Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   4,01 °C

 

Laksekvoten for 2018

 

Så kom kvoterne for 2018. Skjern Å Sammenslutningen, SÅS, har fået 425 laks, hvilket er på linje med de seneste år. Med den store opgang i 2017, kunne der argumenteres for en større kvote, men samtidigt indikerer lave smoltudtræk i både 2016 og 2017 og et dårligt grilse år i 2017, at opgangen i 2018 måske blive knapt så god. Det bliver rigtig spændende at følge udviklingen.

Der er nogle ændringer som man skal være opmærksom på. SÅS vedtog på repræsentantskabsmødet at dele den “store” kvote i to, således at hele beskatningen af i store fisk ikke udelukkende ligger på de tidlige opgængere. Dette selvfølgelig efter dialog med DTU Aqua. Samtidig er det håbet at sprede fisketrykket lidt mere ud over sæsonen.

Kvotefordelingen ser herefter således ud.

16.4.2018.       Der må opfiskes 84 laks større end 75 cm.

Herefter må der yderligere opfiskes 6 laks i Skjern Å opstrøms Tarp Bro, 6 laks i Vorgod Å opstrøms jernbanen og 6 laks i Omme Å opstrøms Vester Ringvej.

16.6.2018         Der må opfiskes 83 laks større end 75 cm.

16.4.2018         Der må opfiskes 235 laks på 75 cm og derunder. Bemærk at grænsen er ændret fra 70 til 75 cm.

16.4.2018         Der må opfiskes 5 laks uanset størrelse på B kvoten. B kvote vand er vand som ligger udenfor de områder der normalt forventes at være laksevand. Se bekendtgørelsen.

Bemærk at alle fangede laks og havørreder skal indrapporteres samme døgn som de er fanget. Dette gælder såvel hjemtagne som genudsatte fisk.

Der skal afleveres skælprøver og vævsprøver fra alle hjemtagne fisk. Yderligere information tilgår senere her på siden.

Yderligere info om laksekvoterne i Danmark kan læses her:

http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/03/laksekvoter-2018?id=246adbfb-4243-470a-8f81-610bd2c8f612&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=

Herunder kan du læse den fulde ordlyd for tildeling af laksekvoten fra udenrigministeriet. Vi ønsker alle en god sæson .

Bestyrelsen

 

Udenrigsministeriet ∙ Fiskeristyrelsen ∙ Vesterhavsvej 302, 6830 Nr. Nebel ∙ Tlf.: +45 7218 5600 ∙ www.fiskeristyrelsen.dk ∙ mail@fiskeristyrelsen.dk
Skjern Å Sammenslutningen Jan Møller Jensen Højgade 1, Timring 7480 Vildbjerg Mobil. 40402207
 
Vedr. Tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks i Skjern Å vandsystem 2018.
 
Med henvisning til ansøgning af 11. januar 2018 fra Skjern Å Sammenslutningen om tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks, meddeler Fiskeristyrelsen hermed tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks (Salmo salar) i Skjern Å vandsystem.
 
En tilladelse kan meddeles til fiskeri og hjemtagning af et bestemt antal laks (laksekvote) i de i § 1, nr. 1-13 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober og i de i § 1, nr. 14 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober. 
 
Tilladelsen gives i medfør af § 4, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1422 af 12. december 2013 om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem.  Endvidere henvises til § 30, stk. 2 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 64 af 19. juni 2017 med senere ændringer.
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
 
 Tilladelsen gælder for Skjern Å vandsystem.  Tilladelsen meddeles til Skjern Å Sammenslutningen. Sammenslutningen skal være en åben sammenslutning af fiskeriberettigede. Det betyder, at også fiskeriberettigede, der ikke er direkte medlem af sammenslutningen, kan tilslutte sig sammenslutningen med henblik på at kunne deltage i laksefiskeriet på de vilkår for laksefiskeriet, der er fastlagt af Fiskeristyrelsen, og de vilkår for laksefiskeriet, der fastlægges i sammenslutningen.  Laksekvote: Der må maksimalt hjemtages 425 stk. laks delt i 2 grupper: 235 stk. på 75 cm eller derunder og 185 stk. over 75 cm i de i § 1, nr. 1-13 nævnte områder (laksevand A).  Endvidere må der maksimalt hjemtages 5 stk. laks i de i § 1, nr. 14 nævnte områder (laksevand B). Der er ikke regler for størrelse på de laks der bliver tildelt i Laksevand B – område, andet end at de skal overholde mindstemålet.  Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Skjern Å vandsystem.  Senest kl 24:00 samme dag, efter at laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Skjern Å Sammenslutningen i hænde. Herefter skal oplysninger om fangstdato og antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på en hjemmeside på internettet. I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.  Fiskeristyrelsen skal til enhver tid for hver enkelt hjemtaget laks have mulighed for at få oplysninger om fiskerens for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed.  Skjern Å Sammenslutningen er ansvarlig for at indberetningspligten bliver overholdt.
Dato:     15. marts 2018   Ref.:       HJP  Sagsnr.: 18-43120-000005  Bedes anført i svar
 
 
Udenrigsministeriet ∙ Fiskeristyrelsen ∙ Vesterhavsvej 302, 6830 Nr. Nebel ∙ Tlf.: +45 7218 5600 ∙ www.fiskeristyrelsen.dk ∙ mail@fiskeristyrelsen.dk
 Der indføres stop for fangst af laks, når Skjern Å Sammenslutningen har modtaget oplysning om, at der er hjemtaget 183 stk. laks over 75 cm og 233 stk. laks på 75 cm og derunder. For de 5 laks, der er tildelt den øvrige del af Skjern Å vandsystem indføres der stop, når der er fanget 5 laks. Dette stop meddeler Skjern Å Sammenslutningen bl.a. til medlemmer, ikkemedlemmer, dagkortsalgssteder, DTU Aqua samt Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, afdelingen i Nymindegab.  Tilladelsen er betinget af, at Sammenslutningen inden for 14 dage over for Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, afdelingen i Nymindegab beskriver, hvordan denne informationsforpligtelse vil blive gennemført.  Under hensyn til en effektiv og forsvarlig forvaltning af denne tilladelse, skal der være tilknyttet opsynsmænd, som er godkendt af Fiskeristyrelsen i henhold til § 129 i fiskeriloven.  I forbindelse med hjemtagning af laks fra Skjern Å-systemet skal der udtages en vævs- og skælprøve fra de hjemtagne laks. Metode og retningslinjer for prøvetagningen er beskrevet på Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside.  http://skjernaasam.dk/fiskeriet/skael-ogvaevsproever/
 
 
Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, afdelingen i Nymindegab og fiskeriopsynsmænd, som er godkendt af Fiskeristyrelsen i henhold til § 129 i fiskeriloven, fører tilsyn med overholdelse af de fastsatte regler og vilkår for tilladelsen.
 
Fiskeristyrelsen kan oplyse, at ovennævnte laksekvote er fastsat på baggrund af rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua, samt under hensyn til målsætningerne for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. § 10 d i fiskeriloven.
 
Hvis forudsætningerne for denne tilladelse ændres, kan Fiskeristyrelsen til enhver tid ændre eller tilbagekalde tilladelsen.
 
Hvis vilkårene i denne tilladelse ikke overholdes, kan tilladelsen uden varsel tilbagekaldes.
 
Det kan endvidere oplyses, at hvis den enkelte fiskeriberettigede overtræder regler fastsat i ovennævnte bekendtgørelse samt de særlige vilkår i denne tilladelse, kan den pågældende straffes med bøde jf. § 6 i bekendtgørelsen.
 
Klagevejledning
 
Du kan klage over denne afgørelse. Klagen skal være skriftlig og angive, hvorfor og på hvilke punkter du er uenig i afgørelsen. Du sender klagen til frederikshavn@lfst.dk . Vi skal have modtaget klagen inden 4 uger fra den dag, du modtog dette brev. Vi sender klagen sammen med vores kommentarer videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse i sagen. Modtager vi klagen for sent, vil Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt afvise klagen.
 
Med venlig hilsen
 
Henning Juul Petersen  Overfiskerikontrollør

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


*