Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   14,82 °C

Obligatoriske skæl og vævsprøver fra Skjern Å Laks fra 2018

Fra 2018 skal der afleveres skæl og vævsprøver af alle laks fra Skjern Å som hjemtages. Skælprøvekuverter og tutter til vævsprøver kan fås i Laksens Hus, hos Korsholm Skjern, Fisk Nu Tarm, Seatrout Herning, og Sportshuset i Horsens når man har fanget og hjemtaget en laks. Her på siden under fanen “fiskeriet/skæl og vævsprøver kan du læse mere om projektet. Der er også lavet lille film som viser hvordan prøverne skal tages.

 

Seniorforsker Dorte Bekkevold har skrevet nedenstående om projektet, som er en del af SDPAS, eller den “Store Lakseundersøgelse”

Hvordan påvirker genetikken havalder hos vestjyske laks?

I en årrække fremover vil DTU Aqua indsamle prøver fra opgangsfisk i Skjern Å. Undersøgelserne vil belyse, om det primært er forældrefisk der selv har mange hav-år, der giver ophav til de laks der vender tilbage som store, gamle fisk, og i hvor høj grad grilse også producerer yngel der ’vælger’ at opholde sig flere år i havet.

 

DTU Aqua foretager i samarbejde med Danmarks Center for Vildlaks en undersøgelse af, hvordan generne påvirker hvor mange år en laks tilbringer i havet, inden den vender tilbage til vandløbene. Projektet er en del af ”Det store lakseprojekt”. Antallet af år en laks tilbringer til havs før den kønsmodner og vender tilbage til vandløbet for at gyde betegnes ’hav-år’. Nogle laks går op i vandløbene efter ca. ét år (grilse), mens de fleste tilbringer to eller flere år i havet. Genetiske analyser af laks fra Norge og Finland har vist, at laksens gener har stor betydning for antal hav-år. Miljøet spiller også en vigtig rolle, så i hvor høj grad det er genetikken (eller miljøet) der styrer antal hav-år i de vestjyske laks er ikke kendt.

For at undersøge hav-alder-genernes betydning hos danske laksebestande blev der i december 2015 indfanget modne laks fra Skjern Å. Kønsprodukter fra hanner og hunner blev blandet i klækkeriet i Skjern, således at afkommet repræsenterer 130 familier med forældre som har varierende antal hav-år. Store hunner med flere hav-år blev således krydset både med grilse-hanner og hanner med flere hav-år, og ligeledes blev de enkelte grilse krydset med både store og små partnere. Ynglen blev opdrættet og blev i 2016 og 2017 sat ud som ½-års og 1-års laks i Skjern Å systemet. DTU Aqua og DCV vil fremover følge disse lakse-familiers adfærd og forekomst i Skjern Å. Dette foregår ved at sammenligne vækst- og tilbagevendingstidspunkt hos laks fra familier med forældre med forskelligt antal hav-år.

I årene 2018 til 2021 vil vi det derfor være vigtigt at få informationer fra så mange opgangsfisk som muligt, både fra de udsatte familier og naturligt reproducerede laks. Informationerne bliver sammenholdt med genetiske analyser af de gener, som man ved, har betydning for hvor mange år de enkelte laks bliver i havet. Det er således vigtigt at få informationer om laksens køn, størrelse, deres genetiske profiler og livshistorie. Vævsprøver fra opgangslaks vil blive brugt til at lave DNA-profiler på de enkelte laks for at kunne matche dem tilbage til forældre-par. Laksens livshistorier vil blive vurderet på grundlag af aflæsning af skælprøver. Disse livshistorier inkluderer hvor mange år laksen har opholdt sig i vandløbet før den trak til havs, hvor mange hav-år den har haft.

For at få så godt et datamateriale som muligt har DTU Aqua og DCV brug for hjælp fra alle der hjemtager laks fra Skjern Å. Der udleveres derfor prøvetagnings-sæt til alle lystfiskere i Skjern Å, og det er et krav, at man indleverer en prøve fra hver hjemtagen fisk. Prøvetagnings-sættet indeholder en kuvert til skæl og et prøvetagningsrør med sprit til vævsprøve. Fremgangsmåden ved prøvetagning findes her (link her). Der skal ikke tages prøver fra laks der bliver genudsat.

I 2018 begynder de første forsøgsfisk at vende tilbage til Skjern Å. I 2018 vil det udelukkende være grilse, der kan forventes at komme tilbage i vandløbene, men undersøgelsen kræver informationer fra så mange fisk som muligt – herunder også større laks. Der skal derfor udtages prøver fra alle hjemtagne fisk. Fangeren skal oplyse om laksen var fedtfinneklippet eller om den havde en hel fedtfinne. Indsamlingerne fortsætter i årene fremover.

Prøver fra de lystfisker-fangede laks vil indgå i en samlet analyse af genetik og hav-alder sammen med prøver taget under el-fiskeri ved opgangsundersøgelser og de årlige fangster af moderfisk til produktionen af udsætningsfisk.

Sideløbende analyserer DTU Aqua hvordan de genetiske profiler har set ud for de samme gener for laks fanget i Skjern Å fra 1913 til nu. Undersøgelserne vil bidrage med information om hvordan de anvendte udsætningsstrategier har påvirket livshistorie-trækkene hos vestjyske laks, og om vestjyske laks generelt er arveligt kodet til at tilbringe flere år i havet end andre laksestammer, inden de vandrer op i vandløbene for at gyde.

Resultaterne fra undersøgelsen vil løbende blive delt på http://danmarksvildlaks.dk/ , http://fiskepleje.dk/. http://skjernaasam.dk

 

 

 

Laksekvoten for 2018

Så kom kvoterne for 2018. Skjern Å Sammenslutningen, SÅS, har fået 425 laks, hvilket er på linje med de seneste år. Med den store opgang i 2017, kunne der argumenteres for en større kvote, men samtidigt indikerer lave smoltudtræk i både 2016 og 2017 og et dårligt grilse år i 2017, at opgangen i 2018 måske blive knapt så god. Det bliver rigtig spændende at følge udviklingen.

Der er nogle ændringer som man skal være opmærksom på. SÅS vedtog på repræsentantskabsmødet at dele den “store” kvote i to, således at hele beskatningen af i store fisk ikke udelukkende ligger på de tidlige opgængere. Dette selvfølgelig efter dialog med DTU Aqua. Samtidig er det håbet at sprede fisketrykket lidt mere ud over sæsonen.

Kvotefordelingen ser herefter således ud.

16.4.2018.       Der må opfiskes 84 laks større end 75 cm.

Herefter må der yderligere opfiskes 6 laks i Skjern Å opstrøms Tarp Bro, 6 laks i Vorgod Å opstrøms jernbanen og 6 laks i Omme Å opstrøms Vester Ringvej.

16.6.2018         Der må opfiskes 83 laks større end 75 cm.

16.4.2018         Der må opfiskes 235 laks på 75 cm og derunder. Bemærk at grænsen er ændret fra 70 til 75 cm.

16.4.2018         Der må opfiskes 5 laks uanset størrelse på B kvoten. B kvote vand er vand som ligger udenfor de områder der normalt forventes at være laksevand. Se bekendtgørelsen.

Bemærk at alle fangede laks og havørreder skal indrapporteres samme døgn som de er fanget. Dette gælder såvel hjemtagne som genudsatte fisk.

Der skal afleveres skælprøver og vævsprøver fra alle hjemtagne fisk. Yderligere information tilgår senere her på siden.

Yderligere info om laksekvoterne i Danmark kan læses her:

http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/03/laksekvoter-2018?id=246adbfb-4243-470a-8f81-610bd2c8f612&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=

Herunder kan du læse den fulde ordlyd for tildeling af laksekvoten fra udenrigministeriet. Vi ønsker alle en god sæson .

Bestyrelsen

 

Udenrigsministeriet ∙ Fiskeristyrelsen ∙ Vesterhavsvej 302, 6830 Nr. Nebel ∙ Tlf.: +45 7218 5600 ∙ www.fiskeristyrelsen.dk ∙ mail@fiskeristyrelsen.dk
Skjern Å Sammenslutningen Jan Møller Jensen Højgade 1, Timring 7480 Vildbjerg Mobil. 40402207
 
Vedr. Tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks i Skjern Å vandsystem 2018.
 
Med henvisning til ansøgning af 11. januar 2018 fra Skjern Å Sammenslutningen om tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks, meddeler Fiskeristyrelsen hermed tilladelse til fiskeri og hjemtagning af laks (Salmo salar) i Skjern Å vandsystem.
 
En tilladelse kan meddeles til fiskeri og hjemtagning af et bestemt antal laks (laksekvote) i de i § 1, nr. 1-13 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober og i de i § 1, nr. 14 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 31. oktober. 
 
Tilladelsen gives i medfør af § 4, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse nr. 1422 af 12. december 2013 om særlige fiskeriregler for Skjern Å vandsystem.  Endvidere henvises til § 30, stk. 2 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 64 af 19. juni 2017 med senere ændringer.
 
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
 
 Tilladelsen gælder for Skjern Å vandsystem.  Tilladelsen meddeles til Skjern Å Sammenslutningen. Sammenslutningen skal være en åben sammenslutning af fiskeriberettigede. Det betyder, at også fiskeriberettigede, der ikke er direkte medlem af sammenslutningen, kan tilslutte sig sammenslutningen med henblik på at kunne deltage i laksefiskeriet på de vilkår for laksefiskeriet, der er fastlagt af Fiskeristyrelsen, og de vilkår for laksefiskeriet, der fastlægges i sammenslutningen.  Laksekvote: Der må maksimalt hjemtages 425 stk. laks delt i 2 grupper: 235 stk. på 75 cm eller derunder og 185 stk. over 75 cm i de i § 1, nr. 1-13 nævnte områder (laksevand A).  Endvidere må der maksimalt hjemtages 5 stk. laks i de i § 1, nr. 14 nævnte områder (laksevand B). Der er ikke regler for størrelse på de laks der bliver tildelt i Laksevand B – område, andet end at de skal overholde mindstemålet.  Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Skjern Å vandsystem.  Senest kl 24:00 samme dag, efter at laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Skjern Å Sammenslutningen i hænde. Herefter skal oplysninger om fangstdato og antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på en hjemmeside på internettet. I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.  Fiskeristyrelsen skal til enhver tid for hver enkelt hjemtaget laks have mulighed for at få oplysninger om fiskerens for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed.  Skjern Å Sammenslutningen er ansvarlig for at indberetningspligten bliver overholdt.
Dato:     15. marts 2018   Ref.:       HJP  Sagsnr.: 18-43120-000005  Bedes anført i svar
 
 
Udenrigsministeriet ∙ Fiskeristyrelsen ∙ Vesterhavsvej 302, 6830 Nr. Nebel ∙ Tlf.: +45 7218 5600 ∙ www.fiskeristyrelsen.dk ∙ mail@fiskeristyrelsen.dk
 Der indføres stop for fangst af laks, når Skjern Å Sammenslutningen har modtaget oplysning om, at der er hjemtaget 183 stk. laks over 75 cm og 233 stk. laks på 75 cm og derunder. For de 5 laks, der er tildelt den øvrige del af Skjern Å vandsystem indføres der stop, når der er fanget 5 laks. Dette stop meddeler Skjern Å Sammenslutningen bl.a. til medlemmer, ikkemedlemmer, dagkortsalgssteder, DTU Aqua samt Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, afdelingen i Nymindegab.  Tilladelsen er betinget af, at Sammenslutningen inden for 14 dage over for Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, afdelingen i Nymindegab beskriver, hvordan denne informationsforpligtelse vil blive gennemført.  Under hensyn til en effektiv og forsvarlig forvaltning af denne tilladelse, skal der være tilknyttet opsynsmænd, som er godkendt af Fiskeristyrelsen i henhold til § 129 i fiskeriloven.  I forbindelse med hjemtagning af laks fra Skjern Å-systemet skal der udtages en vævs- og skælprøve fra de hjemtagne laks. Metode og retningslinjer for prøvetagningen er beskrevet på Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside.  http://skjernaasam.dk/fiskeriet/skael-ogvaevsproever/
 
 
Fiskeristyrelsen, Fiskeriinspektorat Vest, afdelingen i Nymindegab og fiskeriopsynsmænd, som er godkendt af Fiskeristyrelsen i henhold til § 129 i fiskeriloven, fører tilsyn med overholdelse af de fastsatte regler og vilkår for tilladelsen.
 
Fiskeristyrelsen kan oplyse, at ovennævnte laksekvote er fastsat på baggrund af rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer, DTU Aqua, samt under hensyn til målsætningerne for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. § 10 d i fiskeriloven.
 
Hvis forudsætningerne for denne tilladelse ændres, kan Fiskeristyrelsen til enhver tid ændre eller tilbagekalde tilladelsen.
 
Hvis vilkårene i denne tilladelse ikke overholdes, kan tilladelsen uden varsel tilbagekaldes.
 
Det kan endvidere oplyses, at hvis den enkelte fiskeriberettigede overtræder regler fastsat i ovennævnte bekendtgørelse samt de særlige vilkår i denne tilladelse, kan den pågældende straffes med bøde jf. § 6 i bekendtgørelsen.
 
Klagevejledning
 
Du kan klage over denne afgørelse. Klagen skal være skriftlig og angive, hvorfor og på hvilke punkter du er uenig i afgørelsen. Du sender klagen til frederikshavn@lfst.dk . Vi skal have modtaget klagen inden 4 uger fra den dag, du modtog dette brev. Vi sender klagen sammen med vores kommentarer videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse i sagen. Modtager vi klagen for sent, vil Miljø- og Fødevareklagenævnet som udgangspunkt afvise klagen.
 
Med venlig hilsen
 
Henning Juul Petersen  Overfiskerikontrollør