Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   16,73 °C

Laksekvote 2016

 

SKJERN Å – 2016 – Laksekvoten i Skjern Å vandsystem er på 425 laks. 

DTU har meddelt følgende kvote til Skjern Å systemet for 2016. Der kan læses mere om kvoterne på www.fiskepleje.dk . Tekst DTU

 

  • Der må maksimalt hjemtages 235 laks på 70 cm eller derunder og 185 laks over 70 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, i de i nr. 1-13 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober. Vær opmærksom på at Skjern Å Sammenslutniungen i 2016 har vedtaget en inddeling, hvor det ikke længere er de 75 cm som adskiller de to størrelsesgrupper men derimod en længde på 70 cm. 

  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Skjern Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 14 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.

  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Skjern Å vandsystem.

  • Senest 4 dage efter, at laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Skjern Å Sammenslutningen i hænde. Senest 3 dage herefter skal oplysninger om fangstdato samt antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på www.skjernaasam.dk

  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede. Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i “Lovbestemte regler for fiskeri i Skjern Å”. Vær opmærksom på, at man lokalt har regler for hvornår og hvor mange laks, der kan landes på de enkelte strækninger.

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde

 

 

Referat af ekstraordinær repræsentantskabsmøde den 6.2.2016

 

Henrik Jensen bød forsamlingen velkommen og orienterede om bestyrelsen møde med medlemsforeninger den 5.1.2016. På dette møde, blev det vedtagne forslag fra Herning Sportsfiskerforening om obligatorisk brug af enkelt hele året drøftet. Vedtagelsen havde givet anledning til megen debat i foreningerne, og der blev stillet spørgsmålstegn ved om brug af enkeltkroge alene, ville give det mest skånsomme fiskeri efter laks.

På baggrund af mødet stillede SÅS bestyrelse forslag om at gå tilbage til de oprindelige krogregler. I stedet anbefaler man DTU’s anvisninger om ikke at bruge enkeltkroge større end str. 2, dobbeltkroge større end str. 10 og trekroge str. 8. Forslaget blev vedtaget.

Det blev ligeledes vedtaget at nedsætte et udvalg, som fremadrettet skal se på, hvorledes man kan optimere det skånsomme fiskeri, og på bedre vis informere lystfiskerne.

Tonni Kjær Jensen fra Lystfiskerforeningen af 1926 og Nils Vestermark fra Ørredklubben fremad argumenterede gennem debatten for det hensigtsmæssige i at der var ens fiskeregler i laksevandløbene.

På vegne af Herning Sportsfiskerforening og Lystfiskerforeningen af 1926 havde Ole Damgård fremsendt forslag om at føre det vedtagne størstemål for laks i den lille kvote tilbage til 75 cm, og at anbefale at der maksimalt måtte fanges en laks pr. dag.

Forslaget om at føre størstemålet tilbage havde frustreret dele af SÅS bestyrelse, idet at man følte at man havde argumenteret godt for forslaget, og at det var vedtaget med stort flertal på det ordinære repræsentantskabsmøde. På mødet redegjorde Søren endnu engang for argumenterne for at sætte størstemålet til 70 cm. Antallet af hjemtagne hunlaks i størrelsen 73 til 75 cm, altså under den lille kvote, har de seneste sæsoner været stigende. Årsagen til dette er at laksene tilsyneladende er blevet mindre de seneste år, formentligt som følge af ændrede fødeforhold i havet eller klimaforandringer. Disse hunlaks er med til at sikre en god gydebestand og derfor vigtige for bestanden fremadrettet. Bestyrelsen mener derfor at det er rettidigt omhu, at ændre størstemålet til 70 cm. DTU arbejder ligeledes med problemstillingen, men det er usikkert hvorvidt de når at komme med en udmelding inden sæsonstart.

Tonni Kjær Jensen valgte herefter at trække forslaget.

Anbefalingen af kun at fange en laks dagligt blev delvis bifaldt, men det erkendtes også det kun give visse ”udfordringer” særligt for tilrejsende lystfiskere. Steen Mortensen argumenterede for at det var meget sjældent at man så heldig, og at man derfor skulle være glad når man endelig havde heldet og fangede 2 laks på en dag. Jørn Iversen fra Sdr. Felding Konsortiet redegjorde for, at det var meget få der fangede mange laks, og at dette fremadrettet bør begrænses. Nils Vestermark mente at 5 laks pr. år skulle være det maksimale tilladte antal. Bestyrelsen blev pålagt at indskrive nogle retningslinjer i ”anbefalinger for fiskeri” under punktet ”fiskeregler” på hjemmesiden. Samtidigt blev der lagt op til, at det det kommende udvalg for skånsomt fiskeri, skal arbejde med problemstillingen.

 

Referent – Søren

 

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

 

 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Skjern Å Sammenslutningen den 6.2.16

 

På baggrund af en række henvendelser fra medlemsforeningerne havde bestyrelsen i SÅS valgt at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen havde samtidigt fremsat forslag om at droppe reglen om obligatorisk brug af enkeltkroge ved fiskeri i Skjern Å systemet og i stedet anbefale DTU’s anvisninger for brug af kroge. Forslaget blev vedtaget.

SÅS er dog forsat optaget af, at der udøves skånsomt fiskeri ved Skjern Å systemet, særligt når kvoten af store laks er opbrugt. Det anbefales derfor, at DTU’s anvisninger for kroge til fiskeri følges. Således bør enkeltkroge være max str. 2, dobbeltkroge max str. 10 og trekroge max str. 8. Samtidigt nedsættes et udvalg som skal arbejde med anbefalinger til skånsomt fiskeri. 

Et forslag fremsat af foreningen 1926 og Herning Sportsfiskerforening, om igen at sætte størstemålet for laks i den lille kvote til 75 cm, blev trukket tilbage. Størstemålet for laks i kvoten af små laks er således 70 cm som vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 7.11.15.

Bestyrelsen blev desuden pålagt at anbefale den enkelte lystfisker, at begrænse antallet af genudsatte laks. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Se i øvrigt referatet fra mødet under nyheder. Regler og kvoten for 2016 bliver lagt på hjemmesiden snarest.

Bestyrelsen