Indberet din fangst
Temperatur i Skjern Å:   15,01 °C

Laksekvote og nye regler for 2014

Skjern å Sammenslutningen har fået tildelt en kvote på 420 laks fordelt på 185 laks over 75cm og 235 laks på 75cm eller derunder.

På SÅS Repræsentantskabsmøde blev det vedtaget, at de sidste 10 % af kvoten skal fordeles på de øvre strækninger i Skjern å vandsystem . De 10 % skal fordeles ligeligt mellem de 3 åer.

  • Der må fanges 6 laks over 75cm og 8 laks på 75cm eller derunder opstrøms Jernbanebroen i Vorgod å.
  • Der må fanges 6 laks over 75cm og 8 laks på 75cm eller derunder opstrøms Vester Ringvej i Ommeå.
  • Der må fanges 6 laks over 75cm og 8 laks på 75cm eller derunder opstrøms Tarp bro i Skjern å hovedløb.

 

Der må hjemtages 1 laks pr. person pr. år så længe kvoten i ovennævnte er åben.

Der må i 2014 hjemtages 1 havørred pr. person

Der er fra 2014 nyt mindstemål for laks på 40 cm (før 60 cm) og for gedde 60 cm (før 40 cm), og fredningen af stallingen forlænget frem til marts 2017.

For at fiske på kvoten af laks i Skjern Å vandsystem, skal den enkelte lystfisker sikre sig, at den fiskeriberettigede er medlem i SÅS eller registreret under medlemslisten i SÅS. Husk at der skal indløses Laksetegn inden fiskeri på laksekvoten begynder.

På SÅS Repræsentantskabsmøde blev det vedtaget, at når en lystfisker har fanget en laks (nedgænger undtaget), må der efterølgende ikke praktiseres fiskeri med naturlig agn eller kunststof .

 

 

Nyt bestandsestimat for Skjern Å og kvote for laksefiskeriet 2014

DTU Aqua har nu offentliggjort et estimat for laksebestanden i Skjern Å i 2013 på 2.477 gydelaks, hvoraf de 254 blev hjemtaget af lystfiskere.

Det er en markant tilbagegang til et niveau omkring sæsonen 2007, men samtidig en tilbagegang der var forventet og forudsagt som en effekt af de hårde vintre i 2009-2011.

Det positive ved undersøgelsen er, at dataregistreringerne på laksene fanget ved undersøgelsen viser, at en stor procentdel af fiskene ligger i størrelsesgruppen grilse, altså laks der har været i havet i godt ét år. Det vil sige at vi kan forvente en god opgang af mellemlaks i denne sæson 2014, samt forhåbentlig et par gode år med storlaks i 2015-2016. Med en mild vinter i år og resulterende høj overlevelse for ungfisk i vandløbene, kan vi altså godt se frem mod de kommende sæsoners laksefiskeri i Skjern Å-systemet med optimisme.

Se DTUs notat her: http://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2014/01/2014_01_21_Laksebestand-i-skjern-aa-2013

121 cm laks lille

Herover hanlaks på 121 cm fanget ved elfiskeri i Holtum Å.

Lystfiskerkvoten for laks i Skjern Å sæson 2014 er blevet fastlagt til 425 laks, fordelt på 185 laks >75 cm, 235 laks på 75 cm eller derunder og 5 laks til de vandløbsstrækninger som ikke er nævnt i bekendtgørelsen for fiskeri i Skjern Å-vandsystem § 1, nr. 1-13.

Laksekvoterne for de danske laksevandløb kan alle ses her: http://www.fiskepleje.dk/Fiskebiologi/laks/laksekvote

Ingen hjælp til havørrederne i Ringkøbing Fjord

Ny bekendtgørelse for Ringkøbing Fjord

Skrevet af Søren

Der er kommet ny bekendtgørelse for fiskeriet på Ringkøbing Fjord, Von Å og Stadil Fjord. Desværre er der ingen hjælp at hente til den hårdt trængte havørredbestand i Skjern Å systemet, da bekendtgørelsen stort set er identisk med den foregående.

DTU´s undersøgelser og forsøgsfiskeri havde ellers fastslået, at et stort antal havørreder ender som bifangst ved heltfiskeriet. DTU havde på den baggrund anbefalet, at fiskeri med heltgarn blev flyttet ud på 2 meters dybde eller mere. Skjern Å Sammenslutningen havde håbet og forventet, at der var blevet taget hensyn til disse anbefalinger, men Natur-Erhversstyrelsen har endnu engang valgt at følge garnfiskerne.

Laks 06-05-09 I 004

Der er kommet et udvidet fredningsbælte ved de nye moler i Hvide Sande. Der kan imidlertid dispenseres til trawlfiskeri efter rejer i dele af fredningsbæltet, hvilket kan virke noget uforståeligt, når det nu drejer sig om et fredningsbælte. Det er forsat tilladt at fiske med stang og snøre fra 1. marts til 30. september på molerne og omkring slusen. Laks og havørred er fortsat fredet begge steder!

DTU skal i 2014 lave nye undersøgelser, således at fiskeri med skrubbegarn også bliver belyst. Det er gode og vigtige undersøgelser, men man kunne have ønsket sig et forsigtighedsprincip indskrevet i bekendtgørelsen, indtil alle resultater var på bordet.

Skjern Å Sammenslutningen kan nu kun appellere til fjordfiskerne, om at vise størst muligt hensyn til laks og havørreder, ved så vidt muligt at undgå, at disse fisk ender i garnene.

Hele bekendtgørelsen kan læses her.

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160671

Voldsom forurening af Lille Skærbæk

Voldsom forurening af tilløb til Vorgod Å

Skrevet af Søren

Lille Skærbæk nord for Troldhede er blevet ramt af en voldsom forurening. Forureningen blev opdaget den 30. dec. i forbindelse med elfiskeri efter ørredhanner til avlsarbejdet. Den 2. januar blev forholdene besigtiget af Ringkøbing-Skjern Kommune som kunne konstatere, at forureningen stammede fra et større kvægbrug i området.

Kommunen har efterfølgende ført tilsyn på bedriften og fundet årsagen til forureningen. Landmanden er blevet pålagt at stoppe forureningen omgående og inden 7. februar at få bragt orden i afløbsforholdene. Tidlige har der været en fin ørredbestand i det højt målsatte A/B1-vandløb Lille Skærbæk, som var en af de fineste små bække i Skjern Å systemet. Kommunen ønsker imidlertid ikke at rejse tiltale mod landmanden, da der ifølge Ivan Thesbjerg altid skal foretages en konkret vurdering af forholdene!

Vandløbet var inden forureningen én af kun to bække i systemet, med en god bestand af den oprindelige Skjern Å ørredstamme. Lille Skærbæk har derfor været vigtig i forsøget på at genopbygge den oprindelige Skjern Å ørredbestand, men el-fiskeriet d. 30. december viste desværre, at fiskene var væk på hele den befiskede strækning. Hvorvidt hele fiskebestanden i vandløbet blev udryddet vides ikke, men forureningen er en af de værste i man har set i kommunen i mange år.

DSC03679

Ny bekendtgørelse om fiskeri i Skjern Å vandsystem

Der er kommet ny bekendtgørelse for fiskeriet i Skjern Å vandsystem som trådte i kraft 1. januar 2014. Bekendgørelsen kan læses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160654
Kort opsummeret rummer bekendtgørelsen ikke ændringer i forhold til fiskereglerne, men Skjern Å vandsystem er blevet delt op i A-vand, med lystfiskeri f.o.m. 16. april t.o.m. 15. oktober, og B-vand, med lystfiskeri f.o.m. 1. marts t.o.m. 31. oktober. Hvilke vandløb og vandløbsstrækninger der er hhv. A (nr. 1-13) og B vand (nr. 14) kan læses i bekendtgørelsen.