Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   5,67 °C

Ørredens mange problemer i Skjern Å systemet.

I forbindelse med ørredprojektet i Skjern Å systemet, har de fem kommuner nedsat en ERFA gruppe, som skal prøve at identificere de mange problemstillinger, der er for ørrederne. På hvert møde tages fat på et emne, som bearbejdes i dybden. Første emne som der blev taget fat på, var ikke overraskende skarv problematikken. Niels Jepsen fra DTU Aqua, fremlagde indledningsvist resultaterne af en lang række undersøgelser, som DTU har lavet over en årrække. Resultaterne viser entydigt, at skarven udgør en væsentlig faktor, når det gælder prædation på laks, ørred og stalling. Som følge af mødet, afgav kommunerne høringssvar til den nye skarvforvaltningsplan. Man kan så håbe, at det får betydning for den fremtidige forvaltning. Næste møde, som er planlagt til februar, har slusen i Hvide sande som fokus emne.

Per Søby Jensen fra Ringkøbing- Skjern Kommune har fremstillet nedenstående planche, som identificere en række af problemerne. Som det ses, er der ikke sat procenter på de enkelte faktorer, men måske kan det komme, når alle punkter er gennemgået.

Oversigtskort med ørrendens vej fra hav til udspring i Skjern å

 

Laksekontingent 2022

Laksekontingentet for Skjern Å, reguleres i 2022 til kr. 250,00. Samtidig bliver der indført et en dags kontingent til kr. 100,00. Års kontingentet kan allerede nu købes her på hjemmesiden, og vi forventer at de ligger klar i butikkerne sidst i marts.

Reguleringen blev vedtaget på Skjern Å Sammenslutningens repræsentantskabsmøde i november. Det var et enigt repræsentantskab som stod bag beslutningen. De øgede indtægter skal primært anvendes til sikring af ørred projektet i Skjern Å. Som omtalt tidligere, har ørreden det rigtig svært i Skjern Å systemet. Der er derfor behov for en betydelig indsats, hvis ørredbestanden skal nå det niveau som er potentielt i Skjern Å systemet. Det er dog et håb, at der også kan anvendes flere penge til restaurering og udsætning af laks.

Referat af Repræsentantskabsmødet i SÅS 2021

Jan Møller Jensen

Højgade 1

7480 Vildbjerg

Tlf. 40402207

jan.moller.jensen@gmail.com

 

 

 

 

Til Sammenslutningens medlemmer                                                                                                                 

Referat af Repræsentantskabsmøde den 6. november 2021

 

 

 1. Valg af dirigent

Niels Vestermark blev valgt.

 

 1. Formandens beretning for det forløbne år

Jan kunne konstatere endnu en sæson med nedgang i laksefangsterne. Det samme har været gældende i de øvrige laksevandløb. Der bør være fokus på årsagerne til denne tendens. Skarven er forsat den hovedmistænkte. Nye undersøgelser fra DTU viser et en meget væsentlig prædation i vandløbene og et stort tab fra ½ års til 1 års. Endnu en svag havørredsæson viser at fredningen af ørrederne har været nødvendig. Mere under fiskeplejeudvalget. Problemerne omkring DCV, hvor en flytning af fiskene til Randers har fyldt meget i løbet af året. Den nedsatte arbejdsgruppe med SÅS og DCV har været medvirkende til igangsættelse af forskellige tiltag, og fremadrettet vil en del af produktionen vende tilbage i Skjern afdelingen.

 

 1. Orientering fra bredejerudvalget.

Ole Knudsen gav udtryk for lodsejernes tilfredshed med at være     en del af bestyrelsen og takkede for det gode samarbejde.

 

 1. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for det kommende år

Bestyrelsen vil forsat have fokus på skarvregulering. Skånsom og god håndtering af fisk som genudsættes skal fortsat have fokus. Med igangsætningen af ørredplanen, intensiveres indsatsen for ørrederne i systemet. En effektivisering af bestyrelsesarbejdet er ønskelig, og der overvejes hvilke tiltag der er nødvendige.

 

 1. Vandplejeudvalgets beretning

Torben Thinggaard var desværre blevet syg, men havde fremsendt en kort orientering om hvilke projekter der er i gang. I Omme Å er et stort projekt på tegnebrættet, og der er opnået tilskud fra Naturfonden på ca. kr. 900.000,- Projektet afventer endelig godkendelse. I Karstoft Å, er der lavet et gydebankeprojekt i samarbejde med LF af 1926. SÅS har givet tilsagn om medvirken til finansiering af grus til et projekt i Simmelbæk. Gennemføres dog først i 2022. Der gennemføres et gydebanke og sandfangs projekt i Kjelstrup Bæk medio november. Der er fortsat udfordringer med at få projekteret projekter nok og der arbejdes på at få flere i gang med dette. En række personer har været på kursus i vanløbsrestaurering. Ud over dette arbejde gennemfører DCV et projekt i Omme Å i samarbejde med privat aktør. Der blev fra forsamlingen stillet forslag om et kort hvor alle gennemførte projekter kan ses.

Bør være tilgængeligt på hjemmesiden. Ligeledes kunne gydebanketællinger være ønskelige.

 

 

 1. Fiskeplejeudvalgets beretning (Herunder nyt fra DCV)

Der er udsat 162.000 ½ års laks i systemet. Alle laks udsættes nu som ½ års. Der er udsat 15.000 ½ års ørreder, 10.000 opfodres til 1 års som indgår i det kommende ørredprojekt. Der blev spurgt til hvor mange ½ års laks der er plads til i systemet. Søren kunne oplyse at der plads til et betydeligt større antal, men at økonomien begrænser antallet.

I Fjordgruppen kunne Fiskeristyrelsen fortælle, at der kun har været en begrænset kontrol på Ringkøbing Fjord de seneste to år. Årsagen har selvfølgelig været Coronasituationen, men også manglende prioritering fra politisk side. SÅS har skriftlig bedt om en øget indsats, og indgivet eksempler på ulovligt fiskeri i fredningszonerne. En ny bekendtgørelse er under opsejling. SÅS forholder sig til dette arbejde.

SÅS har fokus på problemerne omkring slusen i Hvide Sande. En stor del af smoltene forsvinder i dette område. SÅS opfordrer til at slusen holdes mest muligt åben, og forventer at deltage i et møde med sluseudvalget.

SÅS har sammen med DCV og DTU Veterinær, haft tilladelse til at indsamle laks med Red Skin Disease. Det har desværre ikke været muligt at få fat i nogen af de fisk som har været inficeret med RSD. Der er behov for en lempeligere tilladelse fremadrettet.

SÅS og DCV har udarbejdet et Notat om ørrederne i Skjern Å systemet. Dette har været medvirkende til at udsætninger nu genoptages i en femårig periode. Der dog en række udfordringer for ørrederne som skal håndteres, se notatet, og kommunerne har nedsat en Erfagruppe som skal fokusere på problemerne. Ringkøbing- Skjern Kommune, Herning Kommune, Billund Kommune og til dels Ikast-Brande Kommune har indvilliget i at give økonomisk tilskud til ørred projektet. Der er således behov for 600.000 årligt for at projektet kan gennemføres. SÅS bidrager naturligvis også væsentligt. Notat kan ses på sammenslutningens hjemmeside.

Ib og Søren orienterede om DCV´s økonomiske udfordringer. Strukturen med to afdelinger øger udgifterne til produktion af laks og ørreder. Imidlertid kan ingen af afdelingerne undværes, da de ingen af dem har den fornødne kapacitet. Der er igangsat initiativer til sikring af økonomien, op der er en forsigtig optimisme om at dette lykkes.

 

 

 1. Kontrol og fangstrapporteringsudvalgets beretning.

Det har været et relativt roligt år i kontroludvalget. Bo kunne fortælle at der ikke har været nogen udelukkelser, hvilket er meget positivt. Det har været et par tilfælde med modhager på krogene. Sagerne er overdraget til Fiskerikontrollen. Der har været udfordringer med nye ”nye” lystfiskere, men tilfældene har været ordnet i mindelighed.

Der var forslag fra forsamlingen om en´ kvotelaks pr. lystfisker i Danmark. Vi overdrager ideen til DTU.

Steffan Meldgaard fortalte om overvejelser fra DSF om en Lystfiskeprøve i Danmark i lighed med det man har i Tyskland.

 

 1. Pr-udvalgets beretning

Pr-udvalget overvejer mulighederne for flere sponsorer via reklamer på hjemmesiden. Hjemmesiden har brug for et løft, således at mobilversionen kommer til at virke bedre end den gør i dag. Ligeledes er der problemer med statistikdelen. Der er ønske om en app, således at alle lystfiskere kan holdes opdateret om temperaturlukninger, kvotestop mm. SÅS at overvejer at indgå samarbejde med FangstJournalen. Ligeledes har været afholdt møde med ”ElverGuiden” fra Norge som også tilbyder et attraktivt system med kortsalg, app og fangstregistrering.

 

 1. Kassereren aflægger revideret regnskab til godkendelse.

Aage fremlagde regnskabet som blev godkendt uden bemærkninger. Vedhæftet.

 

 1. Forslag til det kommende års budget og kontingent

Budget justeres i henhold til de vedtagelser der blev bestemt under indkomne forslag. Ørredprojektet skal tilgodeses og mulighederne for flere laks overvejes i forhold til udsætningsplanen.

 

 1. Valg til bestyrelsen: På valg er Svend Erik Øgendahl, Bo Nielsen, Aage Martinsen, Jesper Ottosen, Ole Knudsen og Ib Karstensen,
 2. Bo Nielsen, Aage Martinsen, Jesper Ottosen og Verner Mortensen blev valgt for Lystfiskerne. Ib Karstensen, Søren Green, (valgt for 1 år) Martin Iversen (valgt for 2 år) blev for bredejerne.

Tak til Svend Erik Øgendahl og Ole Knudsen for arbejdet i bestyrelsen gennem mange år.

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: På valg er Stefan Meldlgård og Jens Sørnsen.

Begge blev genvalgt.

 

 

 

 1. Valg af regnskabskyndig revisor: På valg er Jørn Iversen.

Jørn Iversen blev genvalgt.

 

 1. Indkomne forslag

Der var indkommet to forslag om justering af Laksekontingentet.

Bestyrelsens forslag om et Laksekontingent for en dag blev vedtaget til en pris af 100,00 kr. Lystfiskerforeningen af 1 juni 1943 forslag om hævelse af Laksekontingent for et år til 250,00 blev ligeledes vedtaget. Begge dele enstemmigt. Bestyrelsen blev bedt om at gøre det synligt at kontingentet også omfatter ørrederne og restaurering.

 

Lystfiskerforeningen af 1 juni 1943 forslag om hævelse af kontingentet blev trukket på baggrund af vedtagelsen ovenstående.

 

Lystfiskerforeningen af 1926 forslag om ændring af stemmereglerne, således at antallet af medlemmer alene var afgørende for hvor mange stemmer man har til SÅS Repræsentantskabs blev afvist. 1926 stemte for forslaget mens den resterende del af forsamlingen var imod.

Forslaget blev debatteret. Det blev accepteret at sætte forslaget til afstemning, selvom der er tale om en vedtægtsændring. Der var generel enighed om, at det nuværende system var velfungerende og rimeligt. Grindsted Sortsfiskerforening argumenterede med at 90% af deres medlemmer fiskede i Varde Å systemet, og at det dermed ikke ville være rimeligt, at de skulle have uforholdsmæssig stor indflydelse i Skjern Å systemet. Argumentet mødte stor forståelse.

 

 

 1. Eventuelt

Det blev diskuteret hvad der kan gøres for stallingerne fremadrettet. Søren kunne fortælle at der er igangsat et arbejde omkring genetikken i de danske stalling bestande og at DCV deltager i dette samarbejde. Der er enighed om at der skal være fokus på stallingen fremadrettet.

 

 

Repræsentantskabsmødet afsluttes med tak for god ro og orden.

 

Bestyrelsen for SÅS

 

Nu skal der gøres en indsats for ørrederne i Skjern Å!

Ørred bestanden i Skjern Å systemet har det ikke godt. Et klik på https://www.fiskepleje.dk/vandloeb/oerredkort viser præcist hvor galt det står til. Kun 17 ud af 328 stationer har målopfyldelse! Derfor skal der nu gøres en særlig indsats for at få bestanden til vokse. Der er rigtig mange problemstillinger som udfordrer, og det er derfor ikke helt enkelt at løse. For at prøve at skabe et overblik har Skjern Å Sammenslutningen sammen med DCV udarbejdet et notat som beskriver problemstillingerne for ørrederne i Skjern Å systemet. Notat – Handlingsplan for ørred i Skjern Å systemet

Der er enighed om genoptage udsætningerne som har været stoppet siden 2012. Selvom det kan virke som et skridt tilbage, er det et nødvendigt skridt her og nu.

Kommunerne ved Skjern Å systemet og DTU Aqua bakker op omkring projektet, både økonomisk og videnskabeligt. Samtidigt har kommunerne nedsat en ERFA gruppe som skal diskutere de forskellige problemstillinger og finde mulige løsninger. Der skal være målopfyldelse for alle vandløb senest i 2027, så det er nu der skal handles.

Skjern Å Sammenslutningen har fredet ørreden i Skjern Å systemet til og med 2023 for at sikre flest mulige gydefisk. Samtidig vil SÅS prioritere at der gøres mest muligt for ørrederne i form af restaurering, udsætning og oplysning.

 

Laksedag, og dog!

Normalt afholder DCV og SÅS Laksedag den 1 søndag i december. Sidste år blev dagen aflyst grundet Corona situationen. Derfor var vi ret opsatte på at holde arrangementet det i år. Men med udviklingen i smittetal, og i betragtning af hvor tæt vi kommer til at opholde os på DCV, ser vi os desværre endnu engang nødsaget til, ikke at afholde arrangementet som vi kender det. Vi vil dog alligevel gerne give alle chancen for at se el-fiskeriet. De som har tid og lyst, er derfor velkomne til at møde op ved Vorgod Å ved Perlebroen på Ahlervej. Det er øst for nr. 14. Se kortet. Vi er klar kl. 13.00 søndag den 5.12.21. Det bliver muligt at følge båden fra jernbanen og til hovedvejen. Vi fortæller lidt om fiskeriet, og forhåbentlig er der nogle laks som skal flyttes til fiskebilen, når vi kommer til Perlebroen.

Vi opfordrer alle til at holde god afstand, og vise størst muligt hensyn til hinanden.

Vel mødt – DCV og SÅS

Bemærk at der er indkørsel via Ahlervej.

Lystfiskeriets Dag

Lystfiskeriets Dag

I samarbejde med Vores Natur – Under Vandet afholder Lystfiskerforeningen af 1926, med fokus på børn, unge og familie oplevelser i naturen, Lystfiskeriets Dag ved Højkilde Fiskesø i Skarrild.

Naturoplevelser, lystfiskeri og socialt samvær er i højsædet den 12/09, når lystfiskerforeningen traditionen tro inviterer børn og unge i selskab med deres forældre eller bedsteforældre på en hyggelig fisketur fra klokken 10-15 ved Højkilde Fiskesø. 

Der er regnbueørreder i søen og fiskeriet vil denne dag være gratis. Som vanligt er der en pølse og snobrød til børnene, samt mulighed for at købe lidt drikkelse. 

Klokken tre er der præmier til de tre største ørreder og til den største gedde fanget af børnene.

Har man ikke prøvet at fiske før, vil der i begrænset omfang være fiskesæt til udlån, samt vejledning til fiskeriet, hvis der er behov? 

Premiere på ny naturskole

Som noget nyt, er det muligt at komme en tur i Lystfiskerforeningen af 1926´s spritnye naturskole, der får premiere på Lystfiskeriets Dag. Skolen er startet på initiativ af ildsjælen, naturvejleder Erik Jønsson, der står klar med nyindkøbt spændende grej, sponseret af Friluftsrådet. Erik Jønsson vil tage børn og voksne med ind i naturens spændende verden, når der fanges og studeres dyreliv i vandkikkerter og mikroskoper. 

Naturskolen vil ikke kun være til glæde for lystfiskerforeningen, men også for lokale, skolebørn eller andre, der kunne have lyst til benytte naturvejleder Erik Jønsson og Naturskolen.

Alle er velkomne på Lystfiskeriets Dag, hvad enten de vil på familiefiskeri med børnene, en tur i Naturskolen – eller begge dele.

Hilsen

Nils Svalebøg

Laksekonference

Dansk laksefond afholder Laksekonference den 8. oktober 2021 på Skarrild Hus. Der er et super spændende program på plads, med spændende indlæg fra ind og udland.

Konferencen er en opfølgning på det Internationale Lakseår i 2019. Dansk Laksefond synes dog at alle år bør være Laksen år, og vil derfor gerne udbrede viden og engagement omkring Laksen i Danmark.

Arrangementet er gratis, dog tillader man sig at håbe på frivillige bidrag på dagen til dækning af forplejning med mere. Der er plads til 100 personer på konferencen, så hurtig tilmelding anbefales. Tilmelding på mail til sl@vildlaks.dk

Se programmet for konferencen her: Laksekonference fredag den 8.10.21, PDF

Pukkellaks

Vi er opmærksom på, at der nu igen er pukkellaks som trækker op i Skjern Å systemet. Pukkellaksen er at betragte som en invasiv art i danske vandløb, og man bør derfor aflive fisken og tage dem med hjem, hvis man fanger en.

Pukkellaksen har en livscyklus, så alle laksene kommer kommer samme år. Efter gydningen dør laksene, og ynglen trækker ud det efterfølgende forår. Året efter kommer de så retur for at gyde. Der er således kun opgang hvert andet år. I 2019 så vi de første pukkellaks i Skjern Å systemet. Det er således i ulige år, at vi oplevet opgang af pukkellaks.

I Norge og særligt Nordnorge er pukkellaksen et stigende problem og man gør store indsatser for at udrydde dem. Det er endnu for tidligt at sige, hvad de kan betyde for Atlanterhavs laksen, men der er grund til bekymring.

Registrerings systemet er ikke designet til indregistrering af pukkellaks, men vi vil rigtig gerne høre fra alle som fanger en af disse fisk. Meget gerne med billede, længde og vægt. Oplysningerne sendes til sl@vildlaks.dk

Pukkellaksen kendes særligt på prikkerne på halen, ligesom den er sort i munden. Når den har stået et stykke tid i åen udvikler fisken en pukkel lignende form, så man sjældent er i tvivl. Pukkellaksen vil oftest have en størrelse mellem 50 og 60 cm.

Nystegen pukkellaks fra Norge, bemærk prikkerne på halen.

Søren

Temperaturmåleren virker igen!

Den nye temperatur logger er modtaget og opsat, og virker forhåbentlig resten af  sæsonen.

Temperaturen er nu ganske høj, og vi opfordrer til at følge med. Vær opmærksom på at fiskeriet lukker hvis temperaturen overstiger 18 grader.

Vh – Søren / SÅS

 

IHN spreder sig fortsat i Danmark!

Opdateret 24.6.2021

Vi har netop modtaget følgende skrivelse fra DSF. Den giver et fint overblik over situationen med IHN i Danmark.

IHN brev til foreninger 23. juni 2021

22.6.2021

Fiskesygdommen IHN spreder sig fortsat i Danmark og mange dambrug og fiskesøer er under observation. Vi hen viser til god information på nedenstående links, og opfordrer alle lystfiskere til at være opmærksom på ikke at være medvirkende til at sprede smitten rundt.

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fiskesygdom-IHN-%E2%80%93-aktuel-situation.aspx

Fiskesygdommen IHN er fundet i flere jyske dambrug og i en put and take-sø – men kan også være spredt til Fyn og Sjælland – Fiskepleje.dk

Vi har allerede arrangeret det således, at man for 20 kr. kan desinficerer sit grej ved Laksen Hus. Vi opfordrer selvfølgelig alle til at være særlig opmærksom på denne sygdom, så vi ikke får det spredt rundt i Danmark. I bekendtgørelsen kan man på et kort se det område som er berørt.

Notat til dambrugserhvervet om Infektiøs hæmatopoietisk nekrose_NJO21.05.19