Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   15,68 °C

Kvoten for store laks er lukket fra og med den 22.6.2022

Kvoten for laks større end 73 cm er desværre lukket fra og med den 22.6.2022. Selvom der er nogle få fisk tilbage, har Skjern  Å Sammenslutningen lukket kvoten. Da kvoten kun lukkes til midnat, således at man ikke skal checke i løbet af fiskedagen, er det vurderingen, at der er risiko for overskridelse af den tildelte kvote, såfremt der tillades at hjemtage store laks en dag mere.

Tillykke til alle de heldige som fik en stor laks med hjem. Til alle andre, er der stadig chancen for at hjemtage en grilse op til 73 cm. Hvis man er tvivl om laksen er over eller under dette mål, bør tvivlen altid komme laksen til gode. Fisken måles fra snude halespids til halespids. Vi opfordrer samtidig til, at alle laks som skal genudsættes holdes i vandet, og at de aldrig løftes op på græsset eller i sand.

Bestyrelsen / SÅS

Temperatur loggeren skal opdateres!

Temperatur loggeren bliver  opdateret den 22.6 mellem 10.00 og 14.00. Det vil derfor ikke være muligt at hente data i denne periode.

Søren / SÅS

Kan det virkelig være rigtigt!

Der er plads til forbedring. På en tur rundt på en tilfældig parkeringsplads kunne tingene på billedet indsamles. Det er selvfølgelig ganske uacceptabelt, og vi skal derfor opfordre til, at alle tager deres affald og cigaret skodder med hjem igen. Desværre er det ikke kun på parkeringspladserne at der kan indsamles cigaretskodder. Også langs åen er det åbenbart almindeligt at smide dem, rygerne er under mistanke 🙂

Og nej, det er ikke ligegyldigt. Selve plasten i filteret nedbrydes til mikroplast i løbet af fem år, og herefter kan mikroplasten forurene naturen eller blive skyllet ud i vandmiljøet. Udover plasten i filteret indeholder skoddet flere giftige kemikalier, der ligeså forurener naturen og vandmiljøet, hvis det får lov at ligge. Så lad os hjælpe hinanden med holde Skjern Å og omgivelserne rene, så det fortsat et fedt at komme der.

Skjern Å Sammenslutningen

Velkommen til sæsonen 2022

Skjern Å Sammenslutningen ønsker alle lystfiskere en god 2022 sæson. Vi håber der er mange fisk derude, selvom vi må erkende at der mange udfordringer for fiskebestandene i Skjern Å systemet. Det er fortsat skarven som giver anledning til størst bekymring. En række jægere har gjort en særlig indsats for at holde skarven væk fra åen, og uden denne indsats havde der nok ikke været meget tilbage. Tak til alle der har brugt timerne tidligt og sent. Alligevel ses mange skarv dagligt fiske i åen. Vi opfordrer endnu en gang alle underskrive kampagnen for færre skarv i Danmark. https://www.sportsfiskeren.dk/f%C3%A6rreskarver 

I løbet af vinteren er der gjort en stor indsats for at fange havørred moderfisk til ørredprojektet. Det er lykkedes til vis grad og der er nu ca. 100.000 ørreder på vej. Derudover er der fokus på en række andre problemstilliger. Kommunerne har nedsat en ERFA gruppe som har fokus på ørreden. Senest har det resulteret i en henvendelse til Sluseudvalget i Hvide Sande, med en anmodning om at holde slusen åben mindst 4 gange i døgnet, således at fisk får bedre mulighed for at passere denne flaskehals. Husk venligst at havørred fortsat er total fredet i Skjern Å systemet og skal genudsættes skånsomt.

Årets laksekvote er på 400 laks fordelt med 175 store > 73 cm og 225 laks < = 73 cm. I lighed med tidligere deles den store laksekvote, i to. Første del af kvoten, 78 laks, frigives fra den 16.4. Når denne kvote er opfisket, frigives en særkvote kvote på 6 laks opstrøms Tarp Bro i Skjern Å, 6 laks i Vorgod Å opstrøms Jernbanen, og 6 laks i Omme Å opstrøms Vester Ringvej. Den 16.6 frigives anden del af den store kvote, ligeledes 78 laks.

 

Årets Laksekovote

Så er årets laksekvote på plads. Skjern Å er blevet tildelt en kvote på 400 laks, fordelt med 175 store over 73 cm og 225 små på 73 cm og derunder. Det er nedgang på 65 laks i forhold til de seneste par år, og desværre et udtryk for at laksebestanden er svagt faldende i øjeblikket. Herunder kan læses om tildeling og betingelser fra Fiskeristyrelsen.

 

Vedr. Tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks i Skjern Å vandsystem 2022.

Med henvisning til ansøgning af 8. januar 2022 fra Skjern Å Sammenslutningen om tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks, meddeler Fiskeristyrelsen hermed tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks (Salmo salar) i Skjern Å vandsystem.

En tilladelse kan meddeles til fiskeri og hjemtagning af et bestemt antal laks (laksekvote) i de i § 1, nr. 1-13 i bekendtgørelse nr. 1422 af 12. december 2013 om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober og i de i bekendtgørelsens § 1, nr. 14 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.

Tilladelsen gives i medfør af bekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 2 Endvidere henvises til § 30, stk. 2 i fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019 af lov om fiskeri og fiskeopdræt.

Længdegrænsen mellem grilse og storlaks (MSV) ændres fra 75 cm til 73 cm.

 Når kvoter for laks i vestjyske vandløb fastsættes, så skelner man mellem grilse (mindre laks) og storlaks (MSW) baseret på laksens længde. Nye undersøgelser viser, at længdegrænsen bør ændres fra 75 cm til 73 cm, så grilse fremover defineres som laks på maksimalt 73 cm.

 Tilladelsen gives på følgende vilkår:

 • Tilladelsen gælder for Skjern Å vandsystem.
 • Tilladelsen meddeles til Skjern Å Sammenslutningen. Sammenslutningen skal være en åben sammenslutning af fiskeriberettigede. Det betyder, at også fiskeriberettigede, der ikke er direkte medlem af sammenslutningen, kan tilslutte sig sammenslutningen med henblik på at kunne deltage i laksefiskeriet på de vilkår for laksefiskeriet, der er fastlagt af Fiskeristyrelsen, og de vilkår for laksefiskeriet, der fastlægges i sammenslutningen.

 

 • Laksekvote: Der må maksimalt hjemtages 400 stk. laks delt i 2 grupper: 220 stk. på 73 cm eller derunder og 175 stk. over 73 cm i de i bekendtgørelsens § 1, nr. 1-13 nævnte områder (laksevand A).

 

 • Endvidere må der maksimalt hjemtages 5 stk. laks i de i bekendtgørelsens § 1, nr. 14 nævnte områder (laksevand B). Der er ikke regler for størrelse på de laks, der bliver tildelt i Laksevand B-område, andet end, at de skal overholde mindstemålet.

 

 • Der må højst hjemtages én laks pr. person inden for kvoten i Skjern Å vandsystem i hele sæsonen.

 

 • Senest kl 24:00 samme dag som laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Skjern Å Sammenslutningen i hænde. Herefter skal oplysninger om fangstdato og antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på en hjemmeside på internettet. I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

 

 • Fiskeristyrelsen skal til enhver tid for hver enkelt hjemtaget laks have mulighed for at få oplysninger om fiskerens for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed.

 

 • Skjern Å Sammenslutningen er ansvarlig for at indberetningspligten bliver overholdt.

 

 • Der indføres stop for fangst af laks, når Skjern Å Sammenslutningen har modtaget oplysning om, at der er hjemtaget 170 stk. laks over 73 cm og 215 stk. laks på 73 cm og derunder. For de 5 laks, der er tildelt den øvrige del af Skjern Å vandsystem indføres der stop, når der er fanget 5 laks. Dette stop meddeler Skjern Å Sammenslutningen bl.a. til medlemmer, ikke-medlemmer, dagkortsalgssteder, DTU Aqua samt Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, afdelingen i Nymindegab.

 

 • Tilladelsen er betinget af, at Sammenslutningen inden for 14 dage fra modtagelsen af tilladelsen over for Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, afdelingen i Nymindegab beskriver, hvordan denne informationsforpligtelse vil blive gennemført.

 

 • Under hensyn til en effektiv og forsvarlig forvaltning af denne tilladelse, skal der være tilknyttet opsynsmænd, som er godkendt af Fiskeristyrelsen i henhold til § 129 i fiskeriloven.

 

 • I forbindelse med hjemtagning af laks fra Skjern Å-systemet skal der udtages en vævs- og skælprøve fra de hjemtagne laks >= 100 cm. Metode og retningslinjer for prøvetagningen er beskrevet på

Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside. http://skjernaasam.dk/fiskeriet/skael-ogvaevsproever.

 • Som forudsætning for kvotetildelingen indgår i den biologiske vurdering, om sammenslutningen bidrager til den lokale fiskepleje.

 

Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, afdelingen i Nymindegab og fiskeriopsynsmænd, som er godkendt af Fiskeristyrelsen i henhold til § 129 i fiskeriloven, fører tilsyn med overholdelse af de fastsatte regler og vilkår for tilladelsen.

 

Fiskeristyrelsen kan oplyse, at ovennævnte laksekvote er fastsat på baggrund af rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua, samt under hensyn til målsætningerne for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. § 10 d i fiskeriloven. Fødevareministeriet, departementet, har udarbejdet væsentlighedsvurdering (screening) i henhold til habitatdirektivets artikel 6.

 

Hvis forudsætningerne for denne tilladelse ændres, kan Fiskeristyrelsen til enhver tid ændre eller tilbagekalde tilladelsen.

 

Hvis vilkårene i denne tilladelse ikke overholdes, kan tilladelsen uden varsel tilbagekaldes.

Det kan endvidere oplyses, at hvis den enkelte fiskeriberettigede overtræder regler fastsat i ovennævnte bekendtgørelse samt de særlige vilkår i denne tilladelse, kan den pågældende straffes med bøde jf. § 6 i bekendtgørelsen.

 

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse. Klagen skal være skriftlig og angive, hvorfor og på hvilke punkter du er uenig i afgørelsen. Du sender klagen til inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk Vi skal have modtaget klagen inden 4 uger fra den dag, du modtog dette brev. Vi sender klagen sammen med vores kommentarer videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse i sagen. Modtager vi klagen for sent, vil Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt afvise klagen.

 

Med venlig hilsen

Henning Juul Petersen

Overfiskerikontrollør

 

 

 

 

 

 

Laksekontingentet bliver til Skjern Å Kontingentet

Skjern Å Sammenslutningens bestyrelse har valgt at ændre ”Laksekontingentet” til ”Skjern Å Kontingentet”

Baggrunden for ændringen er, at indtægterne bruges til såvel ørredprojektet, vandløbsrestaurering og lakseudsætninger. Man er derfor blevet enige om at ”Skjern Å Kontingentet” er mere dækkende navn.

Alle som allerede har købt ”Laksekontingentet” kan selvfølgelig problemfrit bruge det, og onlinesalg hvor der står ”Laksekontingentet” accepteres naturligvis fortsat.

Skjern Å Kontingentet forventes til salg i butikkerne fra midt i marts, men kan selvfølgelig allerede købes online her på siden.

Bestyrelsen

Skriv under!

Den 28. februar underskrev Miljøminister Lea Wermelin den Skarv Forvaltningsplan. Desværre er der ikke meget nyt i planen som kun forholder sig meget lidt til sårbare fiskebestande. Der er efterhånden næsten ingen fisk i vores vandløb, og arter som stalling og bækørred er voldsomt reduceret. For stallings vedkommende er reduktionen formentlig mere end 95% og hvis ikke man formår at holde skarven væk fra vandløbene, er risikoen for total udryddelse overhængende.

Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Laksefond har udarbejdet en alternativ skarvforvaltningsplan. Et fint og sobert arbejde, der i langt højere grad ballancerer forholdet mellem fisk og fugl. Det er derfor nu, at du skal give din mening tilkende og sige ja til fisk i vandløbene. Du kan skrive under her: https://www.sportsfiskeren.dk/f%C3%A6rreskarver

Du kan læse den alternative plan her

Skarvforvaltningsplan_alternativ_februar 2022

Nyt størstemål for grilse fra 2022

Fra og med i år ændres størstemålet for grilse fra 75 til 73 cm. Baggrunden for ændringen, er resultaterne fra de indsamlede skæl og vævspøver fra Skjern Å systemet den seneste år. De viser at 99 % af de laks som kun har været et år i havet, er maks. 73 cm eller derunder. Denne gruppe af laks indeholder omkring 85% hanner. Laks på 74 og 75 cm tilhører MSW (multi sea winter) gruppen. Denne gruppe indeholder en høj andel af hunlaks. Derfor er det mest rigtigt at sætte grænsen ved 73 cm. Denne grænse kommer til at gælde alle vestvendte laksevandløb hvor der er kvoter. Du kan læse mere på Fiskepleje.dk

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2022/02/laks-laengde-73cm-forvaltning?id=7b4567f8-5b8b-472a-a09c-5e66e75baf13&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=

 

Projekt Stalling

Projekt Stalling

Stallingen er truet.  Dens tilstand i Danmark er ’stærk ugunstig’ og under forværring.

Det er baggrund for PROJEKT STALLING som handler om at beskytte de sidste rester af stallingen. Projektet er beskrevet her:

https://fishingindenmark.info/artikler/projekt-stalling-tilbage-til-vandlobene

Netop nu gennemfører vi en kampagne med lancering på sociale medier af tre filmklip:

Stallingen; en elegant og truet dansk fisk. En kort præsentation af problemstillingen. Lanceres i dag. Gå ind her:.

 1. Facebook: https://fb.watch/b1TRpQOb6g/
 2. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=M7aE7bKiAXI

Formålet er at vise, at ’det er alvor’ med stallingens situation over for miljøministeren, miljøstyrelsen, lystfiskere og naturinteresserede.

Bemærk: Tonen er beundring, omsorg og glæde ved stallingen/fiskene (frem for vrede over skarv). Og vi tager udgangspunkt i fakta: at stallingens tilstand er ’stærk ugunstig’ (jf. seneste DCE rapport nr. 340 vedr. bevaringsstatus for naturtyper og arter; Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering.)

HVAD KAN DU GØRE?

Tak om du vil bruge anledningen til at sætte fokus på stallingens og på Projekt Stalling. Det kan du gøre ved at

–          Dele klippene på de sociale medier

–          Komme med bemærkninger og bidrage til debatten

–          Vær med at sikre en god tone (igen: det handler om at beskytte stallingen).

ER DER EN STØRRE SAMMENHÆNG?

Ja. Tiltaget i næste uge med præsentation af Projekt Stalling klippene er tidsmæssigt placeret, så de kommer til at virke som en opvarmning til en større kampagne som Danmarks Sportsfiskerforbund vil køre derefter. Det betyder, at der de kommende uger – på en sober måde – bliver sat fokus på det store problem som Skarv prædation udgør.

Venlig hilsen

Arne Kvist Rønnest
Projektchef

Rådhus Allé 5
5610 Assens
Telefon: 64 74 69 97
Mobil: 29 61 96 16
akvir@assens.dk

Tank en Laks og støt SÅS

Vi har indgået en sponsoraftale med OK, så du kan støtte S ÅS (Skjern Å Sammenslutning), hver gang du tanker. Og vigtigst af alt, det koster dig ikke ekstra at støtte vores forening – OK betaler hele beløbet.

Du støtter vores forening med 5 øre/liter – uanset om du bestiller et OK Kort eller betaler med OK-appen. Når nye kunder har tanket 500 liter indenfor et år, får vores forening en ekstra bonus på 200 kr.

Bestil et OK Kort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at tanke med OK-appen, så finder du den i App Store eller Google Play. Har du allerede et OK Kort? Så ring til OK på 70 10 20 33 og fortæl dem, at du gerne vil støtte S Å S nu. Og så sørger de for at ændre det.

Støt ekstra med OK Mobil og OK El

Har du et OK Kort kan du fordoble støtten til vores forening. Vælg en af OK’s Mobil-pakker, så støtter du vores forening med ekstra 5 øre pr. liter, du tanker. Du kan se alle OK’s mobilpakker på www.ok.dk/mobil

Du kan også fordoble støtten, hvis du vælger at få el fra OK. Så støtter du med 5 øre ekstra pr. liter, hver gang du tanker. Det er nemt og hurtigt at skifte elselskab. Bare ring til OK på 70 10 20 33, så sørger de for det hele. Med opbakning fra alle vil aftalen give mulighed for udsætning af tusindvis af laks og havørred. Vil du vide mere? Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Niels Vestermark på 40401821 eller niels@vestermark.net.

Del gerne