Indberet din fangst

Sidste nyt fra Rind Å Forvirringen

En række videoer fra stemmeværket i Skjern Å ved Arnborg, i daglig tale “Rind Å forvirringen” har givet anledning til mange henvendelser til Herning Kommune og Skjern Å Sammenslutningen. Og der er da heller ingen tvivl om at situationen er både trist, bekymrende og uholdbar. Den positive del af historien er, at Herning Kommune arbejder hårdt på at finde en løsning, således at vandrefisk får lettere ved nå gydepladserne i Rind Å, Fjederholt Å, Holtum Å, Brande Å og den øvre del af Skjern Å. Og en lang række mindre tilløb!

Efter at have set videoen, (klik på nedenstående link), som er lavet af Bo og Martin Skelmose, har Christian Jørgensen fra Kanalselskabet efter en snak med SÅS, forsøgt at åbne stemmeværket i bunden, således at fiskene kan svømme under i stedet fro at springe over. (tekst fortsætter efter linket)

https://l.facebook.com/l.php?u=https://vimeo.com/299883218?fbclid=IwAR1h91icmLR1fjxneTCh_JOZINwCbpjFrFh_BEjI6hFagBs0h1feOS3f8DA&h=AT2TQ0U470VgB14Zb3JVqwnU_nMVnCp2w-_G0KyuvsSuBst1KDY7KdCALnbsOvVkht0F-d1QQOJmQ2b2GhLHfFPrI5wXLRaptFSfnOhwQZgMBa0OXfxE2yt9Z83Dn0Z0evvDxovinPYuyOtdFfs08A

Men som det fremgår af nedenstående video, (filmet af Henning Andersen), er det nok heller ikke den optimale løsning, da vandstrømmen tilsyneladende bliver for kraftig. Efterfølgende er der åbnet således, at der både løber vand over og under stemmeværket. El-fiskeri i Rind viste, at meget få fisk var lykkedes med passere. Der blev således kun fanget 15 laks fra Kidris til stemmeværket. Det er det laveste antal i mange år. I et forsøg på at forbedre situationen, har SÅS derfor aftalt med Christian Jørgensen, at har skal forsøge at lukke stemmeværket, således at al vandet i stedet kommer til at løbe i omløbsstryget.

Såfremt der ikke er tilgang til videoen, så prøv at logge ind med “Explorer”

Efter at kanaludvalget, med de bedste intentioner har ændret på slusen, har jeg været forbi for at se på resultatet.Vandet bliver nu ledt ud i en rende fra vandoverfladen og ned til bunden af åen, dette medfører, at der bliver et meget høj vandtryk, hvilket resulterer i, at fiskene nærmest bliver spulet væk, så der er ikke mange der kommer igennem, hvis nogen overhovedet, jeg så ingen da jeg var der -Videoen fortæller alt.Jeg har snakket med Herning Kommunes miljøafdeling og orienteret dem om problematikken.

Slået op af Henning Andersen i Torsdag den 22. november 2018

Skrevet af Søren

Regulering af skarv 2018 – 2019

Skjern Å Sammenslutningen har overtaget forvaltningen af skarvreguleringen ved Skjern Å systemet, efter at Ringkøbing- Skjern kommune har siddet med opgaven de seneste tre år. Kommunerne ved Skjern Å systemet støtter fortsat opgaven, såvel økonomisk som i form af hjælp ved udsendelse af tilladelser til lodsejerne.

Alle jægere som har lyst til hjælpe til med reguleringen, kan få en tilladelse ved at henvende sig til SÅS på mail skarv@skjernaasam.dk . Tilladelse til regulering kræver dog, at man har jagtret det sted man ønsker at regulerer.

Reguleringen på Naturstyrelsens arealer, foretages indtil videre alene af de jægere, som i forvejen har jagtret.

Jægere på Ringkøbing Fjord, kan ligeledes få en reguleringstilladelse ved henvendelse til Skjern Å Sammenslutningen.

Retningslinjer for reguleringen er beskrevet i tilladelserne og medfølgende brev fra Skjern Å Sammenslutningen. Alle spørgsmål kan rettes til skarv@skjernaasam.dk

 

Laksedag 2018

Søndag den 9.12.2018 holder vi årets laksedag på Danmarks Center for Vildlaks. Vi mødes ved Laksen Hus kl. 13.00 hvorefter vi følges til åen. Her møder vi el-fiskeholdet som vi følger med i fiskeriet. Der er næsten 🙂 garanti for fangst, mens vi følger båden. Vi fortæller lidt om el-fiskeriet og de undersøgelser som el-fiskeriet danner baggrund for. Efter el-fiskeriet kører vi tilbage til DCV. Her er vi klar med Gløgg, og varme æbleskiver. DCV fortæller vi om de nyeste tiltag og undersøgelser, inden fiskebilen vender tilbage med dagens fangst. Vi sætter laksene i bassinerne, og alle får mulighed for at se laksene på nærmeste hold. Fik du ikke taget årets laksefoto, så er muligheden her! Husk at tage børnene med, der er god mulighed for at klappe en rigtig levende laks.

Vi holder også det store lotteri, hvor der er chancer for at vinde fine præmier i form af fiskekort, grej, vin og meget mere. Sidste år blev overskuddet for arrangementet på hele kr. 18.000,-. Pengene går direkte til Skjern Å Sammenslutningens arbejde for Laksen i Skjern Å.

Mød op ved Laksen Hus senest kl. 13.00. Prisen for hele arrangementet er 50,- for voksne. Børn deltager gratis. Vi glæder os til at se Jer. Husk lige varmt tøj og gummistøvler.

Venlig Hilsen – Danmarks Center For Vildlaks

Nyeregler for fiskeri i Skjern Å

Repræsentantskabet for Skjern Å Sammenslutningen, SÅS, har vedtaget en række nye regler for fiskeri i Skjern Å systemet. Baggrunden er først og fremmest hensynet til de fisk som genudsættes, dernæst en konstatering af, at de anbefalinger som har været gældende de senere år, godt nok følges af de fleste, men desværre ikke af alle. Det har givet anledning til uoverensstemmelser langs åen, og på sociale medier. SÅS ønsker at Skjern Å systemet skal være et rart sted at komme, med ordnede forhold, gode naturoplevelser og godt fiskeri.

De nye regler er således blot en justering og opdatering af de anbefalinger, som har været gældende hidtil. Dermed er der ens forhold for alle, med mulighed for sanktionering, såfremt nogen vælger ikke at følge reglerne. Baggrunden for reglerne er videnskabelige undersøgelser, anbefalinger fra DTU, samt et hensyn til at laksen er fredet i Danmark.

       1.      Fiskeriet i Skjern Å systemet lukkes ved temperaturer over 18 grader.

Skjern Å Sammenslutningen gennemførte allerede i 2018 dette tiltag i samarbejde med foreningerne. Baggrunden er en øget dødelig ved genudsætning når temperaturen er høj. Sammen med de øvrige Sammenslutninger og DTU arbejdes på at finde en god model, som tilgodeser såvel fisk som fiskere.

        2.      Der indføres regler for brug af kroge.

Der tillades brug af følgende typer af kroge, modhageløse eller med nedklemte modhager.

  •  Enkeltkrog ikke større end str. 2, mask. kroggab 10 mm.
  •   Dobbeltkrog ikke større end str. 10, maks. kroggab 7 mm.
  •   Trekrog ikke større end størrelse 8, maks. kroggab 7 mm.

De tidligere anbefalinger gælder nu for alle, og vi undgår uhensigtsmæssige skader fra store kroge. Forsøgsfiskeri med ”helikopterrig” på spin har vist sig både effektivt og skånsomt. Det forventes derfor ikke at have de store konsekvenser for fiskeriet, udover at visse typer af endegrej skal have udskiftet krogen. Vi vil her på siden følge op med råd, vejledning og anvisninger til hvordan man nemmest og mest hensigtsmæssigt skifter krogen på eksempelvis blink og spinner.

         3.      Der indføres fangstbegrænsning for laks.

Det tillades at fange 2 laks pr. døgn og 15 laks pr. sæson.

Den tidligere anbefaling om maks. 2 laks pr. dag og 10 laks pr. år, ændres hermed til gældende regel for alle. Dog således at de 10 stk. hæves til 15 stk. pr år. Reglen er kompromis af de holdninger der findes i Skjern Å Sammenslutningen og vil formentligt blive drøftet på de årlige Repræsentantskabsmøder. Der lægges således op til, at antallet kan justeres i forhold til op og nedgang i fiskeriet.

Alle beslutninger er enstemmigt vedtaget af Repræsentantskabet 3.11.2018

Laksekontingentet 2019

Laksekontingentet for fiskeri i Skjern Å systemet stiger fra 2019 til kr. 150,-. Baggrunden for stigningen er en øget satsning på vandløbsrestaureringen. Der et stort behov for udlægning af gydegrus og genskabelse af opvækstområder for yngel. Samtidig er der fortsat et behov for udsætning af lakseyngel flere steder i systemet. Skjern Å Sammenslutningen bidrager sammen med Fiskeplejemidlerne og kommunerne til køb, mærkning og udsætning af fisk.

Laksekontingentet forventes at genere omkring 250.000 kr. til restaurering. Vandplejeudvalget er gået i gang med at udarbejde planen for det kommende år, og vi vil her på siden holde Jer opdateret på de forskellige projekter. Ud over pengene fra Laksekontingentet, skal der søges penge fra Fiskeplejens gruspulje, ligesom man vil forsøge at skaffe midler fra private fonde.

Der vil desuden blive mulighed for at give frivillige bidrag via Laksekontingentet, evt. øremærket til selvvalgte formål. Denne del er fortsat under udarbejdelse, så glæd Jer til det nye Laksekontingent og hjælp os med at gøre fiskeriet endnu bedre i Skjern Å systemet i fremtiden.

Nyt fra kontroludvalget

Sæsonen 2018 går på hæld og opsynet har desværre haft en travl sæson. På nuværende tidspunkt har 9 personer fået udelukkelse for alt fiskeri i Skjern å systemet. Alle er udelukket til 2020 sæsonen.

Udelukkelserne skyldes følgende: Hjemtagelse af laks efter kvotestop. Fiskeri med modhager på krogene. Fortsat fiskeri med orm, efter landing af fisk. Aflivede fisk som bevidst er skjult for opsynet. Fiskerikontrollen oplyser, at alle overtrædelser af bekendtgørelsen følges op med bøder på 2.500,00 kr.

Endvidere er der givet advarsler, som ved fremtidige overtrædelser vil føre til udelukkelse. Det omhandler opstrøms fiskeri  og at man ikke har sat sig ind i regler omkring fiskeri i Skjern å systemet.

Bestyrelsen

Bo Nielsen

Ulovligt fangede laks lukker kvoten for store laks.

Skjern Å Sammenslutningens kontrollører har i dag konfiskeret to ulovligt hjemtagne laks. De pågældende fiskere er bortvist og meldt til fiskerikontrollen. Desværre betyder det, at hele den store kvote nu er opbrugt. Derfor lukker kvoten i såvel Omme Å som Vorgod Å midnat mellem den 15. og 16.9 2018.

Der er stadig åbne for kvoten af laks på 75 cm og derunder. Kvoten lukker for de nedre dele af åen ved maks. 211 stk. Dertil kommer 24 stk. som kan fanges opstrøms Tarp Bro i Skjern Å, opstrøms Jernbanen i Vorgod Å og opstrøms Vester Ringvej i Omme Å .

Bestyrelsen beklager situationen.

Husk skæl og vævsprøver

Husk at der skal tages skælprøve og vævsprøve af alle laks som hjemtages.  Vær ligeledes med til at fortælle turisterne, at skal huske prøverne, såfremt de fanger en laks. Kuverter og tutter til væv kan fås hos grejbutikkerne, hos kontrollørerne eller i Laksen Hus. Fanger du fisken og ikke har mulighed for at få prøverne afleveret med det samme, kan man sagtens tage prøverne og fryse dem ned, indtil man får fat kuverterne. Man kan læse meget mere om prøverne og hvorfor de skal tages her på siden. Klik på “Fiskeriet/Skæl og vævsprøver.

 

Bliv klogere

Lystfiskerne bliver ofte bombarderet med råd, regler og anbefalinger om hvordan man skal agere, når man er ude at fiske. De fleste vil selvfølgelig gøre det bedst muligt, men enkelte synes også det kan blive for meget af det gode. De råd og vejledninger som Skjern Å Sammenslutningen giver her på siden, er ikke grebet ud af det blå, men er understøttet af forskellige undersøgelser om fiskeri, catch and release og grejvalg. Det samme gælder også for DTU Aqua, når de kommer med anbefalinger. Hvis man har lyst til at læse mere om nogen af undersøgelserne, har vi lagt et link til en rapport som har samlet sammen på nogen af de ting som er undersøgt. Rapporten er på engelsk, men man kan eventuelt forsøge sig med Google translate og se om det giver mening.

http://skjernaasam.dk/wp-content/uploads/2018/08/Impact_of_catch_and_releasHvis e_angling_practices_on_survival_of_salmon_-_report.pdf

Published by:
Environment Agency, Horizon House, Deanery Road, Bristol, BS1 5AH

SÅS / Søren

Hjælp til udsendelse af skarvregurelerings tilladelser

 

Kære Lystfiskere.

Skjern Å Sammenslutningen har brug for hjælp hvis der skal være regulering af Skarv på Ringkøbing Fjord dette efterår. Sammenslutningen arbejder på at hyre en mand til at koordinere skarvreguleringen men det når de ikke til 1. september, hvor skarvreguleringen skal starte på fjorden. Sidste år blev der nedlagt 832 skarver ved fjorden, så det er vigtigt at denne aktivitet bliver sat i gang. Derfor søger sammenslutningen en frivillig der, primært de næste 14 dage, vil passe en mailboks og sende tilladelser ud. Tilladelserne skaffer sammenslutningen, opgaven går kun ud på at sende denne til de jægere der skriver at de ønsker en tilladelse. Man skal forvente at der er omkring 10 timers arbejde i opgaven i august samt også nogle få timer i september.

Hvis det er noget for dig så send en mail til Thomas Mosgaard, Ringkøbing-Skjern Kommune på thomas.mosgaard@rksk.dk

Thomas vil sørge for at du bliver sat godt ind i opgaven og han vil være til rådighed hvis der opstår nogle udfordringer undervejs.

Venlig hilsen SÅS og Ringkøbing-Skjern Kommune