Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   14,92 °C

Ingen Burfisk i Havet

Johan Flyvbjerg har startet kampagnen  “INGEN BURFISK I HAVET”. Her arbejder han for at gøre opmærksom på alle de problemer som opdræts industrien påfører de vilde fiskebestande. I England har man kørt kampagnen “Off the table” hvor man opfordre restauranter til ikke at serverer burlaks. Johan håber at lykkes med noget lignende i Danmark.

Opdræt i havet er lige nu den største udfordring for de vilde laksebestande en række steder i verden. Sygdomme, genetisk forurening, og lakselus truer de vilde bestande eksempelvis i Norge, hvor den vilde laksebestand er mere end halveret de sidste 30 år. Hertil skal lægges en elendig dyrevelfærd med en uanstændig høj dødelighed og depressive fisk.

De to nordmænd Simæn Sætre og Kjetil Østli har skrevet den fremragende bog “Den Nye Fisken” som omhandler historien og konsekvenserne af det norske lakseopdræt. Firmaet patagonia har købt et parti af bøgerne og spredt den ud, så så flest mulig får mulighed for at læse den. Bogen sælges til en absolut favør pris og alle pengene går til Danmarks Center for Vildlaks, som til gengæld udsætter 12 vilde laks i naturen for hver bog der bliver solgt.

Bogen kan købes hos Laksens Hus eller hos Korsholm i Skjern for bare kr. 150,- Bogen er et “must have” for alle der bekymre sig om vilde fiskebestande.

 

https://www.instagram.com/ingenburfiskihavet/

 

Restaurering af gydebanker i Skjern Å

Danmarks center for Vildlaks og Naturstyrelsen gennemfører mandag den 4 september restaurering af to gydebanker ved Lundenæs, nedstrøms Albæk Bro i Skjern Å. Arbejdet kan give lidt forstyrrelser af fiskeriet i området i løbet af dagen.

Projektet omfatter “luftning” af eksisterende grus i gydebanken, supplering med yderligere 60 m3 grus på hver gydebanke samt udlægning af store sten og og nedstrøms for gydebankerne.

Parkeringspladsen ved Lundenæs er midlertidigt lukket og bruges fra og med i dag til oplagring af grus og sten.

 

 

Kvoten af store laks er opfisket

Så er kvoten på laks 73+ opfisket.
Der er dog masse af kvotefisk op til 73cm tilbage.

Husk at alle laks over 73 cm. skal genudsættes og må ikke løftes fri af vandet ved afkrogning og evt. fotografering.

Læs gældende regler her: velkommen-til-saesonen-2023

Knæk og bræk
SÅS

Restaurering i Tarm Møllebæk

Ringkøbing-Skjern Kommune har i samarbejde med Skjern Å Sammenslutningen etableret 7 nye gydebanker i Tarm Møllebæk mellem Varisbøl og Blåkilde.

En mindre stenstuvning på ca. 50 cm er blevet fjernet, og faldet blevet udnyttet til at etableret gydebankerne. Der er Per Søby Jensen ved Ringkøbing- Skjern Kommune som har stået for projektering og gennemførsel af projektet, mens SÅS har betalt 52.000 til grus.

Vi håber at de nye gydebanker især kan styrke ørredbestanden i Skjern Å systemet.

Regler for fiskeri ved høje temperaturer!

På anbefaling fra DTU Aqua har Skjern Å Sammenslutningen valgt at forbyde fiskeri i Skjern Å systemet på vand hørende under SÅS, når vandtemperaturen rammer de 18 gr.  For at undgå at fiskeriet åbner og lukker med korte intervaller, har man ligeledes bestemt, at fiskeriet først åbner igen når vandtemperaturen falder til under 16,5 gr. Det betyder i praksis, at man nogen gange kan fiske fra morgenen og indtil midt på eftermiddagen. Dette forekommer ofte i perioder med høje dag temperaturer og lave nat temperaturer. I perioder med høje nat temperaturer kan man opleve længere perioder hvor fiskeriet er lukket. https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/06/genudsaetning-laks

På hjemmesiden vil det tydeligt fremgå når fiskeriet er lukket. Ligeledes er det tydeligt signaleret, at fiskeriet åbner igen ved ved 16,5 gr. SÅS anerkender, at det kan være svært at se sidstnævnte under fiskereglerne. Det bliver der selvfølgelig rettet op på.

Tiltaget er lavet på baggrund af undersøgelser, der viser en øget dødelighed ved genudsætning når vandet bliver varmt. I varmt vand har fiskene svært ved at udskille de mælkesyre der ophobes under fighten. Det betyder også at der skal vises særligt omhu, når temperaturen nærmer sig de 18 gr.

SÅS har på hjemmesiden lavet et system der styre åbning og lukning af fiskeriet automatisk. Andre sammenslutninger kan have valgt andre løsninger, hvilket man skal være opmærksom på, hvis man skal fiske i Varde Å eller Storå.

Odder indtager nyrestaureret vandløb

I forbindelse med udsætning af ½ års ørreder i 2022, konstaterede DCV en totalspærring i Østergaarde Bæk, som er toppen af Tarm Møllebæk. Bækken var rørlagt og et rørstyrt gjorde al opstrøms passage umulig. Både lodsejer og DCV rettede henvendelse Ringkøbing – Skjern Kommune, som hurtigt gik i gang med at udarbejde et projekt. Den rørlagte strækning blev åbnet og opstemning udjævnet gennem et genslynget stryg.

Projektet ser rigtig fint ud, og der er nu rigtig fin mulighed for at få etableret en ørredbestand. Stor ros til Ringkøbing- Skjern kommune for en hurtig og flot indsats. Det var dog ikke fiskene som var først til at indtage de nye omgivelser. Næsten så hurtig som maskinerne var stoppet, kom en odder svømmende opstrøms.

Per Søby Jensen som har været projektleder fik hurtig tændt kammeraet og lavet nedenstående lille film. Her kan kan man ligeledes se projektet. Og måske skal der sættes lidt ekstra fisk ud, hvis odderen skal bo her. 🙂

Se videoen https://player.skyfish.com/

Ny stærk lystfiskerforening på vej ved Karup Å og Skjern Å

Bestyrelserne i de tre foreninger Aulum-Haderup Sportsfiskerforening, Herning Ikast Lystfiskerforening og Sønder Resen Lystfiskerkonsortium lægger op til at fusionere de tre foreninger fra 2024. Målet er at skabe en ny stærk lystfiskerforening med noget af det bedste og smukkeste fiskevand ved Skjern Å og Karup Å og derforuden fiskevand i den øvre del af Storåen, samt i flere mindre vandløb og nogle søer. Den nye forening skal være et stærkere fundament for foreningslivet, men bl.a. også kunne mobilisere endnu flere kræfter til den store vandplejeindsats, lystfiskerne allerede lægger.

Det vil naturligvis være op til medlemmerne på efterårets generalforsamlinger, men for bestyrelserne i de tre foreninger er konklusionen klar. Sammen er man stærkere og kan løfte mere – til fordel for både medlemmerne og naturen – og ved at tage det bedste med fra hver forening og kombinere erfaringer, kan man også styrke samarbejdet med de kommuner foreningernes fiskevand løber igennem, og med de lodsejere der venligt stiller deres fiskevand til rådighed.

På den baggrund har de tre bestyrelser over en periode drøftet mulighederne for en sammenlægning, og er nu klar til at spørge medlemmerne på efterårets generalforsamlinger, så en sammenlægning kan træde i kraft fra 2024.

I en fælles udtalelse fra de tre formænd, Jens Hvam (AHSF), Jan Møller (HILF) og Jan Snejbjerg Jensen (SRLK) lyder det:

”Vi har en unik mulighed for at skabe og videreudvikle noget af det allerbedste og mest attraktive fiskevand i Danmark.  Med afsæt i den fantastiske natur vores hoved-vande løber igennem, vil vi kunne tilbyde lakse- og havørredfiskeri i absolut verdensklasse og sikre natur- og fiskeoplevelser til alle i alle aldre.

Med det arbejde der allerede er sket de seneste år, synes vi, det er et naturligt skridt at forene kræfterne, så vi kan løfte mere og stå stærkere. Både i relation til at gøre det endnu bedre for vores medlemmer og for åerne og den natur, som de løber igennem.

Og så skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi tror på, at vi i samlet flok kan tage bedre hånd om foreningernes unge medlemmer og forhåbentligt også af den vej lykkes med at få flere børn og unges øjne op for naturen og de mange kvaliteter, der ligger i at komme ud i den.”

Sammenlagt råder de tre foreninger over mere end 130 km fiskevand, herunder noget af det bedste og smukkeste fiskevand ved Danmarks to mest berømte vandløb, Skjern Å og Karup Å, men kan også byde på spændende fiskeri ved en række mindre vande som Vorgod Å, Fjederholt Å, Haderis Å, søfiskeri i Sunds Sø og lange stræk på den øvre del af Storåen. Den nye forening kan derfor tilbyde medlemmerne en helt enestående kombination af muligheder i deres fiskeri.

Med over 800 medlemmer i den nye forening vil der samtidigt være et solidt grundlag for at øge omfanget af foreningsaktiviteter, herunder opskalere arbejdet med vandplejen.

De tre bestyrelser håber både medlemmer, lodsejere, kommuner og vores mange gæstende lystfiskere vil tage godt imod initiativet.

Har man spørgsmål, er man velkommen til at kontakte en af de tre formænd.

TV Midtvest følger op på okkerforureningen i Vorgod og Skjern Å

Klik på linket herunder

https://www.tvmidtvest.dk/midt-og-vestjylland/klamt-fiskevand-i-lakse-mekka-martin-ringede-efter-politiet

Skjern Å Sammenslutningen vil på et møde den 11. maj drøfte, hvordan der kan følges op på disse drænspulinger i Skjern Å systemet.

 

Ulovligt garnfiskeri i Skjern Å

Der er i to omgange fundet ulovlige laksegarn ved Skjern Å. Begge garn er fundet ved Hovedvejsbroen mellem Tarm og Skjern.

Det ene har tydeligvis været forsøgt sat ved Jernbanebroen. Garnene er anmeldt til Fiskerikontrollen og fjernet.

Det er selvfølgelig ulovligt og helt uacceptabelt. Vi opfordrer alle lystfiskere til at holde øjne og øre åbne.

Hvis man finder garn i eller ved åen skal man omgående kontakte Fiskerikontrollen på 72185609.

Okkerforurening af Skjern Å systemet.

Gang på gang oplever vi desværre at Skjern Å systemet forurenes med okker. Forureningerne sker når dræn spules direkte ud i vandløbene. Disse drænspulinger er klart ulovlige, men alligevel sker det gang på gang. De seneste par uger er det konstateret i tre tilfælde, og det er kun dem som er blevet opdaget. Vi beder derfor alle om at holde godt øje med små og store vandløb, tage billeder og dokumenterer disse forureninger. Er man sikker i sin sag, skal der ringes 112 eller man kan kontakte kommunen.

Når dræn spules, sendes en prop af okkervand ned gennem gennem vandløbet. Okkeren er oftest ikke akut dødelig for fisk, men kan forsage flugtadfærd og forringer efterfølgende leve vilkårene i vandløbet. Den forringede sigtbarhed i vandet går ud over planter og smådyrene risikerer at dø. Desværre lykkes det ganske sjældent at finde synderen da okkerproppen er væk i løbet af et par timer.

 


Eksempel på spuling af dræn i et tilløb til Karstoft Å

Senest er store mængder okker skyllet ud i Vorgod og senere Skjern Å. Vandet er helt brunorange farvet over store strækninger. Se videoer herunder.

Okker, Skjern – Vorgod 4.5.23

Sammenløb Skjern Å – Vorgod Å, 4.5.23

Skjern Å Sammenslutningen vil nu tage kontakt til alle kommunerne ved Skjern Å systemet, for at finde en strategi til løsning af problemet. Maskinstationer og Landbrugsorganisationer er tidligere blevet gjort opmærksom på, at vand fra spuling af dræn skal opsamles. Desværre må man konstaterer en ligegyldighed for miljøet fra en del af disse!!

Eksempel på kommunernes informationsmateriale – https://www.herning.dk/erhverv/miljoe-og-affald/landbrug-og-dyrehold/natur-og-vandloeb/okker-i-vandloebene/

Bannerbillede – Skjern Å ved Albæk Bro den 4.5.2023