Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   14,92 °C

Hvad er “God økologisk kvalitet” i vores vande?

Hvad betyder “god økologisk status” for vores farvande, og hvorfor er det et mål, der er vigtigt at nå?

Denne korte film giver et klart og kortfattet svar, ved at understrege den væsentlige værdi af et sundt akvatisk økosystem for alt liv på planeten.

Filmen blev realiseret gennem EU MARS-projektet, i tæt samarbejde med forskerne Dr. Christian Feld og Dr. Sebastian Birk fra Universitetet i Duisburg-Essen. Det blev finansieret af Den Europæiske Union, under det syvende rammeprogram.

Filmen er publiceret på engelsk, tysk og hebraisk, og vises filmen internationalt på forskellige symposier om emnet vandbeskyttelse, og stilles til rådighed gennem adskillige online platforme. Det fungerer som et værktøj inden for undervisning, og er målrettet mod offentligheden, med det formål at fremme god økologisk status.

Husk skæl og vævsprøver!

Der skal fortsat afleveres skæl og vævsprøver, fra de laks som hjemtages fra Skjern Å systemet.  Prøverne er en del af  en størreundersøgelse omkring Skjern Å laksen.  Læs mere: http://skjernaasam.dk/fiskeriet/skael-og-vaevsproever/

Vi kan desværre konstatere, at der er nogen, som ikke får afleveret prøverne. Tankevækkende at man gerne vil udnytte det store arbejde der gøres for laksen, men ikke selv bidrage. Da disse prøver er en del af betingelsen for at få tildelt en kvote, vil bestyrelsen nu se på, hvorledes der skal sanktioners i forhold dem som ikke afleverer prøverne.

Kuverter og rør kan fås og afleveres hos:

Laksens Hus, Ånumvej 161B, Skjern. Korsholm, Ringvejen, Skjern, Fisk Nu, Storegade, Tarm. Seatrout, Viborgvej, Herning. Sportshuset, Åboulevarden 65, Horsens. Eller sendes til DCV, Ånumvej 163, 6900 Skjern.

Laksen Hus er foreløbigt lukket indtil videre, men der  kan hentes rør og kuverter i Postkassen ved indgangen til huset.

 

Laksepremieren og forholdsregler til Corona pandemien!

 

Laksepremieren i Skjern Å-systemet starter den 16. april og grundet corona-pandemien er der en række vigtige forhold, du som fisker skal være særligt opmærksom på.

 

Corona-situationen

Skjern Å Sammenslutningen, og det fiskeri der forvaltes herunder, er naturligvis også omfattet af regeringens og sundhedsmyndighedernes påbud, regler og anbefalinger vedrørende corona-situationen. Det har blandt andet medført, at fællesarrangementer er aflyst.

Derudover gælder alle fiskeregler som vanligt, det vil sige som de er anført på sammenslutningens hjemmeside. Inden fiskeriet påbegyndes, har du som fisker pligt til at sætte dig ind i disse regler. Dette kan du gøre her:

http://skjernaasam.dk/fiskeriet/fiskeregler/

 

Vedrørende regeringens og sundhedsmyndighederne påbud, regler og anbefalinger kan disse tilgås her:

https://www.sst.dk/da/corona

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark

 

Under og i forbindelse med fiskeriet har du pligt til at følge de retningslinjer regeringen og myndighederne har udstukket.

 

Sundhedsstyrelsen og Midt- og Vestjyllands Politi

Skjern Å Sammenslutningen har via Danmarks Sportsfiskerforbund været i kontakt med Sundhedsstyrelsen og Midt- og Vestjyllands Politi. Vi har spurgt disse myndigheder, om de mener, at fiskeriet bør lukkes. De melder tilbage, at de ikke mener, at fiskeriet bør lukkes og at de tværtimod ser fiskeri som en god aktivitet under de givne omstændigheder, så længe ovennævnte retningslinjer overholdes. Skjern Å Sammenslutningen har taget denne indstilling til efterretning.

 

Det individuelle ansvar og håndhævelse heraf

Myndighederne fremhæver, at alle til hver en tid har pligt til at følge deres anvisninger og påpeger, at når den enkelte lystfisker selv beslutter sig for at tage ud for at fiske, sker dette på eget ansvar. Midt- og Vestjyllands understreger desuden, at det er politiets ansvar at håndhæve, at retningslinjerne fra myndighederne, herunder afstandskrav, forsamlingsbegrænsninger etc., bliver overholdt. Dette gælder også under og i forbindelse med fiskeri i Skjern Å-systemet. Skjern Å Sammenslutningen har taget denne indstilling til efterretning.

 

Skjern Å Sammenslutningens ansvar og håndhævelse heraf

Som det fremgår af ” Tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks i Skjern Å vandsystem 2020” (Sagsnr.: 20-43120-000003), som Skjern Å Sammenslutningen har modtaget fra Fiskeriinspektoratet, er det Skjern Å Sammenslutningens ansvar at tilse, at der bliver holdt opsyn med fiskeriet. Dette ansvar påtager sammenslutningen sig selvfølgelig også i år fuldt ud og derfor vil der foregå kontrol af fuldstændigt vanligt omfang, om end proceduren for kontrol af fiskekort, kroge, evt. fangst etc. vil foregå på en lidt anden måde end vanligt, med henblik på at undgå smitte mellem fisker og kontrollør.

Når du bliver kontrolleret har du pligt til at følge kontrollørernes anvisninger, herunder ny procedure for kontrol af kort, redskaber og fangst. Kontrollørerne vil anvise dig i den nye kontrolprocedure på stedet.

 

Vi ønsker alle godt helbred og knæk og bræk

 

Skjern Å Sammenslutningens bestyrelse

 

 

Premieren 2020

Skjern Å Sammenslutningen, SÅS, forventer en normal åbning af fiskesæsonen 2020. Vi er dog opmærksomme på, at myndighederne kan komme med nye tiltag, som kan sætte en stopper for præmieren. Vi opfordrer alle til at følge med her på siden, hvor vi selvfølgelig vil holde Jer orienteret.

Optakten har i år været præget af Corona epidemien, som stadig, og formentlig et stykke tid fremover, vil sætte sit aftryk på hele samfundet. Det betyder eksempelvis, at alle arrangementer omkring åbningen af fiskeriet som vi normalt afholder, er aflyst. Covid 19 er en alvorlig infektion for mange, og mange af vores medlemmer er i risikogruppen.

SÅS forventer, at alle retter sig efter myndighedernes generelle anvisninger, og holder god afstand til hinanden, også når der er fisk på krogen, eller når der er fanget laks. Alle har et ansvar i denne svære situation, så tænk jer godt om derude, og vis hensyn til hinanden.

En særlig vanskelig situation, er kontrol af fiskekort og fiskeudstyr. Vores Fiskeriopsynsmænd vil modtage instrukser, som både tager hensyn til Jer og til dem selv. Vi forventer naturligvis, at alt er i orden, og at alle retter sig efter gældende regler. Måske en god idé at checke http://skjernaasam.dk/fiskeriet/fiskereglerne-kort-fortalt/

SÅS har modtaget en laksekvote på 465 laks. Denne er delt, således der må fanges 200 laks større end 75 cm og 265 på 75 cm og derunder. I lighed med tidligere, kan man følge kvoten og fangsterne på hjemmesiden. Systemet med nedtælling i de enkelte zoner fortsætter, så det er let at orientere sig. Den store kvote deles fortsat i to grupper, således første halvdel frigives ved præmieren og anden halvdel frigives 16.6.2020

Skjern Å Sammenslutningen ønsker alle en fantastisk fiskesæson.

Pas godt på hinanden og fiskene!

Bestyrelsen

Laksekvoten 2020

Fiskeridirektoratet har nu udmeldt årets laksekvote, som for Skjern Å´s vedkommende, er identisk med kvoten fra 2019. DTU skriver følgende om baggrunden for tildeling af kvoten. Der kan læses mere om laksekvoterne i Danmark på dette link.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2020/04/laksekvoter-2020?id=e2f75569-d19c-4cfa-9723-e87a9d3ea8b0&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2020_04_02_Nyhedsbrev

Skjern Å

Undersøgelsen af lakseopgangen i 2019 viste den, i nyere tid, største registrerede opgang i Skjern Å. Der var imidlertid en meget lav andel af grilse i 2019. En lav andel af grilse sandsynliggør en mindre opgang af mellemlaks i sæsonen 2020. Samtidig har undersøgelser i både 2016 og 2017 vist et lavt smoltudtræk og et stort smolttab, da skarver i Ringkøbing Fjord æder en forholdsvis høj andel (ca. 40 %), af de udtrækkende laksesmolt. Bestanden er således udfordret af en række ikke fiskerimæssige faktorer, der begrænser smolt-produktionen og overlevelsen.

Der er stadig et stort uudnyttet produktionspotentiale i Skjern Å-systemet. Vurderingen er, at bestanden er stabil. Det er derfor vigtigt at sikre, at en stor andel af opgangen bidrager til gydebestanden. Omkring halvdelen af de laks, der vandrer ind for at gyde i Skjern Å-systemet, stammer fra udsætninger.

Ud fra en samlet biologisk vurdering kan kvoten for 2020 fastsættes på samme niveau som i 2019, dvs. i alt 465 laks. Samlet vurderes det, at en kvote på samme niveau som i 2019 på 465 laks, ikke hindrer den fremgang i bestanden, som er i gang.

 

SKJERN Å – 2020 – Laksekvoten i Skjern Å vandsystem er på 465 laks.
Information om laksekvoten og regler for fiskeri

 

  • Der må maksimalt hjemtages 260 laks på 75 cm eller derunder og 200 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, i de i nr. 1-13 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober.
  • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Skjern Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 14 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober.
  • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Skjern Å vandsystem.
  • Indrapportering af laks skal foregå inden kl. 24.00 på dagen, hvor laksen er fanget, og det gælder både hjemtagne og genudsatte laks. Oplysninger om fangst både hjemtagne og genudsatte laks skal være offentligt tilgængelige på www.skjernaasam.dk
  • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.´
  • I forbindelse med hjemtagning af laks fra Skjern Å-systemet skal der udtages en vævs- og skælprøve fra de hjemtagne laks. Metode og retningslinjer for prøvetagningen er beskrevet her.Prøverne indgår i en videnskabelig undersøgelse.

Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i “Lovbestemte regler for fiskeri i Skjern Å”.

Vær opmærksom på, at man lokalt har regler for hvornår og hvor mange laks, der kan landes på de enkelte strækninger.