Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   14,92 °C

Smolttælling i Skjern og Omme Å

Igen i år skal der tælles smolt i Skjern Å og Omme Å. Tællingerne er en del af “Den store lakseundersøgelse” . Derfor er der opsat Rotery Screw Traps(RST) som fanger en del af smoltene. De fangede fisk mærkes på forskellig vis, og indgår i undersøgelserne. En af opgaverne er at finde ud af, hvor mange smolt der overlever turen gennem Ringkøbing Fjord. Fælderne er placeret ved Borris Krog Bro og i Omme Å ved Vester Ringvej. Bemærk at der ikke altid er adgang til Vester Ringvej i Borris skydetærren. Skiltningen skal respekteres.

Der arbejdes daglig på fælderne, og alle er velkommen til at kigge forbi. Hvis der er tid, fortæller DCV`s medarbejdere gerne om arbejdet og dagens fangster.

Man kan følge udtrækket på følgende to links på nettet

http://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/oerred/Naturlig_smoltudvandring/Skjernaa

http://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/oerred/Naturlig_smoltudvandring/Omme-Aa

 

Skjern Å Sammenslutningens skarvpolitik

Skjern Å Sammenslutningen er efterhånden så frustreret over skarvsituationen i Skjern Å systemet og i Ringkøbing Fjord, at vi har valgt at fremlægge en skarv politik, som forhåbentligt kan være med til løse problemerne. SÅS vil nu henvende sig til såvel medier som relevante myndigheder og gøre opmærksom på hvor alvorligt det står til. Det er en enig bestyrelse der står bag nedenstående skrift som kan læses herunder.

 

Skjern Å Sammenslutningens skarv politik.

Et af Skjern Å Sammenslutningens, SÅS, vigtigste formål er, at sikre sunde robuste fiskebestande i Skjern Å systemet. For nuværende må det imidlertid konstateres, at denne del af formålsparagraffen ikke er opfyldt. SÅS anerkender, at der er flere årsager til dette, men er også af den opfattelse, at skarvens påvirkning af fiskebestandene i Skjern Å systemet for nuværende er så negativ, at væsentlige tiltag er påkrævet.

Skjern Å Sammenslutningen vil derfor overfor relevante myndigheder kræve at:

  • Skjern Å Systemet friholdes fuldstændigt for skarv.
  • Skarvkolonierne i Ringkøbing Fjord skal fjernes.
  • Myndighederne påtager sig ansvaret for ovenstående.

Skjern Å Sammenslutningen går ind for mangfoldighed og stor biodiversitet i naturen. Der skal være plads til alle arter, herunder også åens fisk, der indgår som en væsentlig og naturlig del af fødekæden. Imidlertid har udviklingen i skarvens fødesøgning i Skjern Å og på fjorden haft så negativ indvirkning på fiskebestanden, at antallet af fisk i åen er historisk lavt. Stallingen, som tidligere var meget talrig, er i akut fare for at uddø. Laksen, som er hele områdets signaturfisk, har det også svært, og bestanden er som det eneste sted i Danmark nedadgående. Antallet af laks ligger for nuværende kun 25 -30 % af potentialet. Bestanden af havørred og bækørred i vandløbene er langt under det niveau, som forventes i et vandsystem som Skjern Å.

Undersøgelser fortaget af DTU dokumenter, at smolttabet er meget stort. Undersøgelserne viser også, at det er skarven, som er problemet. Det, som ikke er dokumenteret, er hvor mange fisk der bliver spist oppe i vandløbene, mens ynglen vokser op. Undersøgelser fra Kongeåen har dog dokumenteret, at 93 % af et antal mærkede fisk forsvandt i løbet af seks måneder. Dette er helt i tråd med SÅS observationer under el-fiskeri efter moderfisk. Flere af vandløbene er næsten fisketomme på store strækninger. Undtagelserne er de strækninger. der ligger i tæt bebyggelse.

På baggrund af de store investeringer der er lavet i form af vandrensning, fjernelse af spærringer og restaureringer, virker det helt urimeligt, at der ikke er en stor og sund fiskebestand i Skjern Å systemet. Hertil skal desuden lægges et stort systematisk udsætningsarbejde, samt et kæmpemæssigt frivilligt arbejde gennem mange år med udlægning af gydegrus.

Senest har kommunerne opstartet et projekt, som satser på at tiltrække lystfisker turister til åen, for at understøtte omsætningen hos de lokale erhvervsaktører, samt at forbedre forholdene for de lokale lystfiskere. Et projekt som er dødsdømt på forhånd, hvis man ikke løser problemet med skarven.

Konsekvenserne af ikke at løse problemet, vil være et fuldstændigt kollaps af fiskebestanden i Skjern Å systemet. Laksebestanden vil falde til et niveau, hvor laksen bliver totalfredet. Det samme er sandsynligt for ørredbestanden. Stallingen er allerede totalfredet, men risikoen for at den helt forsvinder er overhængende.  Dertil kommer en række andre arter, som måske ikke er så interessante, set fra lystfisker eller kommercielle synspunkter, men som alle har deres berettigelse i systemet.

Den Store Lakseundersøgelse

SDPAS, Strengthening the Danish Population of Atlantic Salmon, eller I daglig tale, Den store Lakseundersøgelse, kører nu på andet år. Projektet består af syv arbejdspakker, hvoraf pakke syv handler om at formidle resultaterne så hurtig som muligt. Projektet har derfor lavet hjemmesiden www.danmarksvildlaks.dk hvor man kan finde et væld af informationer omkring lakseundersøgelserne.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem DTU Aqua og Danmarks Center for Vildlaks, finansieret af Innovationsfonden, Ringkøbing- Skjern kommune og Herning Kommune.

I uge 11 bliver smoltfælderne igen stillet op i Skjern Å og Omme Å, og igen i år bliver det muligt at følge med i udvandringen af smoltene. Kig forbi siden www.danmarksvildlaks.dk hvis du vil vide mere om undersøgelserne.

Laksen Hus

Danmarks Center for Vildlaks, DCV, er netop nu i gang med at etablere ”Laksen Hus” i  Albæk tæt ved DCV. Laksen Hus åbner den 16.4 i forbindelse med præmieren. Her er alle selvfølgelig velkomne, men herom senere.

Laksen Hus er et informations og videnscenter for lystfiskere og alle andre naturinteresserede som ønsker at opleve livet ved åen.

Ringkøbing- Skjern Kommune og Herning Kommune har længe haft et stærkt ønske om at udbrede kendskabet til det gode laksefiskeri i Skjern Å. RSK har derfor bevilliget 2 millioner til Ringkøbing Fjord turisme, RFT og Danmarks Center for Vildlaks til branding af laksefiskeriet i åen. En del af pengene er gået til etablering af Laksen Hus og ansættelse af en formidlingskoordinator. Etableringen af Laksen Hus er sket i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, som ønsker mere liv omkring det tidligere naturcenter i Albæk.

Laksen Hus skal råde og vejlede om alt indenfor laksefiskeri i åen, herunder være behjælpelig med fiskekort, guider og overnatningsmuligheder. Udover at byde lystfiskerturister fra nær og fjern velkomne, er det en stor ambition at skabe rammer, hvori også lokale lystfiskere har deres daglige gang. På centeret vil der være mulighed for at læse de sidste nye tidsskrifter indenfor laksefiskeri eller se klip fra åen på storskærm, samtidig med at man nyder en god kop kaffe. Der bliver også etableret en udendørs kastebane, hvor man kan øve sine kast både i og uden for sæsonen.

Laksens hus ønsker et tæt samarbejde med lystfiskerforeninger, lodsejere og Skjern Å Sammenslutningen, samtidig med at man vil være i dialog og servicerer lokale erhvervsaktører for at fremme lokaløkonomien.

Skjern Å Sammenslutningen bakker op om projektet, men påpeger, at succesen afhænger helt og holdent af en god og sund fiskebestand i åen. SÅS håber således, at projektet kan være med til at løse nogle af de problemer der er med skarv, spærringer og manglende målopfyldelse i vandløbene.