Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   °C

Fiskeregler

Fiskereglerne – kort

 • Husk Fiskekort, obligatorisk Fisketegn for Danmark og Laksekontingent til Skjern Å.
 • Kun 1 laks kan aflives pr. person/sæson. Gælder kun når kvoten er åben.
 • Der skal afleveres skæl og vævsprøve fra alle laks som hjemtages.
 • Der må max. fanges 2 laks pr. døgn og 15 laks pr. sæson.
 • Kun 1 havørred kan aflives pr. person/sæson.
 • Alle fangster af laks og havørred skal indrapporteres på hjemmesiden inden kl. 24.00
 • Kun 1 krog på linen. Ingen modhager på krogen. Max. 10 mm kroggab på enkeltkroge og max. 7 mm kroggab på dobbelt og trekroge. Kroggabet måles fra krogspids til krogskaft. Kun cirkelkroge ved agn-fiskeri.
 • Det er ikke tilladt at fiske når vandtemperaturen er over 18 gr.
 • Det er ikke tilladt at fiske med naturlig agn når man har fanget en laks, hjemtaget eller genudsat.
 • Kun bevægeligt fiskeri i strømmens retning. Hold god afstand til andre medfiskere.
 • Kvoter, indrapportering og vandtemperaturer kan ses på skjernaasam.dk

Husk du er pligtig i at kende alle regler! – http://skjernaasam.dk/fiskeriet/fiskeregler/

English:

 

 • Remember Fishing Permit, prescribed Fishing Licence for Denmark and Salmon Membership Fee for Skjern Stream (Skjern Å)
 • Only 1 salmon per person per season can be put down. This is allowed only when the fishing quota is open
 • Fish scale and tissue samples from all salmon which are taken home must be handed in
 • No more than 2 salmon per day and 15 salmon per season must be caught
 • Only 1 sea trout per person per season can be put down
 • All catch of salmon and sea trout must be reported on the website before 24.00
 • Only 1 hook on the line. No barbs on the hook. No more than 10 mm hook gab on single hooks and no more than 7 mm on double and treble hooks. The hook gab is measured from the tip of the hook to the leg. Only Cirkelhooks at baitfishing.
 • Fishing is not allowed when the water temperature is above 18 degrees Celsius
 • Fishing with natural bait is not allowed when you have caught one salmon, killed or released.
 • Fishing while moving is only allowed downstream. Keep a safe distance to other anglers
 • Fishing quotas, reporting and water temperatures can be seen on skjernaasam.dk
 • Keep in mind, you are obliged to know and follow all rules!