som er baggrunden for at der skal søges opdelt.

Send en mail til skarv@skjernaasam.dk, så kommer tilladelsen med det samme.

SÅS – Fiskeplejeudvalget

Møde omkring skarvregulering ved Skjern Å og Ringkøbing Fjord.

Skjern Å Sammenslutningen indbyder til møde omkring skarvreguleringen den 14. januar 2020 kl. 19.00 på DCV, Ånumvej 163 i Skjern. Alle er velkomne. Af praktiske hensyn skal vi bede om tilmeldingsl@vildlaks.dk eller 24406921.

Skarven er fortsat en kæmpe udfordring for fiskebestanden i Skjern Å systemet, og reguleringsindsatsen er helt afgørende for stalling, ørred og laks. SÅS har afholdt møder med Naturstyrelsen, som anerkender problemstillingerne. Imidlertid er der flere hensyn som spiller ind når der skal uddeles tilladelser, og dette er vi naturligvis underlagt. Naturstyrelsen er repræsenteret på mødet ved Mads Bank Mikkelsen og Karsten L. Platz

Afgørende for en succesfuld regulering, er muligvis også den strategi der anlægges ved reguleringen. Denne strategi vil vi meget gerne fastlægge på mødet, og vi er derfor interesseret i Jeres meningen. Vi håber I har tid og lyst til møde op.

 

 1. Indledning og baggrund. Skjern Å Sammenslutningen
 2. Tilladelser, hvad skal der til og hvad har ændret sig. Naturstyrelsen
 3. Evaluering af den hidtidige indsats 2018/2019. Alle
 4. Fremtidig strategi. Alle
 5. Hvordan forbedrer vi indsatsen. Alle

 

Vi glæder os til at se Jer

Venligst

Søren Larsen

Skjern Å Sammenslutningen

Se alle indlæggene fra Laksekonferencen

Internationalt Vildlakseår, IYS 2019

Referat af Laksekonferencen den 11. oktober 2019

Den 11. oktober afholdt Danmarks Center for Vildlaks og Dansk Laksefond en konference i anledning af Det Internationale Vildlakse år.

Med 110 deltagere var konferencen en succes, og der er efterfølgende kommet mange positive tilbagemeldinger, hvoraf flere anmoder om en snarlig gentagelse.

Konferencen havde dels til formål at kaste lys over resultaterne af den indsats der er gjort for at redde og opbygge de danske laskebestande, en indsats som udlandet er begyndt at kalde ”Den danske model”, dels at få belyst hvordan det står til i landende omkring os. Derudover blev der set fremad, på de udfordringer man kan forvente der ligger i fremtiden. ”Salmon and People in a changing world” har været arbejdstitlen for Vildlakseåret, og der er nok at tage fat på. Fiskesygdomme, prædation og klimaforandringer er tunge og udfordrende emner, som vi må forholde os til. Vi havde derfor inviteret er række forskere til at give deres bud på, hvor der fremadrettet skal rettes særlig opmærksomhed.

Se alle indlæggene på www.vildlaks.dk/nyt/

SÅS laver gydebanker i Brande Å

SÅS har i denne uge lavet seks nye gydeområder i Brande Å. Dette er sket i tæt samarbejde med Ikast- Brande kommune. Det er midlerne fra Laksekontingentet 2019 som har finansieret projektet. Der udlagt 205 m3 gydegrus fordelt på de 6 gydeområder.

Brande Å, som er et større tilløb til Skjern Å, har et stort potentiale som laks, ørred og stalling vandløb. Tidligere har vandløbet været plaget af forskellige forureninger, ligesom spærringer har været en stor problematik. Idag er vandløbet i fin tilstand og der er næsten fri adgang til Brande Å. Der er tidligere lavet en del projekter af Ikast- Brande kommune, og laksene har kvitteret ved at gyde flittigt lige midt i byen. Med de nye gydebanker bliver der endnu bedre muligheder, og der skulle være rigtig fine chancer for at se laksene fra midt i december og indtil jul. Gydebankerne er placeret på strækningen fra Ågade og ned til P. Sabroes Alle.

Borgerne i Brande har fulgt flittigt med i projektet, og været meget positive og glade for Sammenslutningens initiativ. Det har givet flere henvendelser med nye muligheder, som vi skal se på i det kommende år.