Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   7,39 °C

Tilladelser til regulering af skarv ved Skjern Å systemet.

Tilladelser til regulering af skarv

Det er forsat muligt at opnå tilladelse til regulering af skarv ved Skjern Å systemet. Man skal naturligvis have et gyldigt jagttegn, ligesom man selv skal sørge for at tilladelse fra lodsejeren, det sted som man ønsker at regulerer.

Skarven er forsat den største enkelt udfordring for fiskene i Skjern Å systemet. Derfor er det vigtigt at holde den væk fra åen, hvor den giver betydelige skader på bestandene af  laks, ørreder og stallinger. Vi er desværre begyndt at se store flokke som furagerer i åen, men fuglene er der kun nogle gange. Hvis du ønsker at modtage en regulerings tilladelse, skal du sende en mail til skarv@skjernaasam.dk . Meget gerne med oplysninger om hvor du ønsker at regulere, samt navn, adresse, mail og telefonnummer.

Skjern Å Sammenslutningen

Laksedag den 4. december

Danmarks Center for Vildlaks afholder Laksedag den 4.12.22 kl. 13.00.

Efter nogle år med Corona er vi nu igen friske på at genoptage vores årlige Laksedag. Alle er velkomne til at komme og se el-fiskeriet efter Laks, samt at høre lidt om laksesæsonen og hvordan fremtiden ser ud. Der er også mulighed for at se de el-fiskede Laks bliver sat i bassinerne. Vi sælger Gløgg og æbleskiver, så vi kan holde varmen, men modsat tidligere bliver der ikke noget lotteri i år.

Prisen for arrangementet er 50,- for voksne, børn deltager gratis. Hele overskuddet går til etablering af solceller på DCV.

Mødestedet er Laksen Hus kl. 13.00. Herefter kører vi samlet ud og ser el-fiskeriet, hvor der forhåbentlig er nogen laks at kigge på. Garantier kan aldrig gives, men mon dog ikke det lykkes. :-). Vel mødt !

Danmarks Center for Vildlaks

 

Så er der pakket ind til Jul

Steen og Torben fra Skjern Å Sammenslutnings vandplejeudvalg,  har pakket stemmeværket ved Rind Å forvirringen ind i liggeunderlag. Tiltaget er et forsøg på at beskytte de laks som forsøger at springe forbi stemmeværket. Tidligere har en stor del af fiskene fået grimme skader, når de rammer betonen og de jerndragere som stemmeværket er lavet af. Springskaderne medfører efter al sandsynlighed en forhøjet dødelighed blandt gydefiskene. Således bliver der færre fisk til at gyde, og en del fisk når muligvis ikke gydepladserne. Undersøgelser i forbindelse med årets elektrofiskeri, skal nu kigge på om der er færre skader end tidligere.

Skjern Å Sammenslutningen håber forsat på, at der snarligt findes en permanet løsning, således at opgangsforholdene til den øvre del af Skjern Å, Brande Å, Holtum Å, Rind Å og Fjederholt Å forbedres. Det er Herning Kommune der har ansvaret for at finde en løsning.

Stor tak til Steen og Torben for den fine indsats.

Laks med springskade fra stemmeværket ved Rind Å Forvirringen

Nye lodsejere ved Skjern Å

Constantinsborg A/S har købt et stykke af Skjern Å i området omkring Tarp Bro og Karstoft Å´s udløb. Formålet med opkøbet er, ifølge talsmand Lars Pedersen, at sikre et interessant og sammenhængende naturområder langs åen. Constantinborg arbejder i forvejen med vild natur og landbrug.

Det betyder, at Sønder Felding Lystfiskerforening mister en del af deres fiskevand. Formanden for foreningen Henrik Jensen anerkender, at det er vilkårene, når der bliver handlet jord og er afklaret med situationen.

Lars Pedersen oplyser, at det ikke er intensionen at opkøbe større dele af å-systemet og dermed hindre lystfiskeriet. Constantinborg vil gerne arbejde for, at lystfiskeriet i området får endnu bedre vilkår.

Skjern Å Sammenslutningen har afholdt et møde med Lars Pedersen og Anders Holch Povlsen (ejer af Constantinsborg A/S). Her oplyser de, at de ønsker at indgå i samarbejdet med SÅS og bidrage til arbejdet med fiskebestandene i åen. Konkret har det har det udmøntet sig i et køb af 20.000 laks til udsætningen allerede i år. Derudover er der indgået aftale om, at se på mulighederne for etablering af gydebanker og forbedrede opvækstområder på det pågældende stykke i Skjern Å.

Skjern Å Sammenslutningen ser frem til samarbejdet og forventer at dette samarbejde vil komme mange lystfiskere og naturinteresserede til gode.

Skjern Å Sammenslutningen / Søren

 

1 million til Danmarks Center for Vildlaks

Danmarks Center for Vildlaks modtager 1 million fra Natur og Biodiversitetspakken, som i 2020 blev vedtaget af Regeringen, Det Radikale Venstre, Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.
Det er resultatet af et langt og intensivt arbejde fra DCV´s bestyrelse, som nu har givet resultat. Pengene skal være med til at fremtidssikre produktionen af udsætningsfisk. Varde Å Sammenslutningen og Skjern Å Sammenslutningen har ligeledes ydet betydelige bidrag, som har været medvirkende til at få DCV igennem en vanskelig periode.
Der arbejdes fortsat på, at få afregningen for udsætningsfisk op i et niveau, som dækker de faktiske omkostninger. Fisketegnsmidlerne er DCV´s vigtigste indtægtskilde. Fisketegnet er imidlertid ikke reguleret siden 2012, og dermed er indtægterne stagneret, hvilket har bragt DCV i økonomisk krise.
DCV vil gerne takke alle, som har bidraget til det fortsatte virke. Fantastisk med den store opbakning.

Hvordan får vi Laksekvoten til at holde længere?

Skjern Å Sammenslutningen har modtaget en række henvendelser omkring kvoterne i Skjern Å systemet. Der er en generel frustration over, at den store kvote er opfisket så hurtigt som det har været tilfældet de senere år. I år holdt den første store kvote 3 dage og anden del bare 6 dage. SÅS er enige i, at tingenes tilstand ikke er optimale. Eksempelvis har vi et voldsomt stort fisketryk når kvoten er åben, hvor mange give udtryk for dårlige fiskeoplevelser, og nogen opgiver helt at fiske.

SÅS overvejer derfor mulighederne for at gøre det bedre. Der er nedsat et udvalg som skal kigge på, hvilke muligheder der er for at få kvoten på de store laks til at holde længere. Udvalget vil gerne give alle muligheden for at komme med gode ideer og forslag, det kan jo være at den gode løsning ligger derude et eller andet sted. Så kom med jeres ideer og tanker, så bliver de taget med i betragtningerne.

Man skal dog være opmærksom på, at ikke alt kan lade sig gøre. Kvoternes størrelse fastsættes af DTU og Fiskeristyrelsen, dem kan vi ikke ændre på. Det samme gør sig gældende for de betingelser der er for at opnå kvoten, eksempelvis indberetning samme dag som fangsten er foretaget. Se eventuelt https://skjernaasam.dk/uncategorized/aarets-laksekovote/

Send jeres ideer og tanker til Fiskeplejeudvalget sl@vildlaks.dk eller Formanden for SÅS jan.moller.jensen@gmail.com. Vigtigt med navn og evt. tilhørsforhold i forhold til foreninger eller andet. Vi vil gerne have jeres tilkendegivelser senest 1.9.2022.

 

SÅS – Fiskeplejeudvalget

Fiskenes rige!

Tre flotte film af journalisten og naturfotografen Martin Falklin. Næsten et “must see” for alle fiske og naturinteresserede. De tre film har netop været sendt DR 1, og har I ikke fået dem set, kan de streames på nedenstående links. De tre film tager udgangspunkt i henholdsvis floderne, søerne og havet. Alle tre film har fantastiske optagelser, men sætter frem for alt fokus på en række miljøproblemer. Selvom filmene er svenske, kan nogen af problemstilligerne sagtens overføres til danske forhold.

Nr. 1, Floderne:   https://www.dr.dk/drtv/se/fiskene-i-sverige_-floderne_319742

Nr. 2, Søerne:      https://www.dr.dk/drtv/se/fiskene-i-sverige_-soeerne_319744

Nr. 3, Havet:        https://www.dr.dk/drtv/se/fiskene-i-sverige_-havet_326027

 

Kvoten for store laks er lukket fra og med den 22.6.2022

Kvoten for laks større end 73 cm er desværre lukket fra og med den 22.6.2022. Selvom der er nogle få fisk tilbage, har Skjern  Å Sammenslutningen lukket kvoten. Da kvoten kun lukkes til midnat, således at man ikke skal checke i løbet af fiskedagen, er det vurderingen, at der er risiko for overskridelse af den tildelte kvote, såfremt der tillades at hjemtage store laks en dag mere.

Tillykke til alle de heldige som fik en stor laks med hjem. Til alle andre, er der stadig chancen for at hjemtage en grilse op til 73 cm. Hvis man er tvivl om laksen er over eller under dette mål, bør tvivlen altid komme laksen til gode. Fisken måles fra snude halespids til halespids. Vi opfordrer samtidig til, at alle laks som skal genudsættes holdes i vandet, og at de aldrig løftes op på græsset eller i sand.

Bestyrelsen / SÅS

Kan det virkelig være rigtigt!

Der er plads til forbedring. På en tur rundt på en tilfældig parkeringsplads kunne tingene på billedet indsamles. Det er selvfølgelig ganske uacceptabelt, og vi skal derfor opfordre til, at alle tager deres affald og cigaret skodder med hjem igen. Desværre er det ikke kun på parkeringspladserne at der kan indsamles cigaretskodder. Også langs åen er det åbenbart almindeligt at smide dem, rygerne er under mistanke 🙂

Og nej, det er ikke ligegyldigt. Selve plasten i filteret nedbrydes til mikroplast i løbet af fem år, og herefter kan mikroplasten forurene naturen eller blive skyllet ud i vandmiljøet. Udover plasten i filteret indeholder skoddet flere giftige kemikalier, der ligeså forurener naturen og vandmiljøet, hvis det får lov at ligge. Så lad os hjælpe hinanden med holde Skjern Å og omgivelserne rene, så det fortsat et fedt at komme der.

Skjern Å Sammenslutningen

Velkommen til sæsonen 2022

Skjern Å Sammenslutningen ønsker alle lystfiskere en god 2022 sæson. Vi håber der er mange fisk derude, selvom vi må erkende at der mange udfordringer for fiskebestandene i Skjern Å systemet. Det er fortsat skarven som giver anledning til størst bekymring. En række jægere har gjort en særlig indsats for at holde skarven væk fra åen, og uden denne indsats havde der nok ikke været meget tilbage. Tak til alle der har brugt timerne tidligt og sent. Alligevel ses mange skarv dagligt fiske i åen. Vi opfordrer endnu en gang alle underskrive kampagnen for færre skarv i Danmark. https://www.sportsfiskeren.dk/f%C3%A6rreskarver 

I løbet af vinteren er der gjort en stor indsats for at fange havørred moderfisk til ørredprojektet. Det er lykkedes til vis grad og der er nu ca. 100.000 ørreder på vej. Derudover er der fokus på en række andre problemstilliger. Kommunerne har nedsat en ERFA gruppe som har fokus på ørreden. Senest har det resulteret i en henvendelse til Sluseudvalget i Hvide Sande, med en anmodning om at holde slusen åben mindst 4 gange i døgnet, således at fisk får bedre mulighed for at passere denne flaskehals. Husk venligst at havørred fortsat er total fredet i Skjern Å systemet og skal genudsættes skånsomt.

Årets laksekvote er på 400 laks fordelt med 175 store > 73 cm og 225 laks < = 73 cm. I lighed med tidligere deles den store laksekvote, i to. Første del af kvoten, 78 laks, frigives fra den 16.4. Når denne kvote er opfisket, frigives en særkvote kvote på 6 laks opstrøms Tarp Bro i Skjern Å, 6 laks i Vorgod Å opstrøms Jernbanen, og 6 laks i Omme Å opstrøms Vester Ringvej. Den 16.6 frigives anden del af den store kvote, ligeledes 78 laks.