Indberet din fangst
Hestholm sø 28.11.2015_2

Status for skarvreguleringen denne vinter.

 

 

Skarvregulering – status for vinteren 2017-2018

Vi er nu næsten 6 måneder inde i denne sæsons skarvregulering og derfor vil jeg komme med sæsonens anden update på arbejdet.

Som jeg skrev i sidste status så begyndte skarverne relativt tidligt på sæsonen at overnatte oppe i å-systemet. Undertegnede og nogle lokale jægere fik reguleret skarverne væk. Dette resulterede i en længere periode med relativt få skarver oppe i å-systemet, hvor laksefiskene har deres primære gyde- og opvækstområder.

Da kulden kom til Nordeuropa i juleugerne havde vi et større indryk af skarver i Vestjylland. Dette førte også til, at vi fik overnattende skarver ved å-systemet igen. Sammen med nogle af lystfiskerforeningerne fik vi lokaliseret, hvor skarverne overnattede og siden midten af januar har undertegnede og nogle lokale jægere reguleret skarver på overnatningspladserne. Dette har resulteret i, at vi er tæt på igen at have elimineret de aktive overnatningspladser. Jeg for venter, at vi er i mål om en uges tid. Hvis det går som de to foregående år, så er dette sidste periode i denne sæson med store mængder overnattende skarver ved laksefiskenes gyde- og opvækstområder.

 

Der har, som nævnt i sidste update, været regulering på Ringkøbing Fjord i jagtsæsonen. Denne regulering er slut for i år. Der blev reguleret 804 skarver fra 1. september og til 31. januar, hvilket er et betydeligt antal nedlagte fugle. Langt størstedelen blev nedlagt i september og oktober, hvor størstedelen af skarverne i området er fugle, der også har været der i ynglesæsonen. Det bliver interessant at følge, om reguleringen kan mærkes i det antal skarver, der forsøger at yngle til sommer, eller om de fugle, vi har taget ud af den lokale bestand, bliver erstattet med indvandrende skarver.

 

Reguleringen de næste måneder kommer til at dreje sig om at beskytte de udtrækkende smolt. Dette skyldes til dels at der ikke er særlig mange skarver på laksefiskenes opvækstområder i foråret. Det skyldes dog primært, at vi ved, fra DTU’s undersøgelser, at den skarvinducerede dødelighed er ret høj under smoltudtrækket.

Et tiltag jeg gerne vil nævne, vi gør for at hjælpe smoltene på vej, er at vi har indgået aftale med Naturstyrelsen om at regulere skarver på deres arealer opstrøms Hestholm Sø. Reguleringen foregår fra 1. februar og til og med 15. april. Til at hjælpe med den opgave har jeg hvervet 200 jægere, der må regulere alle ugens dage. Dette er lig den indsats vi har haft på arealet de sidste 2 forårssæsoner dog med den forskel, at jeg har taget lidt flere jægere med i gruppen, da jeg vurderer at reguleringstrykket skal være lidt højere i år end de 2 foregående år.

Ovenstående er hvad jeg vil fremhæve i denne omgang. Der vil komme en opdatering igen i juni, når jeg har et overblik over hele sæsonens afsluttede aktiviteter.

 

Venlig hilsen Thomas Mosgaard, Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

SONY DSC

Referat fra dialogmøde om forvaltningen af skarv ved Ringkøbing Fjord og Skjern Å

Miljøstyrelsen har netop udsendt referatet fra dialogmødet omkring forvaltningen af skarv ved Skjern Å systemet og Ringkøbing Fjord. I nedenstående kan man læse nogle af forskellige synspunkter.

 

Miljøstyrelsen havde inviteret til dialogmøde om forvaltningen af skarv ved Ringkøbing Fjord og Skjern Å torsdag d. 12.oktober kl. 19-21 hos Danmarks Center for Vildlaks.

I mødet deltog repræsentanter fra:

Danmarks Sportsfiskerforbund

DOF Vestjylland

Ringkøbing og Omegns Sportsfiskerforening

Jægerrådet

Ringkøbing og Stadil Fjordes Fritidsfiskerforening

Skjern Å Jægersammenslutning

Skjern Å Sammenslutningen

DN Ringkøbing-Skjern

Ringkøbing-Skjern Kommune

Herning Kommune

 

Herudover deltog projektgruppen for Projekt Skarv-Laks i Skjern Å, som består af

repræsentanter fra:

Ringkøbing-Skjern Kommune

DTU Aqua

Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Naturstyrelsen

Miljøstyrelsen

 

Ad. Velkomst Miljøstyrelsen ved Henrik Lykke Sørensen bøde velkommen og fortalte, at dialogmødet bl.a. var kommet i stand efter ønske fra ministeren på baggrund af henvendelser fra Skjern å Sammenslutningen.

 

Ad. Udfordringer med skarv for fiskeriinteresser i Skjern Å og Ringkøbing Fjord Skjern Å Sammenslutningen ved Søren Larsen præsenterede de problemer, som en række interessenter oplever, at skarven forårsager i form af prædation på fiskebestande i åen og udtrækkende smolt. Skjern Å Sammenslutningen gjorde bl.a. opmærksom på, at der på trods af gode miljøforhold, omfattende vandløbsrestaurering og anlæggelse af gydepladser fortsat er meget få fisk i åen. Kun 5 % af målestationerne lever op til GES for ørred. Skjern Å Sammenslutningen bemærkede, at skarvkolonierne i området bør fjernes, idet kolonierne medvirker til at tiltrække andre skarver på træk.

 

Ad. De nye rammer i Forvaltningsplan for skarv 2016-2020 Miljøstyrelsen fortalte, om de juridiske rammer, som primært EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv sætter for forvaltningen af skarv. Kommissionen har vurderet, at der ikke er grundlag for at ændre direktiverne. Det vil derfor ikke være muligt at fastsætte jagttid på skarv. Miljøstyrelsen oplever dog, at Kommissionen er åben overfor en mere fleksibel fortolkning af beskyttelsen i de tilfælde, hvor nogle arter giver anledning til konflikter. Dette er afspejlet i reglerne i vildtskadebekendtgørelsen, som giver vide rammer for regulering af skarv samt i Naturstyrelsens administration heraf.

 

Naturstyrelsen redegjorde herefter for sin administration, herunder den nødvendige afvejning af hensynet mellem konkret vurdering og ensartet administration. Naturstyrelsen fortalte, at styrelsen i sin vurdering af ansøgninger bl.a. ser på følgende:

 • Er der tale om konkret væsentlig skade?
 • Anvendelse af afværgemidler?
 • Hensyn til andre ynglefugle?
 • Søges der om regulering i Natura 2000 område eller vildtreservat?

 

Endelig fortalte Miljøstyrelsen om indholdet i forvaltningsplan og de tilhørende bestemmelser i vildtskadebekendtgørelsen. De nye rammer indebærer:

 • Mulighed for regulering ved vandløb og søer udpeget som vigtige for fiskeri og fiskebestande
 • Mulighed for regulering i perioden 1. april- 31. maj af hensyn til udtræk af smolt af snæbel, laks og ørred (maj er kommet med)
 • Mulighed for regulering i fredningsbælter for vandrefisk
 • Mulighed for regulering på dag- og natrastepladser
 • I forhold til regulering på rastepladser kan gives tilladelse til regulering fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang
 • I visse tilfælde kan gives mulighed for at anvende kunstigt skjul og lokkefugle
 • Bestemmelse om regulering ved havbrug, dambrug og erhvervsmæssigt drevne lystfiskersøer er udgået. I de særlige tilfælde, hvor der er behov for en tilladelse kan denne fortsat søges via § 26 i vildtskadebekendtgørelsen.

 

Ad. Status for Projekt Skarv-laks Oplæg ved Aarhus Universitet, DTU-Aqua og Ringkøbing Skjern Kommune.
Ringkøbing-Skjern Kommune ved Thomas Mosgaard orienterede om indsatsen med regulering af skarv og inddragelse af lodsejere, jægere, lysfiskere og ornitologer, som han har forestået i 2017. Der er bl.a. afprøvet regulering fra båd ved Hvide Sande slusen, regulering af rastende skarv på Høje Sande med observation af reaktionerne hos skestork, samt fortsat regulering på natrastepladser samt Naturstyrelsens arealer. Den foreløbige konklusion er, at det ikke har vist sig effektivt at regulere skarver, hvor de fouragerer, men der tilsyneladende er større effekt af regulering på dag- og natrastepladser.

 

DTU Aqua ved Niels Jepsen præsenterede årets foreløbige resultater for smolttællingerne og prædationsanalyser. Der havde i 2017 været god fældeeffektivitet, især i Omme Å. Smoltudtrækket i 2017 lå på 26.000 stk., hvilket var langt under det forventede, ligesom det var tilfældet i 2016.

Der er blevet mærket 75 smolt med radiosendere, 265 smolt med akustiske sendere og samt i alt 695 laks- og ørredsmolt med PIT mærker. Ud fra de 75 radiomærkede smolt er prædationen fra skarv estimeret til 48 % (minimum 34 %). Den foreløbige opgørelse for de 265 akustisk mærkede smolt viste, at 21,5 % overlevede fra åen, ud gennem fjorden og ud gennem slusen ved Hvide Sande.

Der er endvidere opsat forsøg med overdækning af to strækninger i Von Å og to i Fjederholt Å. Analyser af resultaterne for disse forsøg er dog endnu ikke færdige.

 

DCE, ved Thomas Bregnballe, redegjorde for skarven bestandsudvikling i området, herunder udviklingen i kolonierne i Ringkøbing Fjord, der trods oliering nu i de seneste år igen er gået frem. Der sker således en rekruttering til området fra andre områder, idet den beskedne ungeproduktion, der er i området ikke kan forklare væksten i kolonierne.

 

Ad. Status for forvaltningsplan for laks Miljøstyrelsen oplyste, at styrelsen arbejder på at revidere forvaltningsplan for laks. Forvaltningsplanen bygger bl.a. på indsatsen i de aktuelle vandområdeplaner samt en faglig rapport om laks, som DTU Aqua er på vej til at udgive. Arbejdet med forvaltningsplanen koordineres med indsatsen for konfliktarter, der agerer som trussel mod bl.a. laks. Miljøstyrelsen bestræber sig på at kunne sende et udkast til forvaltningsplan i offentlig høring i starten af 2018.

 

Ad. Drøftelse af forvaltningsmuligheder

 1. Hvordan kan rammerne i forvaltningsplanen bedst udnyttes?
 2. Hvordan kan erfaringerne fra Projekt Skarv-laks udnyttes?

 

Miljøstyrelsen inviterede deltagerne til at komme med bemærkninger og forslag til ovenstående punkter.

Både Skjern Å Sammenslutningen og Danmarks Sportsfiskerforbund udtrykte anerkendelse af den indsats, der lægges i det igangværende projekt.

Der blev dog også fra flere sider gjort opmærksom på, at såfremt man ønskede en drøftelse og forslag, burde der have været udsendt skriftligt materiale på forhånd, således at deltagerne havde mulighed for at forberede sig. Miljøstyrelsen tog dette til efterretning, og opfordrede i stedet for deltagerne til efterfølgende at sende skriftlige bemærkninger eller forslag.

 

Miljøstyrelsen ved Henrik Lykke Sørensen takkede for fremmødet og engagementet, og takkede i særdeleshed Danmarks Center for Vildlaks for lån af faciliteter.
 

 

 

P1030718

Status for den “Store Lakseundersøgelse”

Status for den store lakseundersøgelse

Der er nu gået halvandet år efter DTU og DCV satte gang i den store lakseundersøgelse med udgangspunkt i Skjern Å. Mange undersøgelser er sat i gang, få er afsluttet. Flere pågår endnu eller skal gentages i de kommende sæsoner.  Den samlede undersøgelse, der er finansieret af Innovationsfonden og de to kommuner RKSK og HK, løber frem til 2020.

Du inviteres hermed til en præsentation af de foreløbige resultater og vores planer for de kommende undersøgelser. Har du kommentarer eller kan du bidrage med gode ideer er du meget velkommen.

Tirsdag den 23. januar 2018,  kl. 8:30 – 13:00

INNOVEST, Ånumvej 28, 6900 Skjern

 

Tilmelding til:                      Danmarks Center for Vildlaks

tlf.: 2331 1756 eller mail: dcv@vildlaks.dk senest den 18. januar 2018

 

Program:

 

Kl. 8.30          Kaffe og rundstykker

Kl. 9.00          Velkomst                                                                                               Gert Holdensgaard

Modul 1.: Økologiske undersøgelser

Begrænsende faktorer for yngelproduktion                                                           Kim Iversen

Smolt og presmolt undersøgelser                                                                             Anders Koed

Overlevelse af udlegede nedgænger laks                                                                 Kim Aarestrup

Kvalitet og overlevelse af udsatte laks                                                                    Martin H. Larsen

11.00              Pause

11.20              Modul 2.: Genetiske undersøgelser

Genetisk status for laksebestanden                                                                          Einar E. Nielsen

Genetisk baggrund for alder for kønsmodning                                                      Dorte Bekkevold

 

12.30              Modul 3.: Formidling

Laksens Hus og RiverFisher                                                                                       Kenny Frost/Mathias Jørgensen

13.00              Afslutning

 

Der serveres sandwich og drikkelse i kantinen efter arrangementer

 

 

 

 

 

!cid_ii_1600bfcadabedb13

Film om bestands analyse i Skjern Å

DCV er netop nu i gang med en opgangsundersøgelse i Skjern Å systemet. Målet er at finde ud af hvor mange laks der er trukket op i åen i 2017. Projektet er en del af projektet “Den store Lakseundersøgelse” eller i daglig tale SDPAS. I 2016 vandrede der 3434 laks op i åen, men med det gode fiskeri i denne sæson, er forventningerne noget højere i år. Undersøgelsen foregår ved at der i oktober blev pitmærket 235 laks. I uge 47 og 48 fiskes dele af Å-systemet så igennem endnu en gang. Her kigger man så på forholdet mellem pitmærkede, og ikke pitmærkede laks. Herved er det mulig at beregne bestandes størrelse. Resultatet følger naturligvis her på siden når det forelægger sidst i december.

I forbindelsen med pitmærkningen i oktober var Andreas Lyngø med i båden for at filme el-fiskeriet og mærkningen. Det er der kommet en film ud af som kan ses via nedenstående link. Mange fine fisk kom i båden, blandt andet en stor hanalks på 122 cm.

Da det ikke altafgørende hvor mange fisk der bliver mærket, forsøger man at fiske “lidt forsigtigt”. Det betyder at strømmen slippes hurtigt, hvis fisken ikke ligger direkte til nettet. Det således hensynet til fiskene, der gør at der en del fisk svømmer væk igen. Se filmen og nyd de mange flotte laks og flotte optagelser.

Hvis I har lyst til opleve laksene og el-fiskeriet live, holder DCV og Skjern Å Sammenslutningen “laksedag” søndag den 3. december. Mødested og tid er Laksens Hus kl. 13.00. Programmet kan ses andet sted på denne side.

Kodbøl, dagrasteplads

Status for Skarvreguleringen ved Skjern Å systemet.

Thomas Mosgaard har skrevet en update på skarvreguleringen ved Skjern Å systemet.  Skarven ses dagligt de fleste steder i Å systemet, så indsatsen er mere end påkrævet. SÅS skal her benytte lejligheden til at sige tak til Thomas, for den store indsats.

Skarvregulering “ status for efteråret 2017

Her 3 måneder inde i denne sæsons skarvregulering vil jeg komme med en update på arbejdet.

I august delte jeg reguleringstilladelser ud til 936 lodsejere ved Skjern -systemet langs de dele af systemet der er udpeget som laksens yngle og opvækstområder. Lodsejerne har lov til at regulere skarver frem til den 1. april 2018. Der er pt. ikke nedlagt særlig mange skarver, men det er også typisk den næste tid, at der kommer et større antal skarver i Å-systemet. Vi følger udviklingen.

Derudover har vi også igangsat efterårets vigtigste opgave ,“ at lokalisere og eliminere skarvovernatningspladser oppe i Å-systemet”. Den første aktive overnatningsplads blev lokaliseret i Vorgod  i september, og jeg indgik i en aftale om de lokale jægere om at regulere skarverne væk. Den har efterfølgende været aktiv igen og jægerne har igen været villige til at løse situationen.

Der er også blevet lokaliseret en overnatningsplads ved Skarrild. Også her fik jeg indgået en aftale om at regulere skarverne væk.

Inden for de sidste dage er der kommet et større indryk af skarver i systemet. Det har bl.a. resulteret i at der er kommet en stor overnatningsplads i Omme Å Denne er der indgået aftale om at regulere væk og dette bliver håndteret de nærmeste dage. Samtidig er der opstået en overnatningsplads i Skjern Enge med 200-400 skarver. Her har jeg 50 jægere der hjælper mig med at få dem reguleret væk. Disse 50 jægere har desuden tilladelse til at regulere skarver på Naturstyrelsens jord i Skjern Enge 3 dage om ugen i denne sæson. Efter 1. februar er det planen at jeg vil få indgået en aftale om at de må regulere 7 dage om ugen.

Oven i dette arbejde så har jeg fået Skjern Ã… Sammenslutningen til at kontakte alle foreningerne med henblik på at hjælpe med at finde frem til disse overnatningspladser, da det er helt afgørende at de lokaliseres. 5 foreninger har sagt ja til at hjælpe med opgaven. Det drejer sig om Herning Ikast Lystfiskerforening, Sdr. Felding Lystfiskerforening, Lystfiskerforeningen af 1926, Videbæk og Omegns Lystfiskerforening samt Skjern Å dalens Lystfiskerforening.

I denne sæson har jeg også valgt at satse mere på reguleringen på Ringkøbing Fjord. Der er blevet uddelt reguleringstilladelser til 523 jægere. Disse har siden 1. september nedlagt 536 skarver.

Hvordan reguleringen bliver de næste måneder afhænger til dels af hvordan vinteren bliver samt hvilke aftaler jeg kan indgå. Der vil komme en opdatering igen i det tidlige forår 2018.

Venlig hilsen Thomas Mosgaard, Ringkøbing-Skjern Kommune. Email: thomas.mosgaard@rksk.dk

Alle modtagere - Huste No7, DOT, Misse W, Torben Thinggaard, Finn Stengel Petersen

Miljøpris til Torben Thinggaard

Torben Tinggaard modtog 1.november Herning Kommunes miljøpris for sin store indsats for forbedring af vandløbene i kommunen. Prisen blev overrakt til Torben og en række andre personer af formanden for Teknik og Miljø udvalget Finn Stengel Petersen, som blandt andet udtaler:

– Det glæder mig, at jeg igen kan overrække denne anerkendelse for en grøn indsats til lokale ildsjæle. Det er helt afgørende, at virksomheder, institutioner, foreninger og borgere går foran, hvis der skal skabes en bæredygtig udvikling. Der er brug for alle indsatser – store som små. Vi har brug for fortællingen om, at en grøn omstilling er mulig. Ja, at den er nødvendig.

Torben Thinggaard gør som  ildsjæl en stor indsats for forbedring af forholdene for fisk og natur i kommunens vandløb. Det gør Torben som tovholder for frivillig restaurering af utallige vandløb. Fiskeundersøgelser viser, at indsatsen gør en forskel, og at disse vandløb er blandt dem, hvor der er allerflest naturlige ørreder og laks. Torben engagerer sig desuden i fora og møder for forbedring af vandløb i kommunen. Han er – med sin store indsigt og evne til   at lytte – med til at finde gode løsninger til glæde for alle, ikke mindst naturen, der ikke kan tale sin egen sag.

Fra Skjern Å Sammenslutningen skal der også lyder et stort tillykke til Torben og en tak for den uvurderlige indsat for vandløbene i Skjern Å systemet. Torben gør et stort arbejde i såvel vandrådene, som i de små vandløb hvor der er et stort behov for forbedringer af gyde og opvækstforhold.

Bestyrelsen

heli-rig

Sådan binder du et “helikopter rig”

I 2016 nedsatte Skjern Å Sammenslutningen, SÅS, et udvalg for skånsomt og bæredygtigt fiskeri. Målet var at sikre størst mulig overlevelse på de genudsatte laks og havørreder, således at disse bidrager ved gydningen.

Arbejdet har indtil videre resulteret i gode anvisninger på hvordan fiskene håndteres ved genudsætning, samt anbefaling af brug af fangstnet med små masker, allerbedst gummi eller silikonenet.

Fra starten var der fokus på store trekroge, som angiveligt gav anledning til skader. Derfor har en række personer testfisket spinnere med små trekroge monteret på et stykke line, det såkaldte ”helikopter rig”. Resultatet har været meget positivt, og vi kan kun anbefale at prøve dette ”set up”. Bedre krogninger, færre tabte fisk, og frem for alt færre og mindre skader på fiskene.

Andreas Lyngø og Torben Smedegaard har nu lavet en film om hvorledes man binder dette ”rig”. Tak til de to for det fine arbejde. Vi tror at alle kan finde ud af binde det skånsomme og effektive ”rig” blot anvisningerne følges. Husk lige at klemme modhagerne, inden spinnerne søsættes i de vestvendte lakseåer.

Du kan se filmen ved at klikke på linket

https://www.youtube.com/watch?v=4CuGj7Bw-Y4

Overtrædelse af fiskereglerne for Skjern Å systemet

Skjern Å Sammenslutningens(SÅS)kontroludvalg har desværre haft mere travlt i denne sæson end tidligere. Dette har betydet flere udelukkelser og en række advarsler. Det er SÅS ansvar, at kvoterne og fiskeregler i bekendtgørelsen overholdes.

SÅS har 10 opsynsmænd som varetager fiskeriopsynet ved fiskevandet i Skjern Å systemet. Deres vigtigste opgave er at hjælpe og vejlede fiskerne langs åen, men de er selvfølgelig også forpligtiget til at sikre, at gældende regler bliver overholdt. SÅS har nedsat et kontroludvalg som behandler overtrædelser, og bestemmer hvilke sanktioner, der skal gives. Alle i kontroludvalget er A-opsynsmænd, uddannet og godkendt af fiskeriinspektoratet i Nymindegab.

Udelukkelser gives såfremt der sker overtrædelser af bekendtgørelsen, det kan være fiskeri med modhager på krogene, eller hjemtagelse af laks udenfor de tildelte kvoter. Overtrædelse af bekendtgørelsen bliver fra nu af automatisk videregivet til fiskerikontrollen, med anmodning om yderligere retsforfølgelse.

Advarsler gives for uhensigtsmæssig håndtering af fisk, som skal genudsættes, eller billeder der ikke lever op til de anbefalinger, som findes på hjemmesiden. Gentagelsestilfælde kan medføre udelukkelse fra fiskeri.

Overtrædelse af fiskereglerne, eksempelvis ormefiskeri efter at man har fanget laks, kan ligeledes medføre sanktioner.

Det er utilfredsstillende, at der har været så mange sager i indeværende sæson. I værste fald kan vi risikere at få tildelt en mindre kvote, hvis der skal tages højde for et antal overtrædelser. Vi har derfor et fælles ansvar for at reglerne overholdes, og vi opfordrer til at hjælpe dem, som ikke kender reglerne. Dem, som bevidst snyder, må vi håndtere som vi bedst kan, så de skal ikke ødelægger det for alle andre.

Se  i øvrigt  www.skjernaasam.dk/fiskeriet/fiskeregler/  – sanktioner ved overtrædelse.

Bestyrelsen

DTU Aqua søger oplysninger om pukkellaksen og dens færden i Danmark

 

Pukkellaks-fanget-i-storaa1

Efter den seneste tids fangster af pukkel laks i flere af de vestjyske vandløb søger DTU Aqua nu oplysninger om pukkellaksen og dens færden i danske vandløb. DTU Aqua modtager derfor gerne oplysninger om evt. fangster i form af fangststed, dato, længde og vægt, samt skælprøve og foto…

Læs mere:

http://www.fiskepleje.dk/fiskebiologi/laks/trusler-mod-laks/pukkellaks?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2017_08_04_Nyhedsbrev

SONY DSC

Nye optagelser fra slusen i Hvide Sande

Det er altid en god oplevelse at stå på slusen i Hvide Sande og kigge på laksene som er på vej til Skjern Å. Netop her i juli og august er chansen rigtig god. Hvis man vil være sikker på at se fiskene, skal man holde øje med hvornår det er lavvande. Så er der næste altid udgående strøm, og laksene samler sig strømmen på ydersiden af slusen. Hvis man vil planlægge lidt efter det, kan kigge på DMI/Hav/tidevand/Hvide Sande.

Laks og havørreder er fredet i hele havneområdet, så der er ingen mulighed for at fiske efter laksen, men alene kigget er efterhånden blevet en stor attraktion.  Martin fra “Lystfiskeren” i Hvide Sande har lavet nogle fine optagelser af  laksene. Du kan se dem hvis du klikker på nedenstående.

https://www.facebook.com/lystfiskerenhvidesande/posts/1521623481227766